BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jamrożek Wiesław
Tytuł
Stanisław Michalski - badacz i nauczyciel akademicki (1928-1990)
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2005, t. 25, s. 107-116
Tytuł własny numeru
Tradycja jako wyznacznik współczesności : przypomnienie dawnych profesorów Wydziału Nauk Społecznych UAM
Słowa kluczowe
Historia, Oświata, Pedagogika, Nauczyciele, Szkolnictwo wyższe
History, Education, Pedagogy, Teachers, Higher education
Michalski Stanisław
Abstrakt
Przedstawiono sylwetkę jednego z czołowych polskich historyków zajmującego się w swoich badaniach najnowszymi dziejami oświaty i myśli pedagogicznej w Polsce. Omówiono także niektóre z opracowań profesora Michalskiego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 1982, nr 1-2, s. 165.
 2. Hellwig J., Główne kierunki prac badawczych profesora zwyczajnego dra hab. Stanisława Michalskiego (1928-1990), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica" 29,1992,5.181.
 3. Jamrożek W., Pedagogiczna koncepcja historii wychowania Stanisława Michalskiego, w: Metodologia w badaniach naukowych historii wychowania, Łódź 1993, s. 42-49.
 4. Jamrożek W., Z założeń metodologicznych historii wychowania Stanisława Michalskiego, w: Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski, Kraków 2004.
 5. Michalski S., By historia wspierała teraźniejszość, "Głos Nauczycielski" 1975, nr 8, s. 7.
 6. Michalski S., Działalność pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego, Poznań 1997 (wydanie pośmiertne).
 7. Michalski S., Działalność pedagogiczna i ideowo-wychowawcza Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce w latach 1945-1970, Poznań 1971.
 8. Michalski S., Działalność pedagogiczna Marii Lipskiej-Librachowej, Poznań 1974.
 9. Michalski S., Filozoficzne i pedagogiczne poglądy Stefana Rudniańskiego, Warszawa 1980.
 10. Michalski S., Antoni Bolesław Dobrowolski prekursor nowoczesnej edukacji, Warszawa-Poznań 1984.
 11. Michalski S., Funkcja kulturotwórcza szkoły rolniczej, w: Studia z pedagogiki rolniczej. W 40-lecie pedagogicznych studiów rolniczych na Uniwersytecie Poznańskim i 20-lecie Studium Pedagogicznego przy Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 1979.
 12. Michalski S., Geneza akademizacji studiów nauczycielskich, "Chowanna" 1981, z. 2.
 13. Michalski S., Ideały wychowawcze wiciarzy, Warszawa 1989.
 14. Michalski S., Kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół powszechnych w Wielkopolsce w latach międzywojennych, "Zeszyty Naukowe UAM. Historia", z. 2, Poznań 1968.
 15. Michalski S., Miejsce historii wychowania w systemie nauk humanistycznych, "Studia Metodologiczne" 1970, nr 7, s. 54.
 16. Michalski S., Miejsce historii wychowania w systemie nauk pedagogicznych, "Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Humanistycznych", Seria A, 1981, nr 22, s. 7.
 17. Michalski S., O niektórych zagadnieniach przedmiotu badań historii wychowania i jej roli w edukacji pedagogicznej, w: Z zagadnień metodologicznych historii wychowania. Sprawozdanie z sympozjum Katedry Historii Wychowania i Oświaty Uniwersytetu Łódzkiego i Katedry Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Łódź 1965.
 18. Michalski S., O niektórych zagadnieniach przedmiotu badań historii wychowania, "Ruch Pedagogiczny" 1964, nr 1.
 19. Michalski S., O podstawowych zagadnieniach programu i organizacji nauczania historii wychowania na studiach pedagogicznych, w: Materiały z sesji naukowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu poświęconej sprawom pedagogiczno-dydaktycznym szkoły wyższej, Poznań 1965.
 20. Michalski S., Poglądy Henryka Rowida na kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli, "Życie Szkoły" 1983, nr 10.
 21. Michalski S., Pozaszkolne kształcenie rolnicze w Polsce Ludowej. Na przykładzie województwa poznańskiego, Poznań 1965 (wyd. 2 - Poznań 1967).
 22. Michalski S., Rola Henryka Rowida w upowszechnianiu teorii pedagogicznej w Galicji, "Chowanna" 1984, z. 3.
 23. Michalski S., Rola historii wychowania w systemie nauk pedagogicznych, "Rozprawy z Dziejów Oświaty" 1989, t. XXXII, s. 128.
 24. Michalski S., Rola szkoły podstawowej w procesie przeobrażeń społeczno-kulturowych w wersji Heleny Radlińskiej (próba analizy problemu w Polsce w okresie międzywojennym), w: Przekształcanie środowiska społecznego. Dorobek i kierunki dalszych badań, Łódź 1985.
 25. Michalski S., Rozwój przysposobienia rolniczego w Wielkopolsce w latach 1928- 1939, "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 1963, nr 1.
 26. Michalski S., Społeczna i pedagogiczna działalność Stefanii Sempołowskiej, Warszawa 1973.
 27. Michalski S., Stanisława Karpowicza myśl społeczna i pedagogiczna, Warszawa 1968.
 28. Michalski S., Szkoła rolnicza a środowisko, Warszawa 1969.
 29. Michalski S., Szkoła rolnicza w środowisku, Warszawa 1979.
 30. Michalski S., Szkolnictwo i oświata rolnicza w Wielkopolsce w okresie międzywojennym, Poznań 1963.
 31. Michalski S., Udział nauczycieli w rozwoju teorii pedagogicznej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, "Nauczyciel i Wychowanie" 1989, nr 3.
 32. Michalski S., Wiedza rolnicza w walce o postęp na wsi. Rzecz o Jadwidze Dziubińskiej, Warszawa-Poznań 1981.
 33. Michalski S., Wkład Henryka Rowida w rozwój koncepcji systemu edukacji narodowej w okresie niewoli narodowej, "Chowanna" 1986, z. 1.
 34. Michalski S., Związek Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce 1920-1961, Poznań 1963.
 35. Michalski S., Związek Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce w służbie oświaty i nauki, Poznań 1979 (współredakcja S. Szajek).
 36. Topolski J., O pojęciu i roli wiedzy pozaźródłowej w badaniu historycznym, "Studia Metodologiczne" 1967, nr 3, s. 19-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu