BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosiedowski Wojciech
Tytuł
Spójność gospodarcza i społeczna postsocjalistycznych państw regionu Morza Bałtyckiego w świetle wybranych wskaźników
Economic and Social Cohesion of the Post-Soviet States of the Baltic Sea Region in the Light of Selected Indicators
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (15), 2007, nr 1166, s. 27-36, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Wskaźniki ekonomiczne, Wskaźniki społeczne
Social economic development, Economic development, Economic indicators, Social indicators
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region Morza Bałtyckiego
Abstrakt
Przedstawiono położenie geograficzne i zmiany systemowe jakie zaszły w Estonii, Litwie, Łotwie i w Polsce. Zamieszczono i omówiono dane statystyczne dotyczące wskaźniki spójności gospodarczej i spójności społecznej tych krajów.

As a result of profound transformation undergone in 1990s, Post-Soviet Baltic States turned out to be in a similar geopolitic and economic position. Comparative analysis of statistical indicators shows that, having overcome some recessionary tendencies, which were typical for first stage of system transformation, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland are realizing fast GDP growth, thanks to which they are reducing the distance between them and other EU Member States. During the existance of the so-called soviet camp, Baltic States were distinguished by the fact, that they kept certain market traditions alive. Undoubtedly, this circumstance helped in overcoming numerous difficulties and temporary slumps associated with market reforms. Entering the political and economic structures of the EU in a laborious but also consistent way, these states succeeded in reaching firm democracy and modern market system. Unlike the Commonwealth of Independent States, Baltic States were introducing market reforms in a very consistent manner, which enabled them to enter the path of dynamic developement. First lessons learned after the EU accession allow to assume that favourable development tendencies will also exist in the years to come. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 2. Human Development .Report. Human Development Indicators 2004, UNDP, New York 2004.
 3. Human Development Report 2005, UNDP, New York 2005.
 4. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (27.07.2006).
 5. Klamut M, Przestanki realizacji nowej polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013, [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1099, AE, Wrocław 2006.
 6. Klamut M., Pancer-Cybulska E., Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1099, AE, Wrocław 2006.
 7. Kołodko G. W., Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, TNOiK „Dom Organizatora", Toruń 2001.
 8. Kosiedowski W., Tamaszewicz W.N., Między Europą a Rosją. Transformacja państw strefy pogranicza, „Przegląd Europy Środkowej i Wschodniej" 2003 nr 1(1), s. 69-110.
 9. Kosiedowski W., Rozwój społeczno-gospodarczy ZSRR w latach 1940-1988, [w:] Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy Europejskiej, red. B. Jałowiecki, A.
 10. Kukliński, t. 2, „Studia Regionalne i Lokalne" 1991 nr 4 (37), Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 11. Kosiedowski W., Strategie Conditions of the Economic Growth of the Central and Eastern European Countries - New European Union Members.
 12. Kosiedowski W., Kategoria poziomu życia w teorii i praktyce polityki społecznej byłego ZSRR, „Acta Univ. Nicolai Copernici", Ekonomia XXIII, Toruń 1994.
 13. Nowa Europa. Raport z transformacji, red. O. Rosati, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Warszawa 2005.
 14. Rocznik Statystyczny RP 2004, GUS, Warszawa 2004, s. 738-739.
 15. Szersza Europa i nowa polityka sąsiedzka Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia stosunków Polski i państw nadbałtyckich z Rosja i Białorusią, red. E. Teichmann, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 16. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany, DzU WE C 325 z 24.12.2002 r., [w:] I.C. Kamiński, Unia Europejska. Podstawowe akty prawne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 158.
 17. World Development Indicators 2005, World Bank, Washington D.C., 2005.
 18. Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności, red. E. Teichmann, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu