BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszak Łukasz
Tytuł
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym w polskim prawie bilansowym i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości
Post Balance Sheet Event in Polish Balance Law and International Accounting Standards
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 82, s. 140-152, bibliografia 7 poz.
Słowa kluczowe
Ewidencja księgowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Prawo bilansowe, Ustawa o rachunkowości
Accounting records, International Accounting Standards (IAS), Balance law, Accounting Act
Abstrakt
Artykuł ma na celu omówienie problematyki zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym, z uwzględnieniem polskich i międzynarodowych regulacji. Ujęcie bowiem tego zagadnienia w ustawie o rachunkowości nie jest wystarczające, a ustawodawca odnosi się do tej kwestii bardzo enigmatycznie. Konieczne jest tym samym rozszerzenie regulacji krajowych związanych z utratą wartości aktywów o przepisy MSR.

The paper presents the problem of accounting events that occur between the end of the accounting period and the public issuance of financial statements pursuant to the polish and international regulation.(AK)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedak Z., Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa 1998.
  2. Karwowski P., Zmiany sprawozdania finansowego - biedy podstawowe oraz zdarzeń występujące po dniu bilansowym C2.1, "ABC...Rachunkowości" nr 12, 16-30 czerwca 2005.
  3. Mackiewicz A., Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 10 "Zdarzenia następujące po dniu bilansowym ", monitor Rachunkowości i Finansów 2005, nr 7-8.
  4. Międzynarodowe regulacje rachunkowości - wpływ na rozwiązania krajowe, red. A. A. Jaruga, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
  5. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 10 w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości finansowej 2004, SKwP i International Accounting Standards Boards, Warszawa 2004.
  6. Taktas G., Kiedy zdarzenia po dniu bilansowym spowodują zmiany w sporządzonym sprawozdaniu finansowym, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2006, nr 2, INFOR.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2002, nr 76, póz. 694 z późniejszymi zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu