BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworek Małgorzata, Kuzel Marcin
Tytuł
Efekty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski - wybrane zagadnienia
The Effects of Foreign Direct Investment Inflows to Poland - Some Selected Issues
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1152, s. 237-251, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Współpraca przedsiębiorstw, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Privatisation of state owned enterprises, Enterprises cooperation, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na gospodarkę kraju przyjmującego jest zawsze swoistym bilansem zysków i strat. Przedstawiono znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla kraju przyjmującego, poddano analizie wybrane aspekty oddziaływania BIZ na gospodarkę Polski, a także zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących omawianych zagadnień.

Foreign capital inflows in the form of foreign direct investment (FDI) to a host country are results of investment decisions made by international corporations (especially by transnational corporations). The effects of these decisions relate not only to starting and running foreign affiliates of transnational corporations but also have an impact on companies in a host country. The paper does concentrate on FDI effects in Poland. It deals with problems involving inter alia fostering linkages between Polish affiliates of the world's largest transnational corporations and domestic companies, the role of such linkages in knowledge and skill diffusion as well as the state-owned enterprises privatization process. The discussion is based on empirical findings which have been obtained by the authors as the results of two independent research projects completion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Battowski M., Przedsiębiorstwa sprywatyzowane i ich rodzaje, [w:] Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, red. M. Bałtowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Blomstróm M., Presson H., Foreign Investment and Spillovers Efficiency in Underdeveloped Economy: Evidence from the Mexican Manufacturing Industry, "World Development" 1983, vol. 11.
 3. Dietz B., Prostenko A., Yincentz V., Direktinvestitionen in Osteuropa und ihre Auswirkungen auf den Arbeitmarkt in Deutschland, Osteuropa-Instytut München, München 2001.
 4. Globerman S., Foreign Direct Investment and "Spillover" Efficiency Benefits in Canadian Manufacturing Industries, "Canadian Journal of Economics" 1979, nr 12.
 5. Jaworek M., Sytuacja pracowników w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych z udziałem inwestorów zagranicznych (kilka refleksji na podstawie badania empirycznego), [w:] Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołebiewski, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 6. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2004.
 7. Karaszewski W., Sudoł S., Empirical Research on the Process of Transformation of Polish Companies in the Period of 1990-1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1997.
 8. Kornacka D., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a dyfuzja technologii, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 10.
 9. Kokko A., Technology, Market Characteristics and Spillovers, "Journal of Development Economics" 1994, nr 43.
 10. Kuzel M., Linkages between Foreign Affiliates of the World's Largest TNCs and Domestic Companies in Poland - Findings of a Survey, [w:] Economics I, red. L. Lehoczky, L. Kalmar, University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, Miskolc 2005(a).
 11. Kuzel M., Największe korporacje transnarodowe świata i ich wpływ na procesy dyfuzji wiedzy i umiejętności w Polsce, [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. B. Godzi-szewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2005(b).
 12. Kuzel M., Powiązania filii korporacji transnarodowych z podmiotami krajowymi i efekty dyfuzji, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 4.
 13. Kuzel M., Współpraca przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego z innymi podmiotami vi Polsce - wyniki badania ankietowego, Raport z realizacji I etapu badania przeprowadzonego w ramach projektu pt. "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski)", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń 2005(c).
 14. Kuzel M., Współpraca przedsiębiorstw ze zlokalizowanymi w Polsce filiami światowych korporacji -wyniki badania ankietowego, Raport z realizacji II etapu badania przeprowadzonego w ramach projektu pn. "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski)", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń 2005(d).
 15. Kuzel M., Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych a procesy dyfuzji wiedzy i umiejętności, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, red. W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005(e).
 16. Liberska B., Globalizacja a korporacje transnarodowe, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 17. Ministerstwo Skarbu Państwa, Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku, Warszawa 2005.
 18. Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki, http://www.nbp.pl/ststystyka/Bilans-platniczy/ 1994_2005.xls (16 kwietnia 2006).
 19. Narodowy Bank Polski, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2004 roku, Warszawa 2005.
 20. Oziewicz E., Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wybrane elementy gospodarki kraju goszczącego, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 21. Oziewicz E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo--Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 22. Rymarczyk J., Internalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 23. Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 24. Witkowska J., Wpływ swobody przepływu kapitału na polski rynek pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 25. Wojnicka E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki. Znaczenie kapitału zagranicznego dla polskiej gospodarki, CASE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu