BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Anna
Tytuł
Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy
Development of Services Market in Poland - Conditions and Perspectives
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2008, nr 548, 349 s., rys., tab., bibliogr. s.331-349
Słowa kluczowe
Usługi, Rynek usług, Przedsiębiorstwo usługowe, Gospodarka rynkowa, Konsumpcja usług, Gospodarstwa domowe, Rynek usług edukacyjnych, Rynek usług zdrowotnych, Rynek usług turystycznych, Rynek usług bankowych, Usługi telekomunikacyjne, Usługi transportowe, Usługi pocztowe, Globalizacja usług, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Przegląd literatury
Services, Services market, Service enterprise, Market economy, Services consumption, Households, Education services market, Health care services market, Tourism services market, Banking services market, Telecommunications services, Transport services, Postal services, Globalization of services, Economic and political integration of Europe, Literature review
Abstrakt
Omówiono pojecie usług, ich istotę, cechy i funkcje. Ukazano rozwój rynku e-usług jako efekt rewolucji technologicznej. Scharakteryzowano polski rynek usług przed i po 1990 roku oraz omówiono warunki funkcjonowania przedsiębiorstw usługowych w warunkach tworzącej się gospodarki rynkowej. Przedstawiono rolę i znaczenie usług dla współczesnego konsumenta i jego gospodarstwa domowego. Zanalizowano zmiany, jakie nastąpiły na branżowych rynkach usług związanych z czynnikiem ludzkim, czasem wolnym, finansami gospodarstwa domowego oraz komunikowaniem się i przemieszczaniem. Przedstawiono także sytuacje Polski w momencie wejścia w struktury Unii Europejskiej i kierunki rozwoju rynku usług w dobie globalizacji.

Services concept, their essence, functions and features were presented in this paper. Development of e-services market was described together with characteristic of services market in Poland before and after year 1990. Role and meaning of services was discussed. Also situation in Poland after accession to the European Union was showed together with directions of services market development in the days of globalization. (KZ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Monografie, opracowania, artykuły
 2. Aldridge A., Konsumpcja, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.
 3. Allmendinger G., Lombreglia R., Cztery strategie sukcesu w dobie inteligentnych usług, "Harvard Bussines Polska" 2006, No. 2.
 4. Analiza rynku. Systemy i mechanizmy, red. S. Mynarski, Wyd. AE, Kraków 1993.
 5. Andrzejewska O., Rynek sieci gastronomicznych, "Boss Gospodarka" 2001, nr 42.
 6. Bachorski W., Techniczna infrastruktura polskiego transportu lotniczego w XXI wieku, w: Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, red. nauk. J. Brdulak, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 7. Badanie potrzeb szkoleniowych wśród osób indywidualnych i firm, Ipsos, Warszawa, marzec 2006. Badanie strat budżetu państwa wynikających z istnienia szarej strefy w turystyce, projekt wykonany dla Departamentu Ministerstwa Gospodarki, IKiCHZ, Warszawa 2006.
 8. Balcerowicz L. (współpraca J. Baczyński, J. Koźmiński), 800 dni: szok kontrolowany, Polska Of. Wyd. BGW, Warszawa 1992.
 9. Bankowość elektroniczna, pr.zb. pod red. A. Gospodarowicza, PWE, Warszawa 2005.
 10. Bankowość wobec wyzwań procesów globalizacji, red. nauk. L. Pawłowicz, R. Wierzba, UG, Katedra Finansów, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Gdańska Akademia Bankowa, CeDeWu, Warszawa 2003.
 11. Baran A., Żyra M., Narodowy rachunek zdrowia, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 2.
 12. Baraniecki M., Telemedycyna, "Puls" - Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
 13. Barcz J., Wspólnotowy rynek wewnętrzny, w: J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Of. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 14. Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.
 15. Bauman Z., Work, Consumerism and New Poor, Buckingham Open University Press 1998.
 16. Bąk E., Elastyczne formy zatrudnienia, Biblioteka Monitora Prawa Pracy, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 17. Bednarz E., Fundusze skutecznie podbijają portfele klientów, "Gazeta Prawna" z 19.12.2005.
 18. Berbeka J., Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006.
 19. Bickerton P., Bickerton M., Pardesi U., Marketing w Internecie, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 20. Bilans korzyści i strat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa, kwiecień 2003.
 21. Bitner M.J., Self-Serice Technologies, Understanding Customer Satisfaction with Technology-Based Service Encounters, "Journal of Marketing" July 2000.
 22. Bobińska K., Rynek w infrastrukturze - infrastruktura na rynku, PAN, Warszawa 2000.
 23. Bochniarz P., Ekonomiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, w: Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004.
 24. Boczar K., Kossut Z., Ekonomika handlu, PWE, Warszawa 1974.
 25. Bogucki D., Elektroniczne załatwianie spraw w urzędach usługi publiczne on-line, Departament Społeczeństwa Informacyjnego MNil, Ciechocinek, 20.04.2005.
 26. Bombol M., Ekonomiczny wymiar czasu wolnego, "Monografie i Opracowania" nr 537, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 27. Bombol M., Uwarunkowania decyzji nabywczych konsumentów na rynku usług gastronomicznych (w świetle badań empirycznych), w: Nowoczesne przedsiębiorstwo - strategie działania, rozwoju i konkurencji, VII Sympozjum Naukowe KZiF SGH, Warszawa 2000.
 28. Bombol M., Dąbrowska A., Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, Liber, Warszawa 2003.
 29. Brincat L, Unijne regulacje w zakresie roamingu, Dyrekcja Centralna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, Komisja Europejska, referat wygłoszony na konferencji nt. "Konsumenci i nowoczesna gospodarka - jak chronić słabszych uczestników rynku", UOKiK, Warszawa, 6 sierpnia 2007.
 30. Brocka-Palacz B., Sektor usług w dobie globalizacji. Przykład Niemiec, "Prace i Materiały" nr 226, IGŚ SGH, Warszawa 2001.
 31. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
 32. Budżet czasu ludności l VI2003-31 V 2004, GUS, Departament Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 33. Budżety Gospodarstw Domowych, GUS, Warszawa, różne lata.
 34. Bujny J., Prawa pacjenta. Między autonomię a paternalizmem, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 35. Bylok F., Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, "Seria Monografie" nr 108, Wyd. PCz., Częstochowa 2005.
 36. Bywalec Cz., Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1998.
 37. Bywalec Cz., Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej, "Folia Oeconomica" 1989, nr XXXII.
 38. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 39. Bywalec Cz., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999.
 40. Cabaj J., Handel lekami w Internecie będzie wreszcie legalny, "Rzeczpospolita" z 16-17.09.2006 (dodatek "Ekonomia i Rynek").
 41. Chmiel J., Bieńko Z., Szfrański J., Urlich J., Warunki funkcjonowania sektora usług dla przedsiębiorstw (raport z badań ankietowych), Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 42. Collin S., Internet w biznesie, Poltext, Warszawa 1997.
 43. Communication from the Commission to the Council, The Contribution of Business Services to Industrial Performence - A Common Policy Framework, Brussels, 21.09.1998; COM (1998) 534 final.
 44. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions: European Electronic Communications Regulation and Markets 2004 (10 the Report): SEC (204) 1535; COM (2004) 759 final.
 45. The Competitiveness of Business-Related Services and Their Contribution to the Performance of European Enterprises - Communication from the Commission to the Council, the European parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Commission of the European Communities, Brussels, 4.12.2003 COM (2003) 747 final.
 46. The Contribution of Business Services to Industrial Performence - A Common Policy Framework, Brussels, 21.09.1998; COM (1998) 534 final.
 47. Cook D., Goh C.H., Chana C., Services typologies: A state of the art survey, "Production and Operations Management" 1999, Vol. 8, No. 3.
 48. Cyrek M., Struktura usług jako obszar kreowania miejsca pracy w nowej gospodarce, w: Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 2006 (wersja elektroniczna).
 49. Czajka S., Z problemów czasu wolnego, IW CRZZ, Warszawa 1975.
 50. Czajkowski W., Kilka uwag na temat nowej gospodarki Masłowa i Fukuyamy, w: Nowa ekonomia a społeczeństwo, cz. l, Wyd. KUL, Lublin 2006.
 51. Czarna lista barier, PKPP Lewiatan, Warszawa, styczeń 2006.
 52. Czubała A., Janas T., Smoleń, J., Wiktor W., Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, Of. Ekonomiczna, Kraków 2006.
 53. Czyżewski A., Skarżyński H., Telemedycyna - dziś i jutro, www.mcsm.pl, 11.11.2006.
 54. Daszkowska M., Ekonomika i organizacja usług, PWE, Warszawa 1982.
 55. Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998.
 56. Daszkowska M., Usługi w procesie reprodukcji społecznej, "Rozprawy i Monografie" nr 82, Wyd. UGd., Gdańsk 1987.
 57. Dąbrowska A., Aktualne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw usługowych, "Przedsiębiorstwo i Rynek" 1987, z. 2.
 58. Dąbrowska A., Konsumpcja usług w polskich gospodarstwach domowych w latach 2000-2004, IRWiK, Warszawa 2005 (masz. pow.).
 59. Dąbrowska A., Konsumpcja usług w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych, IRWiK, Warszawa 2000.
 60. Dąbrowska A., Możliwości rozwoju firm usługowych, "Marketing i Rynek" 2003, nr 4.
 61. Dąbrowska A., Przemiany konsumpcji usług gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji gospodarki, UMCS, Lublin 1996 (niepubl. praca dr., promotor dr hab. G. Sobczyk).
 62. Dąbrowska A., Usługi turystyczne a czas wolny, IRWiK, Warszawa 2005.
 63. Dąbrowska A., Zachowania rynkowe przedsiębiorstw usługowych w warunkach transformacji, w: Rynek i konsumpcja. Raport z badań - rok 1997, IRWiK, Warszawa 1998.
 64. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Konsument - twórca swojej pozycji na rynku, "Zeszyty Naukowe", KZiF SGH, Warszawa 2007.
 65. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Zachowania konsumentów na rynku usług, etap I, KZłF SGH, Warszawa 2006.
 66. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Zachowania konsumentów na wybranych rynkach usług, SGH, Warszawa 2000 (masz. pow.).
 67. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Mróz B., Konsument w strategiach przedsiębiorstw - nowe tendencje i wyzwania, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji SGH, Warszawa 2005 (masz. pow.).
 68. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I., Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2005.
 69. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wójcik J., Internetowa edukacja studentów SGH - szanse i bariery, SGH, Warszawa, październik 2004 (masz. pow.).
 70. Dąbrowska A., Kuczewska L., Masłowski A., Analiza warunków funkcjonowania sektora usług dla przedsiębiorczości, ekspertyza wykonana na rzecz Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, IRWiK, Warszawa, grudzień 2003.
 71. Dąbrowska A., Kuczewska L., Masłowski A., Ocena roli usług okołobiznesowych w gospodarce i perspektywy ich rozwoju, ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Regulacji Wewnętrznego Obrotu Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 72. Dąbrowska A., Stępień S., Przeobrażenia zachodzące na rynku usług w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, "Handel Wewnętrzny" 1994, nr 2.
 73. Dąbrowska B.J., Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji. Zarys problematyki, Wyd. WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2006.
 74. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 508/2000/WE z 14 lutego 2000 r. ustanawiająca program "Kultura 2000", OJ 63/2000.
 75. Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, IPiSS, Warszawa 2000.
 76. De Kare-Silver M., E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu, PWE, Warszawa 2002.
 77. Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, WSFiZ w Warszawie, Warszawa 2005.
 78. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych i Ministerstwo Środowiska dla Rady Ministrów, Warszawa 2000.
 79. Dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych, CBOS, Warszawa, marzec 2004.
 80. Dolińska M., Handel elektroniczny na rynku krajowym, "Handel Wewnętrzny" z 10.2006, nr spec.
 81. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 82. Dołęgowski T., Januszewski W., Usługi a konkurencyjność gospodarki, IRiSS SGH, Warszawa 1995 (masz. pow.).
 83. Dornish D., Dynamika konkurencji w polskim sektorze telekomunikacjom: regulacja, prywatyzacja i rozwój multisieci, w: Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji, red. B. Błaszczyk, A. Cylwik, "Raport CASE" nr 27, Warszawa 1999.
 84. Doyle P., Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003.
 85. Dostępność świadczeń zdrowotnych w opinii Polaków 1998-2003. Raport z badań, red. T. Borkowska-Kalwas, M. Pączkowska, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zakład Analiz Socjologicznych, Warszawa 2004.
 86. Doyle P., Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2006.
 87. Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowości, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1998.
 88. Dyrektywa o usługach na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005 (wersja robocza).
 89. Działalność usługowa w 1989 roku, GUS, Warszawa 1990.
 90. Dziawgo L., Era postbankowości, w: Wybrane zagadnienia teorii finansów, red. nauk. J. Nowakowski, J. Ostaszewski, KZiF SGH, Warszawa 2006.
 91. Dziawgo L., Private banking, Of. Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 92. E-commerce, UOKiK, Warszawa 2005.
 93. E-commerce 2005 - ocena i prognoza rozwoju rynków: Polski, Europy Zachodniej i USA, raport przygotowany przez Gemius i Money.pl, Wrocław, czerwiec 2005.
 94. E-commerce w Polsce w 2006 roku, Gemius SA, maj 2006.
 95. Economic assessment of the barriers to an internal market for services, Copenhagen Economics 2005, www.copenhageneconomics.com
 96. Edukacja jako czynnik rozwoju regionów rewitalizowanych, red. nauk. H. Godlewska-Majkowska, K. Kuciński, IFGN SGH, Warszawa 2006.
 97. eGovernment Beyond 2005 - Modern and Innovative Public Administrations in the 2010 horizon, Amsterdam, 27-28 September 2004.
 98. Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2004, ILiM, Poznań 2005.
 99. Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2006, pr.zb. pod red. M. Kraski, ILiM, Poznań 2007.
 100. Elementy finansów i bankowości, red. nauk. S. Flejterski, B. Świecka, CeDeWu.pl, Warszawa 2006.
 101. "e.Marketer", Who is looking for health info on-line?, Megaplanet PBI/Gemius, sierpień 2005.
 102. Europejska Klasyfikacja Działalności, GUS, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki, Warszawa 1992.
 103. Europejski przemysł turystyczny w rozszerzonej Europie. Braki kryją w sobie potencjał i możliwości, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw, styczeń 2007.
 104. Europejskie przepisy regulacyjne i rynki łączności elektronicznej w 2005 roku, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Raport nr 11, Bruksela, 20.02.2006; COM (206) 68.
 105. Europejski rynek zakupów on-line - analiza skarg konsumenckich w 2004 roku, raport Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich, Warszawa 2005.
 106. Falkowska M., Hierarchia zawodów i czynniki życiowego sukcesu, w: Nowa rzeczywistość. Oceny i opinie 1989-1999, red. K. Zagórski, M. Strzeszewski, CBOS, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2000.
 107. Fedorowicz Z., Polityka pieniężna dla Polski, VII Kongres Ekonomistów Polskich, z. 6, PTE, Warszawa 2001.
 108. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona księga, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 21 grudnia 2004.
 109. Flejterski S., Dywersyfikacja struktury sektora i przedsiębiorstwa bankowego -geneza, efektywność, konsekwencje, PTE, Szczecin 1998.
 110. Flejterski S., Świecka B., Elementy finansów i bankowości, CeDeWupl, Warszawa 2006.
 111. Frączkiewicz-Wronka A., Jasłowski J., Owcorz-Cydzik B., Sobusik D., Samorządowa polityka zdrowotna, Wyd. AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004.
 112. Garbacik E., Ekonomika obrotu towarowego i usług, PWN, Warszawa-Łódź 1978.
 113. Garbarski L., Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1995.
 114. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 1996.
 115. Gardela A., Budanowska M., Nowy niezależny konsument, "Marketing i Rynek" 2002, nr 6.
 116. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
 117. Giezgała J., Turystyka w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa 1977.
 118. Gilmore A., Usługi. Marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006.
 119. Global E-Government Readiness Report 2005. From E-Government to E-Inclusion, UN 2005.
 120. Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Komitet Prognoz "Polska XXI wieku" przy Prezydium PAN, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 1998.
 121. Golinowska S., Komercjalizacja usług społecznych, w: Zagrożenia i szanse polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji, pr.zb. pod red. M. Książopolskiego, J. Supińskiej, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1993.
 122. Golka M., Rynek a komercjalizacja kultury, w: Komercjalizacja w kulturze: szanse i zagrożenia, red. S. Golinowska, Instytut Kultury, Warszawa 1992.
 123. Góra J., Szkolnictwo wyższe, projekt rozporządzenia o warunkach kształcenia na odległość, "Gazeta Prawna" z 12.02.2006.
 124. Graf N., Gruender T., eBusiness, Grundlagen fiir den globalen Wettbewerb, Deutscher Taschenbuch Verlag, Muenchen 2003.
 125. Gregor B., Marketing - Handel - Konsument, Wyd. UL, Łódź 2004.
 126. Grubel H.G., Walker M.A., Services and the Changing Economic Structure, w: H.G. Grubel, International Capital and Service Flows. Theory and Measurment for Economic Policy, Vol. II, Economists of the Twentienth Century, Univesity Press, Cambrigde 1993.
 127. Gutkowska K., Zmiany w funkcjonowaniu wiejskich gospodarstw domowych w latach dziewięćdziesiątych, Wyd. SGGW, Warszawa 1999.
 128. Halik J., Transformacja w ochronie zdrowia, w: 10 lat transformacji w Polsce, fakty i opinie, red. nauk. A. Mackiewicz, Of. Wyd. WSZ - SW, Warszawa 1999.
 129. Hejnicka-Bezwińska T., Imperatyw wykształcenia w społeczeństwie informacyjnym, w: Etos edukacji w XXI wieku, zbiór studiów pod red. I. Wojnar, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2000.
 130. Herbich M., Rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce, Trio Management Actuarial Consulting Sp. z o.o, Warszawa, czerwiec 2007.
 131. Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, KiW, Warszawa 1971.
 132. Huebner D., Przyszłość Europy, w: Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, KGŚ SGH, Warszawa 2006.
 133. Informacja dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia, Warszawa, 23 maja 2006.
 134. Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek sieci gastronomicznych typu fast food przeprowadzonych w IV kwartale 2005 roku, Inspekcja Handlowa, Główny Inspektorat, Warszawa, 30 stycznia 2006.
 135. Informacja o wynikach kontroli przedsiębiorców świadczących usługi dla ludności, Inspekcja Handlowa, Główny Inspektorat, Warszawa, 21 kwietnia 2006.
 136. Informacja 31, Pracownia Komputerów IBR, KiK, Warszawa, czerwiec 2007.
 137. Internet i komputer: wyposażenie gospodarstw domowych, sposób i cele korzystania. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, kwiecień 2006.
 138. Inwestycje zagraniczne. Usługi mogę przyciągnąć 20 mld zł w ciągu 5 lat, "Gazeta Prawna" z 5.07.2004.
 139. Jabłońska I., Korzystanie z konta bankowego w Internecie jest bezpieczne, "Gazeta Prawna" z 30.11.2006.
 140. Jackiewicz K., Nowe kanały dystrybucji produktów bankowych a wybrane problemy zarządzania bankiem, "Bank i Kredyt" 2000, nr 1.
 141. Jagielski M., Sektor usług jako obszar zmian strukturalnych w sytuacji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej, red. nauk. W. Jarmułowicz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 142. Jagiełło R., Magrel E., Empatia w strategii banku, "Zeszyty Naukowe" nr 26, KZiF SGH, Warszawa 2002.
 143. Janoś-Kresło M., Usługi społeczne w okresie przemian systemowych w Polsce, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2002.
 144. Jasiński L.J., Szkice o ekonomii i gospodarce światowej, INĘ PAN, Warszawa 2005.
 145. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki - rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1998.
 146. Jerczyńska M., Sokołowska K., Rozwój e-gospodarki w sektorze usług biznesowych w Unii Europejskiej, "Handel Wewnętrzny" 2005, nr 6.
 147. Jung B., Kapitalizm postmodernistyczny - nowa faza rozwoju?, w: Gospodarka rynkowa a polityka społeczna w Polsce - wyzwania XXI wieku, Of. Wyd. SGH, Warszawa 1998.
 148. Kamerschen D., McKenzie R., Nardelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992.
 149. Kamińska-Szmaj I., Słownik wyrazów obcych, Wyd. Europa, Wrocław 2001.
 150. Karpiński A., Polityka strukturalna państwa - modernizacja struktury gospodarczej kraju do roku 2020, w: Strategia rozwoju Polski do 2020 roku, t. II. Studia eksperckie na temat 20-lecia (2001-2020), Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2000.
 151. Karpiński A., Paradysz S., Zierniecki J., Zmiany struktury gospodarki w Polsce do roku 2010 - Polska na tle Unii Europejskiej, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 1999.
 152. Katouzian M.A., The Development of the Service Sector, "Oxford Economic Papers" 1970, No. 3.
 153. Kawecka-Wyrzykowska E., Unia Europejska wobec zmian układu sil konkurencyjnych w gospodarce światowej, w: Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, KGŚ SGH, Warszawa 2006.
 154. Kędzior Z., Diagnoza i przewidywanie zachowań gospodarstw domowych w warunkach transformacji gospodarczej, w: Zachowania podmiotów rynkowych, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1999.
 155. Klasyfikacja usług, GUS, Warszawa 1975.
 156. Klasyfikacja wyrobów i usług, GUS, Warszawa 1994.
 157. Klimczak B., Kapitał społeczny a dobrobyt indywidualny i społeczny, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, red. nauk. H. Januszek, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 158. Kłosiński K., Przemiany strukturalne w usługach rynkowych, IRWiK, Warszawa 1997.
 159. Kłosiński K., Sektor usług w Polsce i krajach Unii Europejskiej w latach 1995-2003, "Handel Wewnętrzny" 2006.
 160. Kłosiński K., Strukturalne zróżnicowanie wybranych rynków usługowych, IRWiK, Warszawa 1998 (masz. pow.).
 161. Kłosiński K.A., Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
 162. Koenig W., Geschichte der Konsumgesellschaft, Steiner, Stuttgart 2000.
 163. Kok W., Enlarging the European Union. Achievements and Challenge, Report of Wim Kok to the European Commission, European University Institute 2003.
 164. Kolejny milion klientów e-sklepów, "Rzeczpospolita" z 10.10.2006 (dodatek "Ekonomia i Rynek").
 165. Kolman R., Tkaczyk T., Jakość usług. Poradnik, z. 26, TNOiK, Bydgoszcz 1996.
 166. Kompendium wiedzy o sieciach, marzec 2003, gazeta - it.
 167. Kompendium wiedzy o turystyce, pr.zb. pod red. G. Gołembskiego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 168. Komunikat Ministra Transportu - komercjalizacja Poczty Polskiej, Centrum Informacyjne Poczty Polskiej.
 169. Koniec "szoku cenowego"? Percepcja zmian i jej wpływ na konsumpcję, CBOS, Warszawa, styczeń 2005.
 170. Koniorczyk G., Sztangret I., Procesy liberalizacji rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce i Unii (identyfikacja - analiza - diagnoza), w: Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2001.
 171. Koniunktura gospodarcza w państwach Unii Europejskiej w 2005 roku, Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, czerwiec 2006.
 172. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, WP, Warszawa 1994.
 173. Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004.
 174. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Warszawa 1973.
 175. Kotarbiński T., Zagadnienie produktywności usług, "Prakseologia" 1969, nr 33.
 176. Kotler Ph., Amstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 177. Kotowski T., Nowa gospodarka, w: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej, "Prace Naukowe" nr 893, AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 178. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa 1999.
 179. Koźmiński J., Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, "Polityka Społeczna" 2001, nr 2.
 180. Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, przyjęty przez Radę Ministrów 28.12.2005, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 28 grudnia 2005.
 181. Krawiec B., Czy istnieją wyzwania edukacyjne w Polsce związane z członkostwem w Unii Europejskiej?, w: Polska wobec wyzwań edukacyjnych Unii Europejskiej, red. L. Dziewięćka-Bokun, A. Ładżyński, Wyd. UWr. im. Oskara Lange, Wrocław 2004.
 182. Królewicz G., Moda na outsourcing, "Manager" 1999, nr 6.
 183. Krzesimowski S., Polityka transportu a rozwój transportu, w: Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia gospodarki w Polsce, KZiF SGH, Warszawa 2003.
 184. Krzyżanowski W., Teoria produkcji usług, "Ekonomista" 1947, kwartał III/IV.
 185. Kubaś R., Konkurencja na poczcie, "Rzeczpospolita" z 30.03.2005.
 186. Kuczewska L., Poziom rozwoju sfery usług wobec procesu integracji z Unią Europejską, IRWiK, Warszawa 2001 (masz. pow.).
 187. Kuczewska L., Stan i perspektywy rozwoju usług biznesowych, w: Rynek i konsumpcja. Raport z badań - rok 1997, IRWiK, Warszawa 1998.
 188. Kufel J., Mruk H., Konsument jako instytucja ekonomiczna i prawna, w: Ochrona prawna konsumenta w uregulowaniach publicznoprawnych, "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu" 1998, S. I, z. 263.
 189. Kupisiewicz Cz., Banach Cz., Strategia rozwoju edukacji do roku 2020, w: Strategia rozwoju Polski do roku 2020, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN. Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej, GUS, Warszawa 2006.
 190. Kwiatkiewicz A., Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2006.
 191. Kwiatkowski E., Teoria trzech sektorów gospodarki. Prezentacja i próba oceny, PWN, Warszawa 1980.
 192. Kwiatkowski S., Bogactwo z wiedzy, w: Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, marzec 2002.
 193. Kwiecień K., Majewski M., Tajniki wykorzystania wiedzy. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa 2001 (mat. na konf.).
 194. Lange O., Ekonomia polityczna, t. l, PWN, Warszawa 1967.
 195. Lejour A.M., de Mooij R.A., Nahuis R., EU enlargement: Economic implications for countries and Industries, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague 2001.
 196. Lemkowska M., Jednolity rynek ubezpieczeniowy Wspólnoty Europejskiej, podstawowe swobody, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005.
 197. Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, CeDeWu, Warszawa 2004.
 198. Lewicka-Strzałecka A., O odpowiedzialności konsumenta, "Prakseologia" 2002, nr 142.
 199. Lipiński E., Wstęp do rozważań nad problematyką usług w ekonomii politycznej socjalizmu, w: Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczna, pr.zb., PWN, Warszawa 1965 (mat. z konf. nauk.).
 200. Lovelock Ch., Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights, "Journal of Marketing" Summer 1983.
 201. Łaski K., Ograniczone zaufanie, "Nowe Życie Gospodarcze" z 30.03.1997.
 202. Macierzyński M., Rynkowe innowacje: Kto zapewni sukces bancassurance w Internecie, "Bankier" z 22.04.2005.
 203. Maison D., Utajone postawy konsumenckie, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 204. Majchrzak-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1996.
 205. Majewski P., Czas na e-biznes, Helion, Gliwice 2007.
 206. Makówka M., Czynniki kształtujące rynek dóbr i usług kulturalnych w Polsce, S. "Prace z Zakresu Konsumpcji", "Zeszyty Naukowe" nr 541, AE w Krakowie, Kraków 2000.
 207. Makroekonomiczne skutki rozszerzenia Unii Europejskiej dla krajów UE-15, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, grudzień 2004.
 208. Mała encyklopedia ekonomiczna, wyd. II, PWE, Warszawa 1974.
 209. Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa, różne lata.
 210. Marciszewska E., Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 211. Marketing usług, pr.zb. pod red. A. Styś, PWE, Warszawa 2003.
 212. Marketing usług, red. A. Styś, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 213. Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992.
 214. Marks K., Kapitał, t. 4, cz. I., KiW, Warszawa 1959.
 215. Marshall A., Zasady ekonomiki, 1.1, Warszawa 1925.
 216. Masłowski A., Osobliwości globalizacji w sektorze usług, "Handel Wewnętrzny" 2002, nr 1.
 217. Masłowski A., Rynek usług gastronomicznych. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, IRWiK, Warszawa 2001.
 218. Masłowski A., Usługi gastronomiczne w krajach wysoko rozwiniętych (na przykładzie krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych), Wyd. WSHiFM im. Fryderyka Skarbka, Warszawa 2005.
 219. Masłowski A., Usługi w systemie pojęć ekonomicznych, "Handel Wewnętrzny" 2000, nr 6.
 220. Maszkiewicz M., Technologia, czy granice kultury?, referat na konferencję Fundacji K. Adenauera, www.icie.com.pl
 221. Maśniak D., Wzmacnianie rynku ubezpieczeń w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych - kierunki zmian stanu prawnego, w: Ubezpieczenia, red. nauk. S. Wieteska, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 222. Matuszyk A., Matuszyk P.G., Instrumenty bankowości elektronicznej, CeDeWu, Warszawa 2006.
 223. Mazur J., Zarządzenie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001.
 224. Mazurek-Łopacińska K., Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumenckie, "Marketing i Rynek" 2001, nr 3.
 225. Mazurek-Łopacińska K., Polacy wobec nowych tendencji w konsumpcji, w: Jak żyjemy. Warunki materialne. Konsumpcja. Zachowania na rynku, IRWiK, Warszawa 2005.
 226. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Kultura w hierarchii wartości życiowych Polaków, w: Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej, III Międzynarodowy Kongres Kultura-Gospodarka-Media, Kraków-Warszawa 2005.
 227. Megaplanet PBI/Gemius, sierpień 2005.
 228. McGuire A., Henderson J., Mooney G., The Economics of Health Care An Introductory Text, Rutlendge&Kegan, London 1988.
 229. Mężczyźni lubią e-banki. Raport z badań, TNS OBOP, Warszawa, czerwiec 2005.
 230. Michna W., Wiejskie gospodarstwo domowe, LSW, Warszawa 1989.
 231. Ministrowie spierają się o wydatki, "Rzeczpospolita" z 23.05.2005.
 232. Misala J., Stek E., Rozwój procesu stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w okresie 1990-2004 i główne czynniki determinujące, "Zeszyty Naukowe" nr 19, KGŚ SGH, Warszawa 2006.
 233. Misiąg F., Interwencjonizm państwa w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, IRWiK, Warszawa 1994.
 234. Modernizacja kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych w Polsce jako integralnych części uczenia się przez całe życie, raport opracowany dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przez Stockholm University Institute of International Education.
 235. Monkiewicz J., Polskie ubezpieczenia na jednolitym rynku Unii Europejskiej - bilans otwarcia, w: Rynek ubezpieczeniowy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, z. 2, KNUFE, Warszawa 2004.
 236. Mróz B., Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2002.
 237. MSI - wskaźnik koniunktury informatycznej. Raport z 12. edycji badań, SGH, Warszawa, wrzesień 2006.
 238. Mudie R, Cottam A., Usługi. Zarządzanie i marketing, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998.
 239. Nankervis A., Managing services, Cambridge University, New York 2005.
 240. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, Ministerstwo Kultury, Warszawa 2004.
 241. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 czerwca 1998 r., corocznie aktualizowany i przesyłany do Komisji Europejskiej.
 242. Narodowy Program Zdrowia na lata 1996-2006, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa, wrzesień 1996.
 243. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2013, załącznik do uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007.
 244. Narodowy Program Zdrowia. Założenia Polityki Zdrowotnej Państwa, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, listopad 1990.
 245. Niewadzi Cz., Usługi w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1975.
 246. Niewadzi Cz., Zagadnienia usług w teorii ekonomii, PWN, Warszawa 1979.
 247. Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 248. Nowa oferta giganta z USA, "Rzeczpospolita" z 11.10.2005.
 249. Ogiegło L., Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Wyd. UŚ, Katowice 1989.
 250. OECD Health Data 2006, www.oecd.org/database
 251. Olearnik J., Prousługowe zmiany struktury gospodarki, "Gospodarka Planowa" 1989, nr 1-12.
 252. Olearnik J., Stan i tendencje rozwoju rynku usług w Polsce, referat na konferencję naukową nt. "Usługi w procesach równoważenia rynku", PTE, Wrocław 1987.
 253. Olearnik J., Pluta M., Mechanizm kształtowania konsumpcji usług, Wyd. AE w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Katowice 1991.
 254. Olearnik J., Styś A., Rynek i konsumpcja usług w Polsce, IHWiU, Warszawa 1981.
 255. Olearnik J., Styś A., Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym, PWE, Warszawa 1989.
 256. Opinie na temat zasięgu biedy w Polsce, CBOS, Warszawa, kwiecień 2007.
 257. Opinie o działalności sektora bankowego, CBOS, Warszawa, kwiecień 2006.
 258. Opinie o opiece zdrowotnej, CBOS, Warszawa, październik 2006.
 259. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, CeDeWu.pl, Warszawa 2005.
 260. Ortyński K., Rynek ubezpieczeń w Polsce po przystąpieniu do UE, w: Rynek ubezpieczeniowy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, z. 2, KNUFE, Warszawa 2004.
 261. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2000/2001, GUS, Warszawa 2001.
 262. Pajewska R., Ubezpieczenia obowiązkowe, w: Ubezpieczenia, red. nauk. S. Wieteska, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 263. Pałaszewska-Reindl T., Gospodarstwo domowe - ekonomiczna i organizacyjna baza rodziny polskiej, w: Polskie gospodarstwo domowe w kryzysie, IWZZ, Warszawa 1986.
 264. Panasiuk A., Elementy marketingu usług pocztowych, Wyd. USz., Szczecin 2000.
 265. Panasiuk A., Usługi pocztowe w działalności marketingowej, "Marketing i Rynek" 2003, nr 4.
 266. Panek T., Zmiany w sferze ubóstwa, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 8.
 267. Paszyński M., Dylematy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego przez Polskę, w: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005, IKiCHZ, Warszawa 2005.
 268. Paszyński M., Dyrektywa Usługowa - czy zmierzamy w stronę liberalizacji rynku? "Wspólnoty Europejskie" 2006, nr 3.
 269. Pawelec P., Somorowska U., Wpływ turystyki na rozwój regionalny, PART SA, Warszawa 2005.
 270. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 271. Pączkowska M., Dostępność świadczeń zdrowotnych w opinii Polaków, raport z badań, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zakład Analiz Socjologicznych, Warszawa 2006 (wersja elektroniczna).
 272. Pentor - Audyt Bankowości Mikrofirm 2005.
 273. Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Warszawa 2006.
 274. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, red. R. Borowiecki, Of. Ekonomiczna, Kraków 2004.
 275. Piech K., Idea life-time-learingu a kształcenie w systemie e-learning, "E-mentor" 2003, nr 1.
 276. Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, red. E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski, ISP PAN, Warszawa 2001.
 277. Pindelski M., Nowa gospodarka, w: Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia gospodarki w Polsce, KZiF SGH, Warszawa 2003.
 278. Plan działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013, Ministerstwo Transportu, Warszawa, czerwiec 2006.
 279. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2006-2010, raport Rady Ministrów z 8.III.2007 r., DzU nr 61, poz. 415.
 280. Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro M., Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 1.
 281. Pluta-Olearnik M., Strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1992.
 282. Podróże Polaków w 2006 roku. Podstawowe wyniki badań, Instytut Turystyki, Warszawa 2007.
 283. Podstawowe cechy i zasady tworzenia koszyków świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach, red. K. Landa, HTA Consulting, Kraków 2006.
 284. Podstawy e-biznesu, red. nauk. A. Szewczyk, Wyd. USz., Szczecin 2006.
 285. Pokorska B., Kierunki rozwoju usług w systemach franchisingowych, "Handel Wewnętrzny" 2005, nr 6.
 286. Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy o opiece zdrowotnej w swoich krajach. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, styczeń 2006.
 287. Polacy o możliwych zmianach w systemie ochrony zdrowia, CBOS, Warszawa, kwiecień 2007.
 288. Polacy o współpłaceniu za służbę zdrowia, prezentacja Pentora na V Ogólnopolskim Kongresie Badawczy Rynku i Opinii, Warszawa, 21-22 października 2004.
 289. Polarczyk K., Wynik pracy podstawę definicji i klasyfikacji usług oraz sfery usług, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1971, nr 1.
 290. Polityka konkurencji. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym, Centrum Informacji Europejskiej.
 291. Polityka Transportowa Państwa na lata 2001-2015, Ministerstwo Transportu, Warszawa 2001, dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w październiku 2001 r.
 292. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, czerwiec 2005.
 293. Polska. Europa. Świat. Raport strategiczny IAB Polska, internet 2005.
 294. Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych przy współpracy Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2000.
 295. Polska Klasyfikacja Działalności, GUS, Warszawa 2004.
 296. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, GUS, Warszawa 1997.
 297. Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. nauk. M.A. Weresa, IGŚ SGH, Warszawa 2006.
 298. Polska - Unia Europejska, GUS, Warszawa 2003.
 299. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, www.undp.org.pl
 300. Polska w liczbach, GUS, Warszawa 2004.
 301. Polska w OECD, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001.
 302. Polska w organizacjach międzynarodowych, red. S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska, Scholar, Warszawa 2000.
 303. Porównanie europejskich rynków telekomunikacyjnych, Telekomunikacja Polska, Warszawa, luty 2004.
 304. Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. Między racjonowaniem a racjonalizacją, red. nauk. S. Golinowska, CASE, Warszawa 2004.
 305. Prawa pacjenta do opieki zdrowotnej, "Gazeta Prawna" z 15-17.07.2005.
 306. Proces kreatywności w marketingu, red. A. Styś, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 307. Propozycja nowej dyrektywy pocztowej, UKE, wersja elektroniczna.
 308. Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu na pracę, ekspertyza wykonana przez Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, wersja elektroniczna.
 309. Przecławski K., Humanistyczne podstawy turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa 1996.
 310. Przedsiębiorcy winią biurokratów, "Gazeta Prawna" z 24.01.2006.
 311. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, pr.zb. pod red. M. Bratnickiego, J. Strużyny, Wyd. AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.
 312. Przedsiębiorczość w Internecie, Gemius SA, październik-grudzień 2004.
 313. Przedsiębiorczość w Polsce 2004, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2005.
 314. Przedsiębiorczość w Polsce 2006, dokument przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień 2006.
 315. Przedsiębiorczość w Polsce w 2007 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, lipiec 2007, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r.
 316. Przedsiębiorstwo przyszłości, pr.zb. pod red. W.M. Grudzewskiego, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 317. Putman R., Democracy in America at Century's End, Cambridge University Press, New York 1997.
 318. Quinn J., Doodey T., Paquete P., Beyond products: Services-based strategy, "Harvard Business Review" March-April 1990.
 319. Rader U., Sprzedaż usług. Jak zwiększać sprzedaż i opłacalność sprzedaży w firmie usługowej, BL Info. Sp. z o.o., Gdańsk 2006.
 320. Raport Internet Banking B2C w Polsce, I-Metria 2003.
 321. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku, UKE, Warszawa, czerwiec 2006.
 322. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2006 roku, UKE, Warszawa, lipiec 2007.
 323. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2003-2004, Ministerstwo Gospodarki, Departament Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 324. Raport o ubezpieczeniach, "Rzeczpospolita" z 7.04.1999.
 325. Raport roczny 2004, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Warszawa 2005.
 326. Raport Społeczny Polska 2005, Fundacja im. F. Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2005.
 327. Raport telekomunikacyjny - ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej, UOKiK, Warszawa, sierpień 2007.
 328. Raport z badania nt. korzystania z produktów finansowych przez Polaków, PBS, Sopot, kwiecień 2005.
 329. Raport z kontroli wzorców umownych stosowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, UOKiK, Warszawa, lipiec 2006.
 330. Raport z kontroli wzorców umownych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń, UOKiK, Warszawa, wrzesień 2006.
 331. Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 332. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa, różne lata.
 333. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa, różne lata.
 334. Rocznik Statystyki Międzynarodowej, GUS, Warszawa, różne lata.
 335. Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku. Diagnoza i typologia, pr.zb. pod red. A. Kusińskiej, PWE, Warszawa 2005.
 336. Rogowski S., Wpływ integracji z Unię Europejska na pozycje konsumenta, w: Szkice o ubezpieczeniach, red. nauk. M. Kuchlewska, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 337. Rogoziński K., Cywilizacja usługowa - samorealizujące się niespełnienie, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 338. Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 339. Rogoziński K., Samoobsługa czy usługa? Albo o wpływie nowoczesnych technologii na usługi, "Materiały Naukowe" nr 4, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 340. Rogoziński K., Usługi pod presję technologii, "Marketing i Rynek" 2001, nr 7.
 341. Rogoziński K., Usługi rynkowe, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1993.
 342. Rosati D., Konkurencja, choć niedoskonała, "Rzeczpospolita" z 27.02.2006.
 343. Rozwój systemu finansowego w 2004 roku, Warszawa, listopad 2005.
 344. Rubinowska A., Ochrona zdrowia, dostępność do usług medycznych, "Gazeta Prawna" z 26.07.2006.
 345. Rudnicki L., Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1994.
 346. Rybiński K., Łatwiej, szybciej, oszczędniej!, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Warszawa, 21 marca 2006.
 347. Rylke M., Organizacja usług rynkowych w Polsce, "Prace i Materiały" nr 16/230, Instytut Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Warszawa 1968.
 348. Rylke M., Organizacja usług w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1970.
 349. Rylke M., Epsztejn L, Jackowiak E., Organizacja usług w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, Instytut Ekonomiki Usług i Drobnej Wytwórczości, Warszawa 1975.
 350. Rynek usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw w Polsce. Stan obecny - perspektywy rozwoju - rekomendacje, Instytut Zarządzania, Warszawa, kwiecień 2004.
 351. Rynek wewnętrzny 2006, GUS, Warszawa 2007.
 352. Rynki pracy w Unii Europejskiej, "Gazeta Prawna" z 9.02.2006.
 353. Rytelewska G., Bankowość detaliczna - procesy zarządzania i kredytowania gospodarstw domowych, w: Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, PWE, Warszawa 2005.
 354. Sachs J., Culture Matters. How Val Shape Human Progress, Harvard University 2000.
 355. Sadowski Z., Czynniki wzrostu gospodarczego Polski a polityka gospodarcza w okresie przed i po akcesji do Unii Europejskiej, VII Kongres Ekonomistów Polskich, z. l, PTE, Warszawa 2001.
 356. Sadowski Z., Karpiński A., Zarys projektu długofalowego strategii rozwoju Polski do 2025 roku, w: Droga Polski do roku 2025. Założenia długookresowej strategii w świetle studiów Komitetu Prognoz PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2005.
 357. Sala J., Marketing w gastronomii, "Marketing w Praktyce" 1996, nr 14.
 358. Sala J., Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa 2004.
 359. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997.
 360. Sanetra-Szeliga J., Finansowanie kultury ze środków wspólnotowych w Polsce, w: Europa - szansa dla kultury. Polskie doświadczenia w korzystaniu ze środków Unii Europejskiej dla kultury, Ministerstwo Kultury, Warszawa 2005.
 361. Sapir A., The Structure of Services in Europe: A Conceptual Framework, w: P. Buigues, F. Ilzkovitz, J.F. Lebrun, A. Sapir, European Economy. Social Europe. Market Services and European Integration, "The Challenges for the 1990s" nr 3, Brussels-Luxembourg 1993.
 362. SayJ.B., Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, PWN, Warszawa 1960.
 363. Schewe Ch.D., Smith R.M., Marketing, McGraw-Hill, New York 1980.
 364. Seweryn R., Potrzeby i motywy jako przesłanki wewnętrzne warunkujące uprawianie turystyki, S. "Prace z Zakresu Konsumpcji", "Zeszyty Naukowe" nr 541, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000.
 365. Shostack G.L., Brecking Free from Product Marketing, "Journal of Marketing" 1997, No. 2.
 366. Sikora D., Kto płaci za błędy lekarzy, "Gazeta Prawna" z 25-27.11.2005.
 367. Sikora D., Ugody kością niezgody, "Gazeta Prawna" z 31.05.2005.
 368. Sikorski L., Perspektywy w e-zdrowiu, "Przewodnik Lekarza" 2007, nr 2.
 369. Simonde de Sismondi J.C.L., Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, t. l, PWN, Warszawa 1955.
 370. Skalska T., Polityka turystyczna państwa wobec osób niepełnosprawnych. Oczekiwania i ich realizacja, w: Gospodarska turystyczna a grupy interesu, red. nauk. S. Wodejko, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2006.
 371. Skutki globalizacji dla Polski. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, październik 2006.
 372. Słaby T., Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa 2006.
 373. Smaga M., Internetowy biznes skazany na sukces, www.Money.pl, 15.10.2006.
 374. Smaga M., Jak płacimy w Internecie, raport Money.pl i eCard SA, Money.pl, Wrocław, luty 2007.
 375. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodowego, t. l, PWN, Warszawa 1954.
 376. Sobczyk G., Strategie rozwoju usług bytowych w gospodarce narodowej, Wyd. UMCS, Lublin 1988.
 377. Sobocińska M., Wpływ technologii elektronicznej na zachowania polskich konsumentów dóbr i usług kultury, w: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, red. nauk. Z. Kędzior, E. Kieżel, PWE, Warszawa 2002.
 378. Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. nauk. T. Szumlicz, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 379. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego, GUS, Warszawa 2006.
 380. Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za 2005 rok, Warszawa, luty 2006.
 381. Sprawozdanie z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w okresie I kadencji (2002--2006), Warszawa, styczeń 2006.
 382. Sprawozdanie z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za 2005 rok, Warszawa 2006.
 383. Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej z dnia 14 sierpnia 2000 roku w sprawie aktualizacji Narodowego Programu Zdrowia 1996-2005.
 384. Stanton W.J., Fundamantals o/Marketing, McGraw-Hill, New York 1981.
 385. Stańczak K., E-produkty jako czynniki wspomagające działalności pocztowego operatora publicznego, w: Telekomunikacja i poczta jako stymulatory rozwoju e-gospodarki w Polsce, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług USz., Szczecin-Darłowo, maj 2005.
 386. Starkowski M.T., W oczekiwaniu na przełom, "Teleinfo 500" lipiec 2003.
 387. State of The World 2004, The Consumer Society, The Worldwatch Institute, Washington 2004, edycja polska Raport o stanie Świata 2004 (wersja on-line).
 388. Stefaniak R, Stróż z komputerem - czyli usługi po nowemu..., "Boss Gospodarka" 2001, nr 41.
 389. Stefański M., Kierunki ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 roku, Wyd. WSHE we Włocławku, Włocławek 2006.
 390. Stępień A., Ostrożności nigdy za wiele, "Gazeta Prawna" z 23.05.2005.
 391. Stiglitz J.E., Fair trade. Szansa dla wszystkich, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 392. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004.
 393. Stiglitz J.E., Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 394. Stolarczyk A., Rozwój wybranych obszarów rynku usług pocztowych w Polsce, w: Telekomunikacja i poczta jako stymulatory rozwoju e-gospodarki w Polsce, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług USz., Szczecin-Darłowo, maj 2005.
 395. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej ePolska na lata 2004-2006, MNil, Warszawa, grudzień 2003.
 396. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do 2013 roku oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, MNil, Warszawa, 24 czerwca 2005.
 397. Strategia krajowego produktu turystycznego Polski. Raport końcowy, UKFiT, Warszawa 1997.
 398. Strategia polityki konsumenckiej na lata 2004-2006, UOKiK, Warszawa 2004.
 399. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce do 2010 roku, MENiS, Warszawa 2003, przyjęta w lipcu 2003 r. przez rząd RP.
 400. Strategia rozwoju ochrony zdrowia na lata 2007-2013, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, czerwiec 2005.
 401. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, MENiS, Warszawa, październik 2002.
 402. Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, kwiecień 2007 (projekt).
 403. Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rzędowy Program Wsparcia Rozwoju Turystyki w latach 2001-2006, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 kwietnia 2001 r., zmodyfikowany przez Radę Ministrów w dniu 10 września 2002 r., Ministerstwo Gospodarki Departament Turystyki, Warszawa, wrzesień 2002.
 404. Streżyńska A., Usługa powszechna, "Telecom Forum" grudzień 1999.
 405. Strzelecki Z., Europa-Polska. Stan i perspektywy demograficzne (1980-2050), w: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2003.
 406. Styś A., Procesy zarządzania marketingowego w sferze usług - identyfikacja problematyki, w: Zarządzanie marketingowe w sferze usług, red. A. Styś, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 407. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 1999-2000, GUS, Warszawa 2000.
 408. Szarfenberg R., Kwestia zdrowia, w: Polityka społeczna. Materiały do studiowania, red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski, Wyd. Śląsk, Katowice 1998.
 409. Sznajder A., Promocja w Internecie, w: Media, komunikacja, biznes elektroniczny, red. B. Jung, Difin, Warszawa 2001.
 410. Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 411. Szpringer W., Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu, Difin, Warszawa 2005.
 412. Szromnik A., Psychologiczne uwarunkowania przemian polskiego rynku ubezpieczeniowego, cz. l, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1998, nr 7-8.
 413. Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa 1998.
 414. Szubert-Zarzeczny U., Problemy polityki gospodarczej Unii Europejskiej, w: Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 2006 (wersja elektroniczna).
 415. Szukalski S., Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług, "Handel Wewnętrzny" 2004, nr 4-5.
 416. Szulce H., Wpływ czynników ekonomiczno-społecznych na zachowania konsumentów, w: Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, red. G. Gołembski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999.
 417. Szulte-Noelle H., Allfinanz- Zukunftsmodell der Finanzwirtschaft, "Die Bank" 2003, Nr 4.
 418. Śpiewak P., Europospolita, "Wprost" z 2.05.2004.
 419. Świadczenie usług e-bankowości w bankach komercyjnych w Polsce, ILiM, Poznań 2006.
 420. Światowe Badanie Reputacji. Polska na szarym końcu, TNS OBOP, 11.01.2005.
 421. Światowy G., Determinanty rynkowe w budowaniu społeczeństwa wiedzy, w: Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy, red. G. Światowy, WSH we Wrocławiu, Wyd. Continue, Wrocław 2001.
 422. Świecka B., Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2004.
 423. "Teleinfo 500" nr 34, Warszawa 2005. "Teleinfo 1000", Warszawa 2007.
 424. Telekomunikacyjne sieci dostępowe, pr.zb. pod red. Cz. Jędrzejka, "Raport Monograficzny ITTI" 2000, nr 5.
 425. Telemedycyna. Przyszłość i postęp w medycynie rodzinnej, "Służba Zdrowia" 2004, nr 73-76.
 426. Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 427. Tkaczyk T.P., Rynek, konkurencja i jej wspieranie, "Monografie i Opracowania" nr 445, IFGN SGH, Warszawa 1999.
 428. Tourdanow D., Przedmowa, w: Kształcenie ustawiczne a edukacja europejska w Polsce, red. D. Tourdanow, WSP TWP, Warszawa 2004.
 429. Turystyka internatów, raport opracowany przez Gemius SA, Travelplanet.pl oraz Wakacje.pl
 430. Turystyka internatów styczeń-kwiecień 2007, raport Gemius SA, Warszawa 2007.
 431. Turystyka w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006.
 432. Turystyka w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
 433. Turystyka w portalach, "Rynki Turystyczne" 2001, nr 13-14.
 434. The 2005 European e-business Readiness Index, European Commission, November 2005.
 435. Ubezpieczenia 2005. Raport roczny, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2006.
 436. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, red. nauk. S. Golinowska, E. Tar-kowska, I. Topińska, IPiSS, Warszawa 2005.
 437. Unia Europejska. Informator o polityce kulturalnej, KIE.
 438. Usługi wspierające mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i samozatrudnionych, PARP, Warszawa 2003.
 439. Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach (CVTS2), Pracownia Badań Społecznych (PBS) dla Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, listopad 2003.
 440. Warunki życia jak w starej Unii osiągniemy dopiero za 25 lat, "Gazeta Prawna" z 26.07.2006.
 441. Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, GUS, Warszawa 2007.
 442. Warunków życia ludności w 2003 r., GUS, Warszawa 2004.
 443. Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania rynkowe, kier. nauk. A. Kusińska, IRWiK, Warszawa 2002.
 444. Welfe W., Sabant L., Florczak W., Szacunek kapitału ludzkiego, "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 5.
 445. Węcławski J., Zmiany demograficzne jako czynnik rozwoju bancassurance, w: Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów, red. nauk. J. Nowakowski, J. Ostaszewski, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 446. WHO Working Group. Quality Ace in Health Caro, 1989.
 447. Wierzbicki A.P., Głos w dyskusji, w: Droga Polski do roku 20025. Założenia długookresowej strategii w świetle studiów Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2005.
 448. Wierzbicki A.P., Wpływ megatrendów cywilizacji informacyjnej na sytuacje w Polsce, w: Strategia rozwoju Polski do roku 2020, t. I, Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2000.
 449. Windham L., Orton K., Dusza Nowego Konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje e-klientów, CeDeWu, Warszawa 2001.
 450. Wirtualne konta. Korzystanie z bankowości elektronicznej, TNS OBOP, wrzesień 2006.
 451. Wiśniewska A., Prognozy na 2004 rok - umiarkowany optymizm, "Teleinfo 500" 2004.
 452. Włodarczyk W.C., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wyd. Medyczne "Vesalius", Łódź-Kraków-Warszawa 1996.
 453. Włodarczyk W.C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wyd. Medyczne "Vesalius", Kraków 1998.
 454. Woicka I.L., Formy korzystania ze swobody świadczenia usług i zakładania przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym UE, "Wspólnoty Europejskie" 2004, nr 11.
 455. Wolny R., Młodzi konsumenci szansą dla przedsiębiorstw usługowych, "Marketing i Rynek" 2006, nr 8.
 456. Wolska G., Konkurencja na rynku usług pocztowych, w: Telekomunikacja i poczta jako stymulatory rozwoju e-gospodarki w Polsce, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług USz., Szczecin-Darłowo, maj 2005.
 457. World Popultion Prospects. The 1998 Revision, UN, New York 1999.
 458. Wódkowski A., Mystery Shopping - badanie jakości usług, w: D. Maison, A. Noga-Bogomilski, Od teorii do praktyki, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 459. Wójcik J., Zmiany w komunikacji między firma a klientem na skutek wykorzystania Internetu, VII Sympozjum Naukowe KZiF SGH, Kazimierz Dolny, 7-9 czerwca 2000.
 460. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, wyd. 3 rozsz., PWE, Warszawa 2002.
 461. Współczesna ekonomika usług, red. nauk. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.
 462. Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, red. J. Polakowska-Kujawa, Difin, Warszawa 2006.
 463. Wygrani i przegrani polskiej transformacji, red. M. Jarosz, Of. Naukowa, ISP PAN, Warszawa 2005.
 464. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych, GUS, Warszawa 2004, 2005 i 2006.
 465. Wykształcenie i rynek, red. I. Białecki, J. Sikorska, Wyd. TEPIS, Warszawa 1998.
 466. Wzrost aspiracji edukacyjnych Polaków w latach 1993-2004. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, maj 2004.
 467. Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, pr.zb. pod red. M. Malinowskiej, B. Kucharskiej, PWE, Warszawa 2006.
 468. Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 21 marca 2006.
 469. Zagrożenia dla konsumentów na rynku bankowości detalicznej w Polsce, raport IBnGR, UOKiK, Warszawa 2003.
 470. Zasięg ubóstwa materialnego w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006.
 471. Zielińska Z., Suwerenność konsumenta jako uwarunkowanie skuteczności działań rynkowych i marketingowych przedsiębiorstw, referat na II Sympozjum Naukowe nt. "Nowoczesne przedsiębiorstwo - strategie działania, rozwoju i konkurencji", KZiF SGH, Kazimierz Dolny, 7-9.06.2000.
 472. Żukowski Z., Nadchodzi czas wielkich zmian, "Gazeta Prawna" z 9.05.2005.
 473. Akty prawne
 474. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego, DzU nr 68, poz. 595.
 475. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2004 r. w sprawie określenia rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, DzU nr 242, poz. 2420.
 476. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych, DzU nr 68, poz. 592.
 477. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, DzU nr 209, poz. 1549.
 478. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, tekst jednolity na podst. DzU nr 42, poz. 264 z późn. zm.
 479. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, DzlJ nr 33, poz. 289 z późn. zm. wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r., DzU nr 165, poz. 1727.
 480. Ustawa z dnia 28 marca 1988 r. o podejmowaniu działalności gospodarczej, DzU nr 41 z późn. zm.
 481. Ustawa z dnia 18 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim, DzU nr 74, poz. 439.
 482. Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, DzU nr 52, poz. 547.
 483. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU nr 59, poz. 344 z późn. zm.
 484. Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności, DzU 1995, nr 117, poz. 564 z poz. zm.
 485. Ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustaw Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, DzU nr 20, poz. 78.
 486. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, DzU nr 28, poz. 153 z późn. zm.
 487. Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne, DzU nr 73, poz. 852 z późn. zm.
 488. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, DzU nr 100, poz. 1081 z późn. zm.
 489. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, DzU nr 112, poz. 1198 z późn. zm.
 490. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe, DzU nr 130, poz. 1188, znowelizowana ustawa z dnia 18 marca 2004 r. - Prawo pocztowe, DzU nr 69, poz. 627.
 491. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, DzU nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 492. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, DzU nr 173, poz. 1807.
 493. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, DzU nr 171, poz. 1800 z późn. zm.
 494. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, DzU nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 495. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych ustaw, DzU nr 157, poz. 1316.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu