BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilarska Czesława (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki
The Role of Foreign Direct Investment in Increasing the Competitiveness of the Polish Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 738, s. 5-27, bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Konkurencyjność gospodarki, Przegląd literatury, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Economy competitiveness, Literature review, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę ukazania, w jaki sposób bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do wzrostu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki polskiej. Przedstawiono stan, dynamikę i strukturę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2004.

In this article, the author discusses foreign direct investment (FDI) to Poland with respect to its impact on the economy's international competitiveness in the period from 1990 to 2004. In the first section, the author presents the concept of an economy's international competitiveness, emphasising that this concept is broad, multifaceted, and controversial at the same time. In this section, the author also distinguishes between result-type competitiveness (also termed competitive position) and factor-type competitiveness, termed the capacity of the economy to compete over the long-run. In the second section, the author presents the state, dynamics, and structure of foreign direct investment in Poland as of 31 December 2004, according to data of the National Bank of Poland. In the third section, the author lists the benefits resulting from the presence of foreign direct investors in Poland. The most important benefits include, inter alia: the inflow of new technologies and equipment, the introduction of new types of production, new products and services, and the application of modern management, organisational and marketing methods. Another positive aspect of the influx of FDI to Poland is the positive impact on macroeconomic indicators (GDP, investment, export, and import) and the job market through job creation, increases in labour productivity, and measures aimed at improving employee qualifications. In the final section, the author summarises the analysis in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 46, Warszawa 2005.
 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według stanu na koniec 2004 r., Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosą w skali globalnej 755 mld USD, „Puls Biznesu” 27 maja 2004 r.
 4. Bielecki J., Konkurencja między kandydatami, „Rzeczpospolita” 2 listopada 2002.
 5. Bieńkowski W., Polityka ekonomiczna rządu jako czynnik poprawy zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej w latach dziewięćdziesiątych [w:] Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, AE w Krakowie, MWSE w Tarnowie, Kraków Tarnów 2000.
 6. Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1995.
 7. Bieńkowski W., Sadza P., Rola instytucji w poprawie konkurencyjności gospodarki - zadania dla rządu [w:] Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, red. H. Wronowski, UW, Białystok 2000.
 8. Bombińska E., Czynniki określające międzynarodową konkurencyjność gospodarki narodowej [w:] Zagadnienia handlu zagranicznego 1998. Część 2, Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, red. K. Budzowski, S. Wydymus, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 9. Bossak J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - ujęcie instytucjonalne [w:] Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, red. H. Wronowski, UW, Białystok 2000.
 10. Chojna J., Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 2004.
 11. Chrościcki T., Inwestycje i eksport ożywiają gospodarkę, „Nowe Życie Gospodarcze” 2006, nr 1.
 12. Coraz więcej centrów kompetencyjnych. Czy nasz kraj ma szansę stać się centrum usług BPO?, „Rynki Zagraniczne” 2005, nr 81.
 13. Czerwieniec E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Zeszyty Naukowe, Prace doktorskie i habilitacyjne, Zeszyt nr 105, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1990.
 14. Durka B., Podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki, „Nowe Życie Gospodarcze” 2004, nr 8.
 15. Durka B., Chojna J., Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 2004.
 16. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w 2003 roku, GUS, Warszawa 2004.
 17. Działalność podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1993-2002, GUS, Warszawa 2004.
 18. Garlińska G., Kierunek: innowacyjność, „Nowe Życie Gospodarcze" 2005, nr 1.
 19. Garlińska G., Trudna sztuka przyciągania, „Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 9.
 20. Geldner M., Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Monografie i opracowania, SGPiS, nr 193, Warszawa 1986.
 21. Gorynia M., Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, „Ekonomista" 1996, nr 3.
 22. Grzelońska U., Czy Polska może mieć efektywną gospodarkę [w:] Polska w XX wieku. Eseje historyczno-ekonomiczne, Literatura, Łódź 2003.
 23. Jagiełło E.M., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - wyniki analizy czynnikowej, „Ekonomista" 2005, nr 1.
 24. Jantoń-Drozdowska E., Majewska M., Grala J., Atrakcyjność inwestycyjna Polski w świetle zagranicznych inwestycji bezpośrednich, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2002, z. 3.
 25. Jodkowski A., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce jako element kształtowania konkurencyjności, IRiSS, Warszawa 1995, Raport nr 36.
 26. Kopeć U., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 2003.
 27. Kotowicz-Jawor J., Inwestycje przed wielkim skokiem? [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. J. Chojna, IKCHZ, Warszawa 2005.
 28. Kotyński J., Konkurencyjność gospodarki Polski w UE i szansę jej podniesienia [w:] Strategia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej na lata 2004-2015, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus" przy Polskiej Akademii Nauk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
 29. Krugman P., Competitiveness: A Dangerous Obsession, „Foreign Affairs" 1994, nr 2.
 30. Liberska В., Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce - warunki działania, red. Z. Sadowski, РТЕ, Warszawa 1999.
 31. Liberska B, Przyczyny zmniejszenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w kontekście globalnych i regionalnych przepływów [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 46, Warszawa 2005.
 32. Lis S., Konkurencyjność gospodarcza jako warunek bezpieczeństwa zewnętrznego [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem, red. P. Tyrała, Międzynarodowa Konferencja Naukowa 11-13 maja 2000, Kraków 2000.
 33. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995, Seria: Raporty. Studia nad Konkurencyjnością, nr 35.
 34. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6.
 35. Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, „Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 36. Misala J., Ślusarczyk B., Ocena międzynarodowej konkurencyjności czynnikowej Polski w okresie transformacji w świetle wyników badań empirycznych [w:] Handel zagraniczny. Metody, problemy, tendencje, red. K. Budzowski, S. Wydymus. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 37. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Third Edition, OECD, Paryż 1996.
 38. 500 miejsc pracy od 3M, „Gazeta Wyborcza" 19 grudnia 2005 r.
 39. Pilarska C., Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland's Integration with the European Union, Argumneta Oeconomica Cracoviensia, nr 1, Cracow University of Economics, Cracow 2001.
 40. Płowieć U., Szanse i zagrożenia związane z rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki i społeczeństwa w Unii Europejskiej [w:] Glabalizacja i integracja europejska, PWE, Warszawa 2005.
 41. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Houndmills-Basingstoke-Hampshire-London 1990.
 42. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 43. Privatization. Ambitious Plans, „The Warsaw Voice", 23 stycznia 2005.
 44. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2004 г., GUS, Warszawa 2005.
 45. Przystupa J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według danych Narodowego Banku Polskiego [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 2004.
 46. Ratajczyk A., FDI on the Rise, „The Warsaw Voice " l maja 2005.
 47. Różański J., Warunki efektywnego działania inwestora zagranicznego w kraju goszczącym - teoria i praktyka, „Przegląd Organizacji" 2004, nr 1.
 48. Sadowski Z., Polityka wobec inwestycji zagranicznych [w:] Transformacja i rozwój, РТЕ, Warszawa 2005.
 49. The List of Major Foreign Investors in Poland, December 2004, PAIiIZ, Warszawa 2005.
 50. The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994.
 51. The World Competitiveness Report 2005, IMD, Lausanne 2005.
 52. The World Competitiveness Yearbook 2005, IMD, Lausanne 2005.
 53. Transition Report 2004, European Bank for Reconstruction and Development, 2004.
 54. Witkowska J., Zagraniczne źródła innowacji w gospodarce polskiej [w:] Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport 26, Warszawa 2005.
 55. World Investment Report 2005, UNCTAD.
 56. Wysokińska Z., Witkowska J., Handel i inwestycje zagraniczne a zrównoważony rozwój, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 57. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 1998 roku, NBP, Warszawa 1999.
 58. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2000 roku, NBP, Warszawa 2001.
 59. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2002 roku, NBP, Warszawa 2002.
 60. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2003 roku, NBP, Warszawa 2003.
 61. Zajączkowska-Jakimiak S., Rola kapitału ludzkiego w transferze wiedzy technicznej poprzez inwestycje zagraniczne, „Gospodarka Narodowa" 2004, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu