BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Ryszard (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Pollok Artur (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego
Income Dispersion of Polish Households during the Economic Transition
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 738, s. 29-51, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Dochody ludności, Materialne warunki życia ludności, Restrukturyzacja gospodarki, Przegląd literatury, Nierówności dochodowe
Households, Budgets of households, People's income, Population's materials living conditions, Economic restructuring, Literature review, Income inequalities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono kontrowersje wokół nierówności dochodowych gospodarstw domowych w Polsce. Omówiono rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w świetle wyników ankietowych badań dotyczących zróżnicowania warunków życia ludności z latach 1997 i 2001.

The economic transition has brought about a radical change in the income distribution mechanism in the Polish economy. Research on household budgets shows unequivocally that in the 1993-2003 period a real growth in income occurred in all socio-economic household groups, albeit to various degrees. The largest growth rate and the highest income level (compared to all other households) were observed in the case of self-employed households. At the opposite end were farming households, which exhibited both the lowest growth rate and the lowest income level. The different income growth rate was specific not only to individual socio-economic household groups, but to individual income groups within them as well. These processes resulted in clear changes in material stratification and in the growth of income disparities among households. Statistical measures of income distribution (among others, the Gini coefficient) show, however, that the transition period was not homogenous with regard to the growth rate of income inequalities in Polish society. Whereas strong growth in income stratification occurred up to 1996, in the following period only small changes were noted. As a result, after more than a dozen years of economic transition, Poland remains a country with a relatively egalitarian income distribution structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Beskid L., Zróżnicowanie dochodów i jego potoczna percepcja, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1995, nr 1.
 2. Brzeziński M., Wpływ nierówności dochodowej na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1987-1997, „Gospodarka Narodowa" 2002, nr 9.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 1992 r. (-2003 r.), „Informacje i opracowania statystyczne", GUS, Warszawa 1993-2004.
 4. Cichomski B., Płaszczyzny nierówności dochodów i wynagrodzeń w Polsce w latach dziewięćdziesiątych [w:] Sprawiedliwość społeczna. Polska lat dziewięćdziesiątych, red. B. Cichomski, W. Kozek, P. Morawski, W. Morawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 5. Deniszczuk L.,Żukowska I., Sytuacja materialna gospodarstw domowych w okresie wprowadzania programu stabilizacji gospodarki, „Ekonomista" 1992, nr 4.
 6. Dobrska Z., Rozwarstwienie - oszczędności - wzrost, „Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 7. Golinowska S., Nierówności społeczne; identyfikacja i możliwości wyrównywania [w:] Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 49, Warszawa 2002.
 8. Górecki B., Dynamika zarobków w krajach przechodzących transformację i w krajach Unii Europejskiej, „Ekonomista" 2000, nr 5.
 9. Górecki B., Wiśniewski M., Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1987-1995 [w:] Podział dochodu i nierówności dochodowe. Fakty, tendencje, porównania, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 29, Warszawa 1998.
 10. Kryńska E., Socjalne skutki zmian w zatrudnieniu i dochodach z pracy w okresie przebudowy. Raport syntetyczny, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 11. Kudrycka L, Radziukiewicz M., Możliwości pozyskiwania dochodów przez poszczególne grupy społeczne - zmiany w rozkładach dochodów i prognozy, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, „Raporty", nr 75, Warszawa 1998.
 12. Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna, GUS, Warszawa 2003.
 13. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, „Zeszyty metodyczne i klasyfikacje", GUS, Warszawa 1999.
 14. Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 49, Warszawa 2002.
 15. Podział dochodu i nierówności dochodowe. Fakty, tendencje, porównania, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 29, Warszawa 1998.
 16. Polski talk show: Dialog społeczny a integracja europejska. EU-monitoring V, red. J. Hausner, M. Marody, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Fundacja im. Friedricha Eberta, Kraków 2001.
 17. Rocznik Statystyczny 1995, GUS, Warszawa 1995.
 18. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2000, GUS, Warszawa 2000.
 19. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004, GUS, Warszawa 2004.
 20. Szopa B., Kontrowersje wokół problemów podziału, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, z. 4.
 21. Szopa B., Nierówności dochodowe na tle transformacji polskiej gospodarki [w:] Transformacja. Integracja. Globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Kraków-Tarnów 2004.
 22. Szulc A., Skale ekwiwalentności w pomiarze dobrobytu gospodarstw domowych, „Polityka Społeczna" 1995, nr 8.
 23. Trzy Polski: Potencjał i bariery integracji z Unią Europejską. EU-monitoring III, red. J. Hausner, M. Marody, Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, Warszawa 1999.
 24. Warunki życia emerytów i rencistów w Polsce i w krajach zachodnich. Uwarunkowania. Problemy. Tendencje, red. D. Graniewska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 25. Warunki życia ludności w 1993 r. (-2003 r.), „Studia i analizy statystyczne", GUS, Warszawa 1994-2004.
 26. Wiśniewski M., Nierówności dochodowe i majątkowe oraz zakres i formy państwowej redystrybucji dochodów (Tezy wystąpienia) [w:] Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Rada Strategii Społeczno--Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 49, Warszawa 2002.
 27. Wiśniewski M., Zmiany rozkładu dochodów w latach 1987-1992 [w:] Studia nad reformowaną gospodarką. Aspekty instytucjonalne, red. M. Okólski, U. Sztanderska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 28. Wojtyna A., Problem nierówności dochodów w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 600, Kraków 2002.
 29. Zienkowski L., Dochody gospodarstw domowych w okresie transformacji 1989-1996 (próba syntezy), „Studia i Prace. Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych", z. 254, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa 1998.
 30. Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 1997 r. (raport analityczny z badania ankietowego), GUS, Warszawa 1998.
 31. Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 2001 r. (raport analityczny z badania ankietowego), GUS, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu