BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczyk Jerzy
Tytuł
Demograficzne aspekty podażowej strony rynku pracy w Polsce w latach 1990-2004
Demographic Aspects of Supply Side of Job Market in Poland in Years 1990-2004
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 5, s. 21-40, bibliogr. 53 poz.
Tytuł własny numeru
Instytucje i instrumenty funkcjonowania gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Demografia, Procesy demograficzne, Migracja zawodowa, Rynek pracy
Population migration, Demography, Demographic process, Occupational migration, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest potwierdzenie tezy, że przemiany transformacyjne polskiej gospodarki wpływały na procesy demograficzne, a jedną z możliwości zahamowania trendu spadkowego liczby ludności jest sprzyjanie łączeniu pracy zawodowej z pełnieniem ról związanych z życiem rodzinnym oraz wzrost jakości pracy wynikający ze zdobywania wykształcenia. Badaniem objęto najważniejsze wskaźniki demograficzne, które w okresie 1990-2004 wpływały na polski rynek pracy. Ze względu na wstąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE) oraz wynikające z tego zmiany, także demograficzne - wymagające szerszej analizy, za datę kończącą rozważania uznano 30 IV 2004. (fragment artykułu)

The changes of social - economic system are noticeable in economy and demographic aspects. Among the most important demographic phenomena we can mention: live births decrease, marriage rates drop, growing percent of out of marriage births, increasing of popularity of 2 plus 1 family model, deaths decreasing, elongated mean live expectancy at birth. In year 2002 first time appears negative natural increase. The way of thinking about family is changing. It is connected with inclination to making professional career. The system of values is also changing. After opening the borders between Europe countries, the migration is increasing. The number of people in before production age is decreasing and the number of people in after production age is increasing. The human capital includes the knowledge, skills, and predispositions. It is the base of economy development. Thanks to growing number of students Polish Human Development Index is high and Poland is high developed country. Poland is on the road to increasing incomes and live level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
 2. Borkowska S., Świat pracy na przełomie wieków, „Polityka Społeczna", nr 11/12/1997.
 3. Cele strategiczne i priorytety Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007—2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, http://www.mgip.gov.pl, stan na 25.11.2005.
 4. Dobiecki G., Zamieszki od Paryża po Marsylię, „Rzeczpospolita", nr 259 (7248), Warszawa 2005.
 5. Fiejka Z., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a zatrudnienie i place, w: Kapitał zagraniczny w Polsce, Warunki działania, red. Z. Sadowski, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 6. Gilejko L., Kowalski R., Partnerzy społeczni, Konflikty, kompromisy, kooperacja, POLTEX, Warszawa 2002.
 7. Golinowska S., Polityka społeczna, koncepcje - instytucje - koszty, POLTEX, Warszawa 2002.
 8. Grzeszczyk E., Młodzi ludzie kariery jako środowisko wzorcotwórcze, w: Kultura w procesie zmiany, red. A. Jawlowska, G. Woroniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 9. Iglicka K., Jaźwińska E., Kępińska E., Koryś P., Imigranci w Polsce w świetle badania sondażowego, Ośrodek Badań nad Migracjami, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prace Migracyjne, nr 10, Warszawa 1997.
 10. Jarmołowicz W., Osobliwy rynek pracy, w: Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, red. W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 11. Jarosz M., Krajobraz po prywatyzacji, w: Globalizacja. Gospodarka. Praca. Kultura, red. J. Gardow-ski, J. Polakowska-Kujawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.
 12. Jenik A., Wybrane kierunki polityki gospodarczej Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. Kaźmierczak T., Rymsza M., Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szanse upowszechnienia koncepcji, Instytut Spraw Publicznych, „Analizy i Opinie", nr 48, Warszawa 2005.
 14. Klimaszewski B., red., Emigracja z Polski po 1989 roku, Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Bohdan Grell i córka sc., Kraków 2002.
 15. Knapińska M., Wielkość i struktura podaży pracy, w: Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, red. W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 16. Kowalik T., Systemy gospodarcze, Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 17. Kryńska E., Podziały rynku pracy. Koncepcje segmentacyjne, w: Rynek pracy i bezrobocie, red. H. Mortimer-Szymczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 18. Lowry-Miller K., Niemcy w pigułce, "Newsweek", nr 38/2005.
 19. Michalowski J., Wstęp, w: Transformacja polskiej gospodarki, red. J. Michałowski, Verba, Lublin 2003.
 20. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Wstępny Projekt, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, http://www.npr.gov.pl/, stan na 25.11.2005.
 21. Orczyk J., Polityka społeczna, uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 22. Rakowska I., Koreańczyk lepszy od Polaka? „Gazeta Prawna", nr 51 (1416)/2005.
 23. Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 24. Sadowski T., Ekonomia społeczna w Polsce a nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, „Rynek Pracy. Studia i Opracowania", nr 3, http://www.barka.org.pl/, stan na 25.11.2005.
 25. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, T.1 i II, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 26. Soros G., Bańka amerykańskiej supremacji, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004. Strzelecki Z., Europa - Polska. Stan i perspektywy demograficzne (1980-2050), w: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 27. Szempliński S., Jak z tym radzą inni, Nielegalne zatrudnienie w krajach Unii, „Inspektor Pracy", nr 10/05, Warszawa, http://www.pip.gov.pl/, stan na 25.11.2005.
 28. Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.
 29. Wierzbowska-Kowalik E., Czytać i pisać, aby żyć, „Wiedza i Życie", nr 8/1996.
 30. Tabin D., Rynek pracy a proces transformacji gospodarki polskiej w latach 1990-1999, w: Transformacja polskiej gospodarki, red. J. Michałowski, Verba, Lublin 2003.
 31. Wiećkanow G. S., Wiećkanow G. R, Makroekonomika, Wydawnictwo Pitier Buk, Sankt Petersburg 2001.
 32. Wilczyński W., Polski przełom ustrojowy 1989-2005, Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
 33. Winiarski B., Procesy transformacji w Polsce, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 34. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2004, GUS, Warszawa.
 35. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005. GUS, Warszawa.
 36. Rocznik Demograficzny Polski 2004, GUS, Warszawa.
 37. Rocznik Statystyczny 1992, GUS, Warszawa.
 38. Rocznik Statystyczny 1993, GUS, Warszawa.
 39. Rocznik Statystyczny 1994, GUS, Warszawa.
 40. Rocznik Statystyczny 1995, GUS, Warszawa.
 41. Rocznik Statystyczny Polski 1997, GUS, Warszawa.
 42. Rocznik Statystyczny Polski 2000, GUS, Warszawa.
 43. Rocznik Statystyczny Polski 2003, GUS, Warszawa.
 44. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 1998, GUS, Warszawa.
 45. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 1999, GUS, Warszawa.
 46. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2000, GUS, Warszawa.
 47. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001, GUS, Warszawa.
 48. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2002, GUS, Warszawa.
 49. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003, GUS, Warszawa.
 50. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2004, GUS, Warszawa.
 51. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2003, GUS, Warszawa.
 52. http://www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu