BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wagner Marcin
Tytuł
Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego - uwagi ogólne
The Crime of Insulting a State Official - General Comments
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 1-2, s. 125-137
Słowa kluczowe
Przestępczość, Prawo karne
Crime, Criminal Law
Abstrakt
W artykule ujęto najważniejsze zagadnienia związane z problematyką przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego w polskim prawie karnym. Oprócz spostrzeżeń natury ogólnej, analiza dotyczy zapatrywań doktryny i judykatury na temat m.in. przedmiotu ochrony, czynności sprawczej, obiektywnego i subiektywnego uznania zniewagi, formy znieważenia, przedmiotu czynności wykonawczej. Dodatkowo uwagę poświęcono stronie podmiotowej przestępstwa, karze i środkom karnym, jakie grożą za jego popełnienie, a także niekonstytucyjności art. 226 § 1 kk z 1997 r. (abstrakt oryginalny)

Issues are included in this article related to the issue of insulting a state official under Polish criminal law. Apart from observations of a general nature, the analysis considers the views of the doctrine and the judicature on such matters as the object to be protected, the infringement, the objective and subjective view of the insult, forms of insults and the object of the executive activity. In addition, the subjective side of the crime, the penalty and the penal measures to which its commitment is subject, as well as the non-constitutional nature of article 226 § 7 of the Penal Code of 1997 are considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Barczak-Oplustil, (w:) Kodeks karny Część szczególna. Komentarz, pod red. A Zoila, t. II, Kraków 2006, s. 892. "Postanowienie SN z 21 września 2005 r, I KZP 28/05, OSN KW 2005, nr 10, póz. 94.
 2. K. Buchała: Prawo karne materialne, Warszawa 1980, s. 696.
 3. K. Complak: Rozważania na temat znaczenia pojęcia godności człowieka w polskim porządku prawnym, (w:) Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP pod red. B. Banaszaka, A. Preisnera, Warszawa 2002, s. 84; podobnie wyrok SN z 25 kwietnia 1989 r, ICR143/89, OSP 1990, nr 9, póz. 330.
 4. M. Filar: Odpowiedzialność karna za nieuzasadnione zarzuty wobec lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej, „Prawo i Medycyna" 2006, nr 23, s. 99.
 5. L. Gardocki: Europejskie standardy wolności wypowiedzia polskie prawo karne, „Państwo i Prawo" 1993, z. 3, s. 11.
 6. R. Góral: Kodeks karny, Praktyczny komentarz, Warszawa 1996, s. 255.
 7. O. Górniok, (w:) Kodeks karny, Część szczegółowa, Komentarz, pod red. A. Wąsek, t. II, Warszawa 2005, s. 42.
 8. O. Górniok, (w:) Kodeks karny, Komentarz, t. II, Gdańsk 2005, s. 267.
 9. P Hofmański, J. Satko: Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Przegląd problematyki. Orzecznictwo (1918-2000). Piśmiennictwo, Kraków 2002, s. 182.
 10. M. Kalitowski, (w:) Kodeks karny. Komentarz, pod red. O. Górniok, Warszawa 2006 , ss. 705-706.
 11. W Kulesza: Zniesławienie i zniewaga. Ochrona czci i godności człowieka w polskim prawie karnym – zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984, s. 164.
 12. M. Lipczyńska: Oskarżenie prywatne, Warszawa 1977, ss. 144-145.
 13. J. Makarewicz: Ochrona czci w projekcie Austriackiej Ustawy Karnej, Przegląd Prawa i Administracji 1909, s. 5.
 14. A. Marek: Kodeks karny Komentarz, Warszawa 2005, s. 494.
 15. L. Peiper: Komentarz do kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzających, Kraków 1933, s. 373.
 16. E. Pływaczewski, (w:) Kodeks karny Komentarz, pod red. O. Górniok, Warszawa 2006, s. 738.
 17. J. Raglewski, (w:) Kodeks karny, Część szczególna. Komentarz, pod red. A. Zoila, t. II, Kraków 2006, s. 828.
 18. S. Rybarczyk: Odpowiedzialność karna żołnierza za przestępstwa przeciwko czci przełożonego według kodeksu karnego z 1969 r., .Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1972, nr 4.
 19. M. Siewierski, (w:) J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski: Kodeks karny Komentarz, Warszawa 1987, s. 381.
 20. M. Sosnowska: Uwagi o relacji między znieważeniem z art. 216 § l a innymi postaciami znieważenia w kodeksie karnym, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XV Wrocław 2004, s. 162.
 21. M. Surkont: Problem skutkowego charakteru zniesławienia i znieważenia, „Palestra" 1978, nr l, ss. 21-22.
 22. J. Śliwowski: Prawo karne, Warszawa 1975, s. 513.
 23. J. Warylewski: Molestowanie seksualne w miejscu pracy, „Państwo i Prawo" 1999, z. 3, s. 60.
 24. J. Wojciechowski: Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Rozdział XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 52.
 25. W Wolter (w:) I. Andrejew, W Świda, W Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 530.
 26. A. Zoil, (w:) Kodeks karny Część szczególna. Komentarz, t. II, Kraków 1999, s. 734.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu