BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak-Sobczak Barbara (red.)
Tytuł
Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa
Value Added Chain of Enterprise.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007, 323 s., rys., tab., bibliogr. s.303-320
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wartość przedsiębiorstwa, Łańcuch wartości, Ekonomia czasu, Otoczenie przedsiębiorstwa, Polityka finansowa przedsiębiorstwa, Opcje rzeczywiste, Efektywność przedsiębiorstwa, Mierniki wartości przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Enterprise management, Enterprise value, Value chain, Time economics, Enterprise environment, Enterprise financial policy, Real options, Enterprise effectiveness, Enterprise value measures, Literature review
Abstrakt
Dokonano identyfikacji działań tworzących wartość przedsiębiorstwa. Omówiono determinanty Modelu Dynamiki Wartości przedsiębiorstwa oraz kategorię czasu ekonomicznego, który stanowi warunek i czynnik kreowania wartości. Przedstawiono wpływ otoczenia, finansowanie i opcje realne w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Zaprezentowano także możliwości oceny efektywności tworzenia wartości przedsiębiorstwa.

In this paper identification of activities which create enterprise value was presented. Model of Enterprise Value Dynamics was discussed together with economic time category. Influence of enterprise environment was showed together with financing and real options in process of creating enterprise value. Also possibilities of creating enterprise value efficiency rating were presented. (KZ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abell D.: Strategy Windows. "Journal of Marketing" 1978, Vol. 42, Issue 3.
 2. Adair J.: Anatomia biznesu. Zarządzanie czasem. Studio Emka, Warszawa 2001.
 3. Adamska A.: Rola i zadania dyrektora finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 4. Allaire Y., Firsirotu M.E.: Myślenie strategiczne. PWN, Warszawa 2000.
 5. Altkorn J.: Wizualizacja firmy. Instytut Marketingu, Kraków 2000.
 6. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Tom 1 i 2. Red. L. Bednarski i T. Waśniewski. FRr, Warszawa 1996.
 7. Andrews K: The Concept of Corporate Strategy. Irwin, Homewood, IL 1980.
 8. Barnard Ch.L: Funkcje kierownicze. Nowoczesność, AE, Czytelnik, Kraków 1997.
 9. Barney J.B.: Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Addison-Wesley Publishing Company, Inc, New York 1997.
 10. Bauer M., Hammerschmit M., Braehler M.: The Customer Lifetime Value Concept and ist Contribution to Corporate Valuation. "Yearbook of Marketing and Consumer Research" 2003, nr 1.
 11. Baygan G., Freudenberg M.: The Internationalisation of Venture Capital Activity in OECD Countries: Implications for Measurement and Policy, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2000/7. OECD, Paris 2000.
 12. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B.: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. AE, Wrocław 1993.
 13. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1994.
 14. Begg D., Fisher S., Dorabusch R.: Mikroekonomia. PWE, Warszawa 1996.
 15. Ben-Horim M.: Essentials of Corporate Finance. Allyn and Bacon, Inc., International Edition, 1987.
 16. Bettis R., Hitt A.: The New Competitive Landscape. "Strategie Management Journal" 1995, Vol. 16, Issue 5.
 17. Bielski M.: Organizacje: istota, struktury, procesy. UL, Łódź 1996.
 18. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2002.
 19. Black F., Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. "Journal of Political Economy" 1973, Vol. 81, May-June.
 20. Blaicher K.: Das Koncept Integriertes Management. Frankfurt/Main 1991.
 21. Błaszczuk A., Brdulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A.: Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. SGH, Warszawa 2004.
 22. Błoch H.: Controlling II. Szkoła Controllingu, Profit, Katowice, 1999.
 23. Boulton R.E.S., Libert B., Samek S.M.: Odczytując kod wartości. Arthur Andersen, Warszawa 2001.
 24. Boyle P.: A Lattice Framework for Option Pricing with Two-state Variables. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1988, Vol. 23.
 25. Brach M.: Real Options in Practice. J.Wiley, New York 2003.
 26. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Agencja Wydawnicza "Placet" 2000, Warszawa.
 27. Bratnicki M., Kulikowska M.: Teoretyczne podstawy zarządzania pomiarem efektywności zorientowanego na przedsiębiorcze uczenie się. W: Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. T. Dudycz. SWSPiZ, Łódź 2006, z. 1A.
 28. Bratnicki M.: Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. WSB, Dąbrowa Górnicza 2000.
 29. Bratnicki M.: Przedsiębiorczość organizacyjna w strategicznej mozaice czasu. www.zti.com.pl?instytut/pp/referaty ref 38_fnk.html-41k
 30. Bratnicki M.: Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. UL, Łodź-Spała 1999.
 31. Bratnicki M.: Transformacja przedsiębiorstwa. AE, Katowice 1998.
 32. Brealey RA., Myers S.C., Marcus A.J.: Fundamentals of Corporate Finance. McGraw-Hill, Irwin, 2001.
 33. Brealey RA., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw. Tom II. PWN, Warszawa 1999.
 34. Bresnahan T.: Post-entry Competition in the Plain Paper Copier Market. "American Economic Review" 1985, Vol. 75.
 35. Brigham E.F., Gapenski L.C.: Zarządzanie finansami. Tom 1 i 2. PWE, Warszawa 2000.
 36. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami. Tom 2. PWE, Warszawa 1996.
 37. Brillman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 38. Business Intelligence/Renaissance Worldwide 1996: Survey "Translating Strategy into Action".
 39. Carpenter G, Nakamoto K: Consumer Preference Formation and Pioneering Advantage. "Journal of Marketing Research" 1989, Vol. 26, Issue 3.
 40. Carr P.: The valuation of sequential exchange opportunities. "The Journal of Finance" 1988, Vol. 43, No. 5.
 41. Chakravarthy B: A New Strategy Framework for Coping with the Uncertainty. "Sloan Management Review", Vol. 38, No. 2.
 42. Chandler A.D.: The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA 1977.
 43. Chiapello E., Lebas M.: The Tableau de Bord, a French approach to management information. Materiały konferencyjne "19 th Annual Meeting of the European Accounting Association, 1996.
 44. Child J., Faulkner D.: Strategie sof Co-operation. Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures. Oxford University Press, Oxford 1998.
 45. Christopher M.: Marketing Logistics. Butterworth Heinemann, Oxford 1997.
 46. Controlling w przedsiębiorstwie - koncepcje i instrument. Red. E. Nowak. ODDK, Gdańsk 2003.
 47. Copeland T., Antikarov V.: Real Options. A Practitioner's Guide. Texere, New York 2001.
 48. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy. WIG-Press, Warszawa1997.
 49. Cortázar G, Casassus J.: Optimal Timing of Min Expansion: Implementing a Real Options Model. "The Quarterly Review of Economics and Finance" 1998, Vol. 38, Special Issue.
 50. Courtney H., KirklandJ., ViguerieP.: Strategy under Uncertainty. "Harvard Business Review" 1997, Vol. 75, Issue 6, November/Decamber.
 51. Cox J., Ross S., Rubinstein M.: Option Pricing: A Simplified Approach. "Journal of Financial Economics" 1979, Vol. 7, September
 52. Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością dla akcjonariuszy na podstawie modelu MVA. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 10.
 53. Cygler J.: Alianse strategiczne. Difin, Warszawa 2002.
 54. Cygler J.: Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 55. Czakon W.: Kreowanie przewagi konkurencyjnej w koncepcji łańcucha wartości. Część I. W: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Red. J.L. Czarnota i M. Moszkowicz. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2003.
 56. Czakon W.: Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem. AE, Katowice 2004.
 57. Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. PWN, Warszawa 1995.
 58. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. PWN, Warszawa 2001.
 59. Daft R.: Organization Theory and Disagn. West, New York. 1983.
 60. Davenport T.H., Prusak L.: Working Knowledge. How Organizations Manage. What They Know. Harvard Business School Press, Boston 2000.
 61. Davis E., Kay J.: Assessing Corporate Performance. "Business Strategy Review" Business Scholl, London 1990.
 62. Davis E.W., Pointon J.: Finanse i firma. PWE, Warszawa 1997.
 63. Davis G.: Estimating Volatility and Dividend Yield when Valuing Real Options to Invest and Abandon. "The Quarterly Journal of Economics and Finance" 1998, Vol. 38, Special Issue.
 64. Delbreil M., Cano J.R., Friderichs H., Gress B., Paranque B., Partsch F., Vare-tto F.: Net Equity and Corporate Financing in Europe: A Comparative Analysis of German, Austrian, Spanish, French and Italian Companies with Share Capital During the Perion 1991-1993. European Committee of Central Balance Sheet Offices, Working Group on Net Equity. http://www.ssrn.com
 65. Dembińska-Cyran I.: Outsourcing jako narzędzie lean management. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1996, nr 4.
 66. Demsetz H.: Industry Structure Market Rivalry and Public Policy. "Journal of Law and Economics" 1973, Vol. 16.
 67. Demsetz H.: Ownership. Control and the Firm. Basil Blackwell 1988.
 68. Dess G., Miller A.: Strategic Management. McGrow-Hill, New York 1993.
 69. Dixit A., Pindyck R.: Investment Under Uncertainty. Princeton University Press, Princeton 1994.
 70. Dłubak M.: Procesowe ujęcie controllingu. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 4.
 71. Długosz S., Grudzewski W.M.: Sposób wyceny bieżącej wartości goodwill spółki z o.o. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1992, nr 9.
 72. Dobija M.: Kapitał, kapitalizacja i rachunkowość kapitału ludzkiego. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" 1998, nr 46.
 73. Drucker P. F.: Innovation and Enterpranewrship. W: The Executive in Action. Harper Business, New York 1996.
 74. Drucker P.: Management's New Paradigms. "Forbes Magazin" 1998, nr 10.
 75. Drucker P.: Menedżer skuteczny. Czytelnik, Warszawa 1994.
 76. Drucker P.: Pokapitalistyczne społeczeństwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 77. Drucker P.F. Myśli przewodnie Druckera. MT Biznes, Warszawa 2002.
 78. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Czytelnik, Nowoczesność, AE, Kraków 1999.
 79. Dudycz T.: Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. AE, Wrocław 2001.
 80. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2005.
 81. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1998.
 82. Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004.
 83. Duraj J.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. PWE, Warszawa 1996.
 84. Durlik I.: Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering – teoria i praktyka. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1998.
 85. Dwojacki P., Jaśkowski A.: Formułowanie misji rozwojowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe. TNOiK, Poznań 1994, nr 1.
 86. Dzinkowski R.: Treasure Revaled; World Accounting Report. Issue 2:5. 1999, June.
 87. Eaton B., Lipsay R.: A Theory of Market Structure with Sequential Entry. "Bell Journal of Economics" 1987, Vol. 18, Issue 1.
 88. Edvinsson L., Sullivan P.: Developing a Model of Managing Intellectual Capital. "European Management Journal" 1996, Vol. 14, No. 4, August.
 89. Edvisson L., Malone M.: Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa 2000.
 90. Ehrbar Al.: EVA - strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. WIG-Press, Warszawa 2000.
 91. Emery D.R., Finnerty J.D., Stowe J.D.: Corporate Financial Management. Prentice Hall, New Jersey 2004.
 92. Epstein M., Manzoni J.F.: Implementing Corporate Strategy: From Tableau de Bord to Balanced Scorecard. "European Management Journal" 1998, Vol. 16, No. 2, April.
 93. Fabiańska K, Rokita J.: Zarządzanie. Strategie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. PETEX Sp. z o.o., Katowice 1995.
 94. Fambrun J., Gardberg N., Sever J.: The Reputation Quotient: A Multi - Stakeholder Measure of Corporate Reputation. "Journal of Brand Management" 2000, nr 7.
 95. Filipek J.: Reputacja - ukryty kapitał. www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/reputacja23112001.html
 96. Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Red. M. Wypych. Absolwent, Łódź 1999.
 97. Firma - wartość produktu [M. Porter], www.exporter.pl
 98. Fombrun C.J., Van Riel C: The Reputational Landscape. "Corporate Reputation Review" 1997, nr 1.
 99. Fortuna P., Sherstyuk I.: Postrzeganie czasu. http://kadry,nf.pl/artykuly/ar-tykul_5801.htm
 100. Friedag H.R., Schmidt W.: Moja strategiczna Karta Wyników. CH. Beck, Warszawa 2003.
 101. Fudaliński J.: Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Antykwa, Kraków-Kluczbork 2002.
 102. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Tom 1. FRr, Warszawa 2000.
 103. Galata S.: Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka. Difin, Warszawa 2004.
 104. Gay C.L., Essinger J.: Outsourcing strategiczny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 105. Geske R.: The Valuation of Compound Options. 1979, Vol. 7, No. 1.
 106. Ghemawat P., del Sol P.: Commitment Versus Flexibility. "California Management Review" 1998, Vol. 40, No. 4, Summer.
 107. Ghemawat P.: Wal-Mart Stores' Discount Operations. Working Paper Case No. 0-378-018, Harvard Business School, Harvard MA.
 108. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2000.
 109. Glazer A: The Advantages of Being First. "American Economic Review" 1985, Vol. 75, Issue 3.
 110. Grady M.W.: Performance Measurement: Implementing Strategy. "Management Accounting" 1991, June.
 111. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Metody projektowania systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2004.
 112. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa 2004.
 113. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Wpływ zarządzania wiedzą na sprawność funkcjonowania organizacji inteligentnej. Materiały konferencji naukowej. GWSH-IOiZ w przemyśle. ORGMASZ, Katowice 2002.
 114. Grzybek S.: Goodwill - składnik bieżącej wartości przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 1993, nr 8.
 115. Gupta S., Lehmann D., Stuart J.A.: Valuing Customers. Columbia University, New York 2001.
 116. Hamel G.: Strategy as Revolution. Harvard Business School Press, Boston 2000.
 117. Hammer M., Champy J.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 118. Handbook of the Business Revolution - Manifesto. Fast Company. 1995, November.
 119. Handfield R.: Reengineering for Time-based Competition. Benchmarks and Best Practices for Production, R & Dant Purchasing. Quorum Books,Westport Connecticut 1995.
 120. Handy Ch.: The Age of Unreason. Harvard Business School Press. Boston 1990.
 121. Harris R.S., Pringle J.J.: Introductory Corporate Finance. Scott, Foresman and Company, Glenview, London 1989.
 122. Hearth H., Park C: Multi-stage Capital Investment Opportunities as Compound Real Options. "The Engineering Economist" 2002, Vol. 47, No. 1.
 123. Herman A.: Czas i wiedza w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2005, nr 43.
 124. Hitt M.A., Freeman R.E., Harrison J.S.: The Blackwell Handbook of Strategic Management. Blackwell Business, 2001.
 125. H.-G. Holl: Controlling kierowanie przedsiębiorstwem za pomocą liczb. Alfa-Weka, Warszawa 1998.
 126. Holstein-Beck M.: Być albo nie być menedżerem. Infor Book, Warszawa 1997.
 127. Hopej M.: O podobieństwach struktur organizacyjnych. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 3.
 128. Hopej M.: Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2004.
 129. http://cfo.cxo.pl/cgi-bin/print.asp http://www.cxo.pl/artykuly/26906.html
 130. http://www.emarketing.pl/artk/artyk34php
 131. http://www.gazeta-it.pl/zw/gitl9/dostawawiedzy.html
 132. http://www.idg.pl/artykuly/25307.html
 133. http://www.sm.fki.pl/Maciej/artykuly/konotacje/lancuch%20relacji.htm
 134. http:/www.astd.org./CMS/templates/index.html?template_id=l&articleid=22660
 135. Hull J.: A.White: An Overview of Contingent Claims Pricing. "Canadian Journal of Administrative Sciences" 1998, Vol. 5.
 136. Hull J.: Option, Futures and Other Derivatives. Prentice Hall, Upper Saddle River, New York, 2003.
 137. Human Computer Interaction '97. Red. B. Kubiak, A. Korowicki. Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 1997.
 138. Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy. Red. G.K. Świderska. Difin, Warszawa 2003.
 139. Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską. Red. W. Janusz. Difin, Warszawa 2005.
 140. Instrumenty zarządzania logistycznego. Red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2006.
 141. Iwin J., Niedzielski Z.: Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2002.
 142. Jajuga K.: Zarządzanie kapitałem. AE, Wrocław 1993.
 143. Jajuga T., Słoński T.: Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. AE, Wrocław 1997.
 144. Jarillo J.C.: Strategie Networks. Creating the Borderless Organization. Butterworth-Heinemann, Oxford 1995.
 145. Jarugowa A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 146. Jarugowa A., Sobańska I., Sochacka R.: Metody kalkulacji, koszty, ceny, decyzje. PWE, Warszawa 1994.
 147. Jensen K, Warren P.: The Use of Options Theory to Value Research in the Service Sector. "R&D Management" 2001, Vol. 31, No. 2.
 148. Jerzemowska M.: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. PWN, Warszawa 1999.
 149. Jeżak J.: Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost wartości dla jego właścicieli. "Przegląd Organizacji" 2001, nr 5.
 150. Jędralska K, Woźniak-Sobczak B.: Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem. AE, Katowice 2001.
 151. Jędralska K: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. AE, Katowice 2003.
 152. Jog V., Suszyński C: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. CIM, Warszawa 1993.
 153. Johnson R., Parkman A.: Spatial Monopoly, Non-zero Profits and Entry Deterrence: the Case of Cement. "Review of Economics and Statistics" 1983, Vol. 65.
 154. Joia L.A.: Measuring Intangible Corporate Assets. Linking Business Strategy with Intellectual Capital. "Journal of Intellectual Capital" 2000, No 1.
 155. Kaczmarek T.: Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. ODDK, Gdańsk 1999.
 156. Kaluza B., Blecker T., Bischof C: Strategie Management in Converging Industries. Discussion Paper No. 9803. University of Klagenfurt, Klagenfurt 1998.
 157. Kamela-Sowińska A.: Wartość firmy. PWE, Warszawa 1996.
 158. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania. PWN, Warszawa 2001.
 159. Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
 160. Keasey K., Thompson S., Wright M.: Corporate Governance. Accountability, Enterprise and International Comparisons. John Wiley & Sons, Ltd, Chippenham, Wiltshire 2005.
 161. Kelly S.: A binominal Lattice Approach for Valuing a Mining Property IPO. "The Quarterly Review of Economics and Fibnance" 1998, Vol. 38, Special Issue.
 162. Kim Ch., Mauborgne R.: I Creating a New Market Space. "Harvard Business Review" 1999, January-February.
 163. Kim Ch., Mauborgne R.: Value Innovation: the Strategic Logic of High Growth. "Harvard Business Review" 1997, January-February.
 164. Kim D.H.: The Link between Individual and Organizational Learning. "Sloan Management Review" 1993.
 165. Koch R.: Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Przewodnik. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 166. Kortan J.: Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. C.H. Beck, Warszawa 1997.
 167. Kotler P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Felberg SJA, Warszawa 1999.
 168. Kowalik A.: Kapitał intelektualny - czy to działa? "CFO, Magazyn Finansistów" z 1.06.2004.
 169. Koziński J.: Wpływ wartości firmy na wartość udziałów spółki. W: Udziały w spółkach. Zarządzanie i rachunkowość. Wrocław 1992.
 170. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. PWN, Warszawa 2004.
 171. Krawiec F.: Strategiczne myślenie w firmie. Difin, Warszawa 2003.
 172. Krawiec F.: Transformacja firmy w nowej gospodarce. Difin, Warszawa 2005.
 173. Krysiak Z.: Profil wartości jako miara efektywności działania firmy. W: Efektywność - rozważania nad jej istotą i pomiarem. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2005, nr 1060.
 174. Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1992.
 175. Kulatilaka N: The Value of Flexibility: The Case of Dual-fuel Industrial Steam Boiler. "Financial Management" 1993, Autumn.
 176. Kumar R.: A Note on Project Risk and Option Values of Investments in Information Technology. "Journal of Management Information Systems" 1996, Vol. 13, No. 1.
 177. Kwiecień K., Majewski M.: Tajniki wykorzystania wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2001.
 178. Lasek M.: SAP R/3 w optymalizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa. W: Human Computer Interaction '97. Red. B. Kubiak, A. Korowicki. Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 1997.
 179. Laskowska A.: Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2001.
 180. Lech P.: Zintegrowane Systemy Zarządzania ERP/ERP II - wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Difin, Warszawa 2003.
 181. Lee J., Paxson D.: Valuation of R&D real American Sequential Exchange Options. "R&D Management" 2001, Vol. 31, No. 2.
 182. Leksykon finansowo-bankowy. PWE, Warszawa 1991.
 183. Leszczyński Z.: Informatyczny system controllingu kosztów i rentowności wdrożony w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 12.
 184. Leśniak-Łebkowska G., Romanowska M., Trocki M.: Struktury działalności gospodarczej. W: Podstawy organizacji i zarządzania. Red. M. Romanowska. Difin, Warszawa 2001.
 185. Lieberman B., Montgomery D.: First-mover Advantages. "Strategic Management Journal" 1988, Vol. 9, No. 5.
 186. Lieberman M.: Excess Capacity as a Barrier to Entry. "Journal of Industrial Economics" 1987, Vol. 35, Issue 4.
 187. Lipiec J.: Reengineering - nowa koncepcja zarządzania? "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1996, nr 4.
 188. Low J., Kalafut P.C.: Niematerialna wartość firmy. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 189. Luehrman T.: Using APV: A Better Tool fo Valuing Operations. "Harvard Business Review" 1997, May-June.
 190. Luehrman T.: What's It Worth? A General Manager's Guide to Valuation. "Harvard Business Review" 1998, May-June.
 191. Madan D., Milne R., Shefrin H.: The Multinominal Option Pricing Model and its Brownian and Poisson Limits. "The Review of Financial Studies" 1989, Vol. 2, No. 2.
 192. Mansfield R., Schwartz M., Wagner S.: Imitation Costs and Patents: An Empirical Study. "Economic Journal" 1981, Vol. 91, Issue 364.
 193. Mansfield R.: How Rapidly does New Industrial Technology Leak Out? "Journal of Industrial Economics" 1985, Vol. 34, Issue 2.
 194. Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. AE, Katowice 2001.
 195. Marciniak S.: Controlling. Filozofia, projektowanie. Difin, Warszawa 2001.
 196. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy. PWN, Warszawa 2000.
 197. Margrabe W.: The Value of an Option to Exchange one Option for Another. "The Journal of Finance" 1978, Vol. 33, No. 1.
 198. Martyniak Z., Sanak J.: Wprowadzenie do reengineeringu. "Organizacja i Kierowanie" 1995, nr 3.
 199. Martyniak Z.: Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1993.
 200. Mc Gill M.E., Locum J.W.: Das inteligente Unternehmen. Wettbewerbsvorteile durch schnelle Anpassung an Marktbedurfnisse. Stuttgart 1996.
 201. Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania. Red. R. Borowiecki. Twigger S.A., Warszawa 1995.
 202. Michalski M.: Zarządzanie przez wartość. Firma perspektywy interesów właścicielskich. WIG-Press, Warszawa 2001.
 203. Mintz S.L.: Seeing is Believing. "CFO Magazine" 1999, February.
 204. Morgen Witzem: A short history of. Efficiency. "Business Strategy Review", Vol. 13/4.
 205. Mosakowski E., Harley P.Ch.: A Selective Reviev of Time Assumptions In Strategy "Resarch. Academy of Management Review" 2000, nr 4.
 206. Moszkowicz M.: Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian. PWE, Warszawa 2000.
 207. Mun J.: Real Options Analysis. J. Wiley, New York 2002.
 208. Muszyński M.: Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2006.
 209. Myers S.: Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions - Impications for Capital Budgeting. "Journal of Corporate Finance" 1974, Vol. 29, March.
 210. Nalepka A.: Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw. Antykwa, Kraków 1998.
 211. Nanni A.J. Jr.: Financial versus Nonfinancial Measures of Performance: Barriers to Strategic Control. Boston University, Boston 1998.
 212. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Poltext, Warszawa 2000.
 213. North K., Probst G., Romhardt K.: Wissen messen: Ansatze, Erfahrungen und Kritische Fragen. "ZfO" 1998, nr 3.
 214. Nowak E.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa 2003.
 215. Nowosielski S.: Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie. AE, Wrocław 2001.
 216. Obłój K.: Model innowacyjny do bólu. "CEO" z 2.09.2002.
 217. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 218. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. PWE, Warszawa 2002.
 219. Obłój K.: Zarządzanie strategiczne. UW, Warszawa 1987.
 220. Oliver Ch.: Sustainable Competitive Advantage: Combining Institutional and Resorce-Based Views. "Strategie Management Journal" 1997, Vol. 18.
 221. Olve N.G., Roy J., Watter M.: Perfrmance Drivers. A Practical Guide to Using the Balanced Scorecard. John Wiley & Sons, London 1999.
 222. Organizacja przyszłości. Red. F. Hesslbein, H. Goldsmith, R. Beckhard. Fundacja Druckera, Business Pess, Warszawa 1998.
 223. Osbert-Pociecha G.: Próba konceptualizacji efektywności organizacji z wykorzstaniem mind-mappingu. W: Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. T. Dudycz. SWSPiZ, Łódź 2006, z. 19.
 224. Ostro N.:The Corporate Brain. "Chief Executive" 1997, May.
 225. Otto J.: Marketing relacji. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5.
 226. Pene J.: Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formułowanie misji i strategii. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2001.
 227. Pennings J. M., Goldman P.S.: Toward a Workable Framework. W: P. Goodman, J. Penrose: The Theory of the Growth of the Firm. Resources Firms and Strategies. A Reader in the Resource - Based Perspective. Ed. N.J. Foss. Oxford Univerity Press, Oxford 1997.
 228. Peteraf M.A.: The Conerstone of Comptitive Advantage: A Resource - Based View. "Strategie Management Journal" 1993, Vol. 14.
 229. Pfeffer J., Sutton R.I.: Wiedza a działanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 230. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa.
 231. Pluta W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2003.
 232. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. I. Red. H. Bieniok. AE, Katowice 1997.
 233. Popkin R., Troll A.: Filozofia. Zysk i S-ka. Poznań 1997.
 234. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1999.
 235. Porter M.E.: Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 236. Posner R.A.: The Social Costs of Monopoly and Regulation. "Journal of Political Economy" 1975, Vol. 83.
 237. Prescott E., Visscher M.: Sequential Location Among Firms with Foresight. "Bell Journal of Economics" 1977, Vol. 8, Issue 2.
 238. PriceWaterhauseCoopers: Zarządzanie wartością firmy. http://www.pwcglo-bal.com/pl
 239. Probst G., Raub S., Romhardt K: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 240. Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 241. Quinn E.R.: A Spatial Model of Effectiveness Entena: Towards a Competitive Values Approach to Organizational Analysis. "Management Science" 1983, Vol. 29.
 242. Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa. Red E. Nowak. PWE, Warszawa 1996.
 243. Rao R., Rutenberg D.: Pre-empting An Alert Rival Strategic Timing of the First Plant by Analysis of Sophisticated Rivalry. "Bell Journal of Economics" 1979, Vol. 10, Issue 2.
 244. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. WIG-Press, Warszawa 1999.
 245. Reformat B.: Ogólna strategia marketingowa przedsiębiorstwa a jego strategia dystrybucji. Studia Ekonomiczne. AE, Katowice 2003, nr 27.
 246. Rindova V., Fombrun C.J.: Constructing Competitive Advantage. "Strategie Management Journal" 1999, nr 20.
 247. Robinson R., Fornell C: The Sources of Market Pioneer Advantages in Consumer Goods Industries. "Journal of Marketing Research" 1983, Vol. 22.
 248. Rokita J.: Organizacja ucząca się. AE, Katowice 2003.
 249. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 250. Ronstadt R.: Enterpreneurship. Lord Publishing.Dower MA 1984.
 251. Rose S: Valuation of Interacting Real Options in a Tallroad Infrastructure Project. "The Quarterly Review of Economics and Finance" 1998, Vol. 38, Special Issue.
 252. Ross S., Westerfield R., Jordan B.: Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 253. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2003.
 254. Rynek finansowy, instytucje, strategie, instrumenty. Red. P. Kapuś i J. Węcławski. UMCS, Lublin 2003.
 255. Rynkiewicz P.: Business Intelligence - zastosowanie hurtowni danych w controllingu i systemie analitycznym firmy. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 7.
 256. Sanchez R., Sudharsan D.: Real-time Market Research: Learning-by-doing in the Development of New Product. "Marketing and Intelligence Planning" 1993, Vol. 11, August.
 257. Sanchez R.: Strategic flexibility in New Product Competition. "Strategic Management Journal" 1995, Vol. 16, Special Issue, Summer.
 258. Saryusz-Wolski Z.: Strategie zarządzania zaopatrzeniem. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1998.
 259. SBC: Optymalizacja struktury kapitału, http://www.sbc.com.pl
 260. Schmalensee R.: Entry Deterrence in the Ready to Eat Breakfast Cereal Industry. "Bell Journal of Economics" 1978, Vol. 9, Issue 2.
 261. Schmalensee R.: Product Differentiation Advantages of Pioneering Brands. "American Economic Review" 1982, Vol. 72, Issue 3.
 262. Schumpeter JA.: The Theory of Economics Development. Oxford Univerity Press, Oxford 1961.
 263. Schumpeter J.: The Theory of Economic Development. Oxford University Press, New York 1961.
 264. Shapiro A.C.: Modern Corporate Finance. Mac Milian Publishing Company, New York 1990.
 265. Shapiro C, Varian H.A.: Information Rules. Harvard Business School Press, Boston 1999.
 266. Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W.: Przewodnik po finansach. PWN, Warszawa 1995.
 267. Sierpińska M., Kubalańca L.: System oceny centrów odpowiedzialności w zakładzie energetycznym. W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. J. Duraj. Omega Praksis, Łódź 1999.
 268. Simon H.A.: Organizations and Markets. "Journal of Economics Perspectives" 1991.
 269. Skoczylas W.: Koncepcja Cash Value Added w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 6.
 270. Slywotzky A.I., Morrison D.I., Andelman B.: Strefa zysku. PWE, Warszawa 2000.
 271. Slywotzky AJ., Morrison D.J.: Profit Zone. Random Mouse. New York 1997.
 272. Smit H.: Investment Analysis of Offshore Concessions in The Netherlands. "Financial Management" 1993, Autumn.
 273. Smith J, Nau R.: Valuing Risky Projects: Option Pricing Theory and Decision Analysis. "Management Science" 1995, Vol. 41, No. 5.
 274. Smith T. McCardle: Valuing Oil Properties: Integrating Option Pricing and Decision Analysis Approach. "Operations Research" 1998, Vol. 46, No. 2.
 275. Sobolewski K.: O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych. PK, Koszalin 1998.
 276. Soros G.: Kryzys światowego kapitalizmu. Zagrożenie dla społeczeństwa otwartego. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA., Warszawa 1999.
 277. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa 2005.
 278. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
 279. Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Red. A. Zeliaś. AE, Kraków 1998.
 280. Steward D.M.: Praktyka kierowania. Jak kierować sobą innymi i firmą. PWE, Warszawa 1994.
 281. Steward TA.: Intelectual Capital. The New Walth of Organisations. Nicholas Braley Publishing Ltd., London 1997.
 282. Stewart G.B.: The Kuest for Value: A Guide for Senior Managers. Harper Collins, 1991.
 283. Stradomski M.: Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004.
 284. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 285. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1999.
 286. Strategy - Value Chain Analysis, www.tutor2u.net
 287. Strojny M.: Zarządzanie wiedzą. Wstęp do dyskusji. "Personel" 2001.
 288. Suszyński C, Walczuk D.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w transakcjach finansowanych długiem. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu. CeDeWu, Warszawa 2001.
 289. Szczęsna-Urbaniak A.: Ryzyko jako element kształtowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. http://efektywnosc04.ae.wroc.pl/Referat/art56.pdf
 290. Sztucki T.: Encyklopedia marketingu. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1998.
 291. Sztumski J.: Społeczeństwo i wartość. US, Katowice 1992.
 292. Szymura-Tyc M.: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. AE, Katowice 2006.
 293. Sieczka A.M.: Zarządzanie wiedzą w organizacji w dobie globalizacji - refleksja filozoficzna. W: Zarządzanie organizacjami z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy. Red. A. Chodyński. WSZiM, Sosnowiec 2003.
 294. Śliwa J., Wymysłowski S.: Podstawowe czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu. CeDeWu, Warszawa 2001.
 295. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. PWE Warszawa 2001.
 296. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Tom 1. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
 297. Tarski I.: Czynnik czasu w procesie transportowym. WKiŁ, Warszawa 1976.
 298. Taudes A.: Software Growth Options. "Journal of Management Information Systems" 1998, Vol. 15, No. 1, Summer.
 299. Teece R.: Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing And Public Policy. "Research Policy" 1986.
 300. Teisburg E.: An Option Valuation Analysis of Investment Choices by a Regulated Firm. "Management Science" 1994, Vol. 40, No. 4.
 301. The Contribution of Real Options Theory to the Flexibility Management in Media Companies. www.tukkk.fi/mediagroup/5WMRC%20PAPERS/
 302. The Value Chain, www.netmba.com
 303. Thompson J L., Richardson B.: Strategic and CometitiVe Sukces: Towards a Model of the Comprehensively Copetent Organization. "Management Decision" 1996, nr 2.
 304. Tissen R., Andriessen D., Deprez F.L.: Value - Based Knowledge Management. Creating the 21 st. Century Company. Amsterdam 1998.
 305. Tomala P.: Wykorzystanie ERP w zarządzaniu finansami. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 10.
 306. Trigeorgis L.: Real Options - Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. MIT Press, Cambridge, MA 1996.
 307. Trocki M.: Kształtowanie struktur działalności gospodarczej. "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 4.
 308. Trocki M.: Wydzielanie komórek organizacyjnych ze struktury przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 1995, nr 2.
 309. Tyran M.R.: Wskaźniki finansowe. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 310. Ulrich D.: Human Resorce Champions. The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results. Harvard Business School Press, Boston 1997.
 311. Upton D.: The Management of Manufacturing Flexibility. "California Management Review" 1994, Vol. 36, No. 2.
 312. Upton D.: What Really Makes Factories Flexible. "Harvard Business Review" 1995, Vol. 73, Issue 4, July/Augus.
 313. W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Część II. Red. J.L. Czarnota i M. Moszkowicz. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2003.
 314. Weber J.: Wprowadzenie do controllings Profit, Katowice 2001.
 315. Wernerfelt B., Karnani A.: Competitive Strategy under Uncertainty. "Strategic Management Journal" 1987, Vol. 8, Issue 2.
 316. Wernerfelt B.: A Resource - Based View of the Firm. "Strategie Management Journal" 1984, Vol. 5.
 317. Wołkiewicz M.: Reputacja krocie warta, www.cobra.pl
 318. Workflow forum, http://janek.ae.krakow.pl/~cwiklicm/podstawy.html
 319. Wożniak-Sobczak B.: Czy wiedza jest elementem kapitału i wyznacznikiem jego wartości? W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie wobec wymogów współczesnej gospodarki. WSZiM, Sosnowiec 2005.
 320. Woźniak-Sobczak B.: Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. AE, Katowice 2005.
 321. Woźniak-Sobczak B., Kwiecień A., Rudny W., Samborski A., Żak K.: Metody analizy efektywności działań tworzących łańcuchy wartości dodanej przedsiębiorstwa. Badania statutowe pod kierunkiem prof. dr hab. B. Woźniak-Sobczak. AE, Katowice 2004 (maszynopis).
 322. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman. Difin, Warszawa 2006.
 323. Wyniki finansowe spółek giełdowych. Notoria Serwis, Warszawa 2005, maj.
 324. Wstęp do informatyki. Red. E. Niedzielska. PWE, Warszawa 1993.
 325. www.umbrella.org.pl/onas/jakosc_0901_sl.asp
 326. Yuchtman E., Seashore S.E.: Efektywność organizacji w świetle zasobów systemu. W: Zachowanie człowieka w organizacji. PWN, Warszawa 1979.
 327. Zacher L.W.: Społeczeństwo wiedzy in statu nascendi. W: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Red. J. Kisielnicki. WSHiP, Warszawa 2003.
 328. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005.
 329. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Red. R. Krupski. AE, Wrocław 1998.
 330. Zarządzanie strategiczne. Red. J. Rokita i K. Jędralska. GWSH, Katowice 2000.
 331. Zarządzanie wartością firmy. Red. A. Herman i A. Szablewski. Poltext, Warszawa 1999.
 332. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Red. J. Kisielnicki. WSHiP, Warszawa 2003.
 333. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości. Warszawa 1999.
 334. Zemler Z.: Public relations, kreowanie reputacji firmy. Poltext, Warszawa 1992.
 335. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu