BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchelt Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Realizacja funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnej
The Implementation of the Personnel Function in Health Care Centers
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 748, s. 49-63, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przegląd literatury
Health care, Human Resources Management (HRM), Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zdiagnozowano uwarunkowania realizacji funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Scharakteryzowano współczesne podejście do realizacji funkcji personalnej, oceniono stan realizacji tej funkcji oraz wskazano na czynniki hamujące rozwój obszaru zarządzania personelem w analizowanych jednostkach.

In the context of the changes occurring in the external environment of modern enterprises, the assertion seems warranted that in order to gain competitive advantage successfully, organizations should continually improve the performance of their personnel function. This refers, in particular, to those organizations in which the personnel function has been neglected and concentrates on the administration of personnel issues. The vast majority of medical services establishments are such organizations. Modern organizations must understand that in order to compete effectively on the markets they serve, they should develop their human capital such that it becomes a source of lasting competitive advantage. In order to meet the objective of performing this personnel function, it must be improved on an ongoing basis and adjusted to the organization's needs. This article looks at the implementation of the personnel function in independent public health care centers. To this end, the author uses conclusions from studies conducted as part of her doctoral research. In particular, she details the modern approach to the implementation of the personnel function, evaluates the degree of implementation of this function in independent public health care centers, and identifies the factors that hamper the development of personnel management in the analyzed organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 2. Beardwell I., Holden L., Claydon T., Human Resource Management: A Contemporary Approach, Prentice Hall 2004.
 3. Bratton J., Gold J., Human Resource Management: Theory and Practice, Palgrave 2003.
 4. Co dalej z projektem ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia?, Dziennik Internetowy PAP, www.nil.org.pl.
 5. Ferraton Y., Stępniewski J., Od administrowania personelem do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, „Przegląd Organizacji" 1992, nr 9.
 6. Golinowska S., Problemy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia po wprowadzeniu reformy. Poprawić, ale gdzie i jak?, „Zdrowie i Zarządzanie" (IV), 2002, nr 5.
 7. Jaworska-Łuczak B., Prywatyzacja w ochronie zdrowia w Polsce - analiza stanu obecnego i prognoza na przyszłość, „Zdrowie Publiczne" 2002, nr 1
 8. Jurkowski R., Stanowiska pracy w zakładach opieki zdrowotnej, www.emedyk.pl.
 9. Jurkowski R., Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej [w:] Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, red. Trocki M., IPiSS, Warszawa 2002.
 10. Juszczyk G., The National Health Fund the Governmental Proposal for Changes in the Polish Health Care System, „Zdrowie i Zarządzanie" (IV), 2002, nr 5.
 11. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1999.
 12. Kukurba J., Powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Analiza systemu, jego ewolucji i propozycji zmian, „Zdrowie i Zarządzanie" (IV), 2002, nr 6.
 13. Mello J.A., Strategic Human Resource Management, Thomson Learning 2002.
 14. Musiał-Paczkowska A., Strategia firmy a zarządzanie zasobami ludzkimi (wybrane zagadnienia), Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, Łódź, 2000, nr 876.
 15. Pocztowski A., Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1995, nr 447.
 16. Pocztowski A., Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, 1996, nr 823.
 17. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa 2003.
 18. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, „Humanizacja Pracy - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 1999, nr 1-2.
 19. Rozporządzenie Ministra w sprawie sposobu ustalania minimum norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 1996 r., nr 111, poz. 1314.
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu, Dz.U. nr 115, poz. 749.
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Dz.U. nr 161, poz. 1110.
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów Dz.U. nr 31, poz. 302 z późn. zm.
 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Dz.U. nr 30, poz. 30.
 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa, Dz.U. nr 54, poz. 571 z późn. zm.
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju, Dz.U. nr 44, poz. 520.
 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych Dz.U. z 2000 r., nr 69, poz. 815.
 27. Ryś A., Problematyka zdrowia publicznego i ochrony zdrowia w procesie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, negocjacje, dostosowanie prawa, instytucje, „Zdrowie i Zarządzanie" (IV), 2002, nr 5.
 28. Storey J., Human Resource Management Today: an Assessment, Human Resource Management. A Critical Text, Thomson Leraning, London 2001.
 29. Torrington D., Hall L., Taylor S., Human Resource Management, Prentice Hall. 2002.
 30. Urlich D., A New Mandate for Human Resources, „Harward Business Review", January-February 1998.
 31. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 91, poz. 408, z późn. zm.
 32. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz.U. nr 91, poz. 410, z późn. zm.
 33. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, Dz.U. z 1997 r., nr 28, poz. 152 z późn. zm.
 34. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeni zdrowotnym.
 35. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. nr 45, poz. 339.
 36. Wawrzyniak B., Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2001, nr 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu