BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Purgał-Popiela Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kapitał intelektualny w jednostce badawczo-rozwojowej - problemy i wyzwania
Intellectual Capital in a Research and Development Institution - Problems and Challenges
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 748, s. 83-102, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Placówki badawczo-rozwojowe, Przegląd literatury
Intellectual capital, Knowledge-based economy, R&D facility research, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono definicje kapitału intelektualnego według różnych autorów. Omówiono komponenty kapitału intelektualnego jednostek badawczo-rozwojowych.

In the era of the new economy, the importance of infrastructure supporting the development of knowledge and innovation is growing. In Poland, research and development institutions may constitute a potentially important pillar. Nevertheless, this sector requires not only continued restructuring but also a thorough internal change aimed at increasing the utility of research work and co-operation with the private sector. Foremost, however, an improvement in the competitiveness of these institutions on the international scale is needed as well. The effects of such research and development activities - together with their ancillary activities - carried out by research and development institutions depend on the intellectual resources and activities undertaken in regard to them: monitoring, developing and utilizing employee skills, organizational infrastructure, image, customer relations, academic institutions, etc. Due to the foregoing considerations, a useful concept for these entities may be intellectual capital, since it expands the previous view of the potential of a research and development institution, appreciating the elements that elude traditional systems/monitoring tools and considering these resources in the context of value creation and gaining competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 2. Boguta M., Borowicz L., Uczestnictwo Polski w działalności naukowo-badawczej i rozwojowej Unii Europejskiej [w:] Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, red. R. Ginalski, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ", Warszawa 2005.
 3. Bontis N., Managing Organizational Knowledge by Diagnosing intellectual Capital [w:] The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, red. N. Bontis, Ch.W. Choo, Oxford University Press, Oxford 2002.
 4. Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W., Kapitał intelektualny: odwieczne problemy a nowe propozycje metodologiczne [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, WSB-NLU, Nowy Sącz 2001.
 5. Brooking A., Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London 1999.
 6. Brooking A., Intellectual Capital - Core Asset for the Third Millennium Enterprise, International Thomson Business Press, London 1996, vol. 8, nr 12-13.
 7. Buczacki A., Problemy zarządzania w jednostkach badawczo-rozwojowych [w:] Aktualne problemy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji. Wydawnictwo Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 8. Bylicki A., Uwagi dotyczące realizacji w Polsce programu budowy gospodarki opartej na wiedzy [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, red. A. Kukliński, KBN i Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa 2003.
 9. Chełpa S., Samorealizacja talentów - możliwości i ograniczenia intrapersonalne [w:]Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
 10. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 11. Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 12. Intellectual Capital. Navigating the New Business Landscape, J. Roos, G. Roos, N.C. Dragonetti., L Edvinsson., Macmillan Press Lid., London 1997.
 13. Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł., Identyfikacja i pomiar talentu w organizacjach [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
 14. Main Science & Technology Indicators in Poland in 2000-2003, GUS, Warszawa 2005.
 15. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 16. Mikuła B., Modele i metody zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym firmy, [w:] Kapitał intelektualny - dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, WSB-NLU, Nowy Sącz 2001.
 17. Nauka i technika w 2002 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2004.
 18. Okoń-Horodyńska E., Strzeżyńska A., Wieczorek D., Gospodarka oparta na wiedzy. Biała Księga 2003, cz. II, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej i UKIE, Gdańsk-Warszawa 2003.
 19. Okrasa Z., Analiza potencjału badawczego, kondycji ekonomicznej oraz działalności jednostek badawczo-rozwojowych [w:] Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w europejskiej przestrzeni badawczej, red. R. Ginalski, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ", Warszawa 2005.
 20. Okrasa Z., Jednostki badawczo-rozwojowe jako podmiot analizy. Specyfika sfery badawczo-rozwojowej [w:] Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, red. R. Ginalski, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ", Warszawa 2005.
 21. Osbert-Pociecha G., Karaś M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 1999, nr 3.
 22. Oslo Manual — Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/ EUROSTAT 1997, tłum. polskie - Podręcznik Oslo, KBN, 1999.
 23. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2001.
 24. Raport o stanie nauki i techniki w Polsce 1999, GUS, Warszawa 2000.
 25. Roos G., Roos J., Measuring Your Company's Intellectual Performance, „Long Range Planning”, June 1997.
 26. Saint-Onge H., Tacit Knowledge: the Key to the Strategic Alignment of Intellectual Capital, „Strategy and Leadership”, kwiecień 1996.
 27. Skyrme D.J., Knowledge Networking. Creative the Collaborative Enterprise, But-terworth-Heinemann, Oxford 1999.
 28. Słowniczek terminów dotyczących innowacji i technologii, A. Sosnowska, K. Poznańska, S. Łobesko, J. Brdulak, K. Chinowska [w:] Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2004, www.parp.gov.pl/wydaw/systemywspierania/.
 29. Słownik zarządzania kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 30. Stewart T.A., Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Doubleday/ Currency, New York 1997.
 31. Strategia reorganizacji jednostek badawczo-rozwojowych (nadzorowanych przez MGiP), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, lipiec 2005.
 32. Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń strategii lizbońskiej, dokument przygotowany przez Departament Innowacyjności MGPiPS, Warszawa 2004.
 33. Strojny M., Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, PFPK, Warszawa 2003.
 34. Sullivan P.H., A Brief History of the ICM Movement [w:] Value-driven Intellectual Capital. How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value, Wiley-&Sons, New York, Chichester 2000.
 35. Sveiby K.E., The New Organizational Wealth. Managing & Measuring Knowledge-based Assets, Berrett-Koehler Publishers Inc., San Francisco 1997.
 36. Tannenbaum A.J., Giftedness: A Psychosocial Approach [w:| Conception of Giftedness, red. R..I. Sternberg, J.E. Davidson, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
 37. Teece D., Profiting from Technological Innovation Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy, „Research Policy” 1986, vol. 15(6).
 38. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, znowelizowana w 2001 r, Dz.U. z 2001 r., nr 33, poz. 388 z późn. zm., Dz.U. nr 74 z 2002 r., poz. 676.
 39. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. nr 179, poz. 1484.
 40. Wiankowski S,, Strategia restrukturyzacji sfery badawczo-rozwojowej w Polsce [w:] Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, red. R. Ginalski, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2005.
 41. Wiig K.M.. Integrating Intellectual Capital with Knowledge Management, „Long Range Planning" June 1997.
 42. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWE 2005.
 43. „Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, K. Perechuda, B. Mikuła, M. Morawski, A. Sokołowska, A. Stosik, PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu