BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorynia Marian, Kowalski Tadeusz
Tytuł
Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw
Global and Domestic Conditions Affecting the Operation of Business in Poland
Źródło
Ekonomista, 2008, nr 1, s. 51-76, tab., rys., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Rozwój gospodarczy, Handel międzynarodowy, Ocena gospodarki
Economic globalization, Economic development, International trade, Assessment of the economy
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja i interpretacja najważniejszych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, które wywierają wpływ i będą wpływać w przyszłości na działania przedsiębiorstw w Polsce. Część pierwszą poświęcono diagnozie bieżącego stanu światowej gospodarki. Nacisk położono na analizę systemowych uwarunkowań globalizacji, jej skutków w sferze stóp procentowych, cen, wymiany międzynarodowej oraz roli nowych krajów rynkowych. Część druga zawiera próbę oceny perspektyw rozwoju gospodarczego i źródeł nierównowagi w sferze handlu i przepływów kapitałów oraz scenariuszy korekty globalnej strukturalnej nierównowagi. W kolejnych punktach analizie poddano sytuację na rynku surowców oraz omówiono wpływ globalizacji na płace. Artykuł zamyka próba oceny perspektyw polskiej gospodarki. Tłem dla rozważań są omówione wcześniej globalne tendencje i zagrożenia. Uwagę zwrócono m.in. na rozwój sektora dóbr podlegających wymianie, inwestycje oraz rynek pracy. (abstrakt oryginalny)

The article aims to identify and assess the key external and internal macro conditions that influence the development of the Polish economy and companies, both, at present and in the future perspective. The first section is devoted to diagnosis of the current global macroeconomic environment. Emphasis has been put on the systemic conditions of globalization and the impact of globalization on interest rates, prices and international trade. Special attention has been put on the role of the Asian emerging market economies. The second section contains an attempt to assess perspectives of economic development, sources of disequilibria in trade and capital flows as well as potential correction scenarios of the accrued disequilibria. The following section deals with the situation on the oil and commodity market and assesses the impact of globalization on wages and salaries. The above analyses and contexts are then used to assess the perspectives for Polish companies and the whole economy. The particular emphasis is put on development of tradables sector, investment and labor markets rigidities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abel A.B., Bernanke B.S., Macroeconomics, Addison Wesley, Boston 2001.
 2. Ahearne A., von Hagen J., European Perspectives on Global Imbalances, referat na konferencję European and Asian perspectives on global imbalances, CASS, Beijing, 13 lipca 2006.
 3. Ahearne A., von Hagen J., Global Current Account Imbalances: How to Manage the Risk for Europe, Bruegel Policy Brief, grudzień 2005.
 4. A Working Model, "The Economist", 11 sierpnia 2005a.
 5. 76th Annual Report, Bank of International Settlements, Geneva 2006.
 6. 77th Annual Report, Bank of International Settlements, Geneva 2007.
 7. Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja: szkice z przełomu epok, WN PWN, Warszawa 1997.
 8. Cline W.R., The Case For A New Plaza Agreement, Policy Briefs in International Economics, Institute for International Economics, grudzień 2005.
 9. Denis C., Mc Morrow K., Roger W, Globalisation: Trends, Issues and Macro Implications for the EU, European Economy, Economic Papers, nr 254, lipiec 2006.
 10. Dobbs R., Manson N., Nyquist S., Capital Discipline for Big Oil, The McKinseyCjuarterly: The Online Journal of McKinsey & Co., grudzień 2005.
 11. Eichengreen B., Park Y.C., Global Imbalances And Emerging Markets, referat na konferencję European and Asian perspectives on global imbalances, CASS, Beijing, 13 lipca 2006.
 12. Feng Lu, Dual Surpluses in China: Imbalance vs. Co-dependence, referat na konferencję European and Asian perspectives on global imbalances, CASS, Beijing, 13 lipca 2006.
 13. Gartner M., Macroeconomics, FT Prentice Hali, Harlow 2006.
 14. Gilpin R., Gilpin J.M., The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century, Princeton University Press, Princeton 2000.
 15. Global Financial Stability Report, IMF, wrzesień 2006.
 16. Goldman Sachs Commodity Watch [2008].
 17. Gorynia M., Polska polityka gospodarcza a internacjonalizacja i globalizacja, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, nr 2.
 18. Gorynia M., Jankowska B., Konkurencja w branży a internacjonalizacja i globalizacja, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 11-12.
 19. Hali R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, WN PWN, Warszawa 2005.
 20. International Trade Statistics, WTO, Geneva 2007.
 21. Kowalski T., Azjatycki kryzys finansowy - próba interpretacji, Penetrator, "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999, marzec.
 22. Kowalski T., Hipotezy formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 23. Kowalski T., Wihlborg C., Yensel V, Rozwój środowiska instytucjonalnego w nowych krajach Unii Europejskiej. Przypadek Estonii i Polski, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007, nr 1.
 24. Kowalski T., Stan i prognozy rozwoju gospodarczego i ich wpływ na działania przedsiębiorstw w Polsce, w: Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 25. Krugman P., Will there be a Dollar Crisis, 2006 niepublikowany manuskrypt.
 26. Krugman P.R., Obstfeld M., International Economics. Theory & Policy, Pearson International Edition, Boston 2006.
 27. Lewis W.W., The Power of Productivity. Wealth, Poverty, and the Threat to Global Stability, The University of Chicago Press, Chicago 2004.
 28. Mussa M., Exchange Rate Adjustments Needed to Reduce Global Payments Imbalances, w: Dollar Adjustment: How Far? Against What?, red. C.E Bergsten, J. Williamson, Institute for International Economic, Washington 2004.
 29. Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, w Poznaniu, Poznań 2008.
 30. Obstfeld M., Taylor A.M., Global Capital Markets. Integration, Crisis and Growth, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 31. OECD Economic Outlook, nr 80, November 2006.
 32. Report on the European Economy, European Economic Advisory Group at CESifo, 2004.
 33. Romer D., Keynesian Macroeconomics without the LM Curve, "Journal of Economic Perspectives" 2000, vol. 14, nr 2.
 34. Salvatore D., International Economics, John Wiley 2004.
 35. The Great Thrift Shift. Survey: World Economy, "The Economist", 22 września 2005b.
 36. Really Big Oil, "The Economist", 10 sierpnia 2006a.
 37. The Bond-market Bounce, "The Economist", 17 sierpnia 2006b.
 38. The New Titans. Survey: World Economy, "The Economist", 14 września 2006c.
 39. Warnock F.E., How Might a Disorderly Resolution of Global Imbalances Affect Global Wealth, "IMF Working Paper" 2006, nr 170.
 40. Wilczyński W, Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, WSB, Poznań 2005.
 41. Wilczyński W, Polska gospodarka. Między racjonalnością i demagogią, Zysk i S-ka, Wrocław 2006.
 42. Wolf M., The Best Hope for Energy Security, "The Financial Times", 4 lipca 2006.
 43. World Economic Outlook, IMF, 2006.
 44. World Economic Outlook, IMF, kwiecień 2007.
 45. World Economic Survey, CESifo, 2007, volume 6, nr 1.
 46. World Report, "Financial Times", 6 października 2005.
 47. World Trade Reports, WTO, 2003; 2004; 2005; 2006.
 48. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
 49. Yip G.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu