BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łużniak Magdalena, Witkowski Stanisław A.
Tytuł
Badania stylów radzenia sobie z szokiem kulturowym w organizacjach - problemy metodologiczne
The Research on Styles of Coping with Culture Shock in Organizations - Methodological Issues
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1130, s. 477-490, bibliografia 31 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
Słowa kluczowe
Badania międzykulturowe, Kultura organizacji, Organizacje wielokulturowe, Różnice kulturowe, Metodologia badań
Intercultural research, Corporate culture, Intercultural organisation, Cultural differences, Research methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji na temat sposobów planowania badań cross-kulturowych w ujęciu interdyscyplinarnym. Wskazuje na zjawisko przenikania się płaszczyzn teoretycznych pochodzących z nauk socjologicznych, antrypologicznych oraz z różnych dziedzin. Zamiarem autorów jest też pokazanie opisywanego problemu badawczego w kontekście tradycji naukowej związanej z porównaniami międzykulturowymi i problemami metodologicznymi związanymi z takim ujmowaniem tematu. Część praktyczna prezentuje badania finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2004/2005 jako projekt badawczy.

This presentation is intended to specify methodological problems of: (a) the description of conceptual facets used to define cross-cultural adaptation, (b) the research based on anthropological, sociological, and psychological theories of cross-culture relations and coping processes as an interdisciplinary framework. This research was supported by a grant from the Polish Ministry of Education, the Council for Scientific Research to Stanisław A. Witkowski and Magdalena Lużniak.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berry J.W., Intercultural Relations in Plural Societies, "Canadian Psychology" 1999, vol. 40.
 2. Berry J.W., Kalin R., Multicultural and Ethnic Attitudes in Canada, "Canadian Journal of Behavioural Science" 1995, 27.
 3. Berry J.W., Poortinga Y.H., Segall M.H., Dasen P.R., Cross-cultural Psychology: Research and Applications, Cambridge University Press 1996.
 4. Brzeziński J., O adaptacji kulturowej testów psychologicznych, [w:] Kulturowa adaptacja testów, red. A. Ciechanowicz, PTP, Warszawa 1990.
 5. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 6. Czapiński J., "Koło" Shalita. Kwestionariusz stylu spostrzegania, [w:] Materiały do nauczania psychologii III, 4, red. L. Wołoszynowa, PWN, Warszawa 1985.
 7. Czapiński J., Wartościowanie - efekt negatywności: o naturze realizmu, Ossolineum, Wrocław 1988.
 8. Czapiński J., Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Oficyna Wydawnicza "Akademos", Poznań 1992.
 9. Endler N.S., Parker J.D.A., Multidimensional Assessment of Coping: A Critical Evaluation, "Journal of Personality and Social Psychology" 1990, vol. 58.
 10. Graves T., Psychological Acculturation in a Tri-ethnic Community, "South-Western Journal of Anthropology" 1967, vol. 23.
 11. Heszen-Niejodek I., Ratajczak Z., Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Wstęp, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1897, US1., Katowice 2000.
 12. Lazarus R.S., Folkman S., Stress, Appraisal and Coping, Springer, New York 1984.
 13. Łużniak M., Strategie przełamywania szoku kulturowego a style radzenia sobie w sytuacji trudnej, [w:] Psychologia w zarządzaniu - dydaktyka, badania, sukcesy, red. H. Skłodowski, Wydawnictwa SWSPiZ w Łodzi 2003 nr 4 (114).
 14. Łużniak M., Style radzenia sobie z szokiem kulturowym przejawiane przez menedżerów zarządzających pracą zespołów interkulturowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1032, AE, Wrocław 2004.
 15. Marx E., Symptoms of Culture Shock, CIB, Londyn 1998.
 16. Marx E., Przełamywanie szoku kulturowego, Placet, Warszawa 2000.
 17. Mączyński J. i in., A Comparison of Organisational and Societal Culture in Poland and Finland, "Polish Psychological Bulletin" 1997, vol. 28.
 18. Mączyński J., Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996.
 19. Mączyński J., Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.
 20. Mesjasz J., Stress, Professional Burnout and Psychological Costs - an Opportunity for New Quality"}, "Polish Journal of Applied Psychology" 2005, vol. 3, nr 1.
 21. Mesjasz J., Witkowski S.A., Bilansowanie psychologicznych kosztów pracy jako wyznacznik efektywności zawodowej menedżerów, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003.
 22. Oberg K., Culture Shock: Adjustment to New Cultural Environments, "Practical Anthropology" I960, nr7, s. 177-182.
 23. Paluchowski J.W., Kultura a badania nad kadrą menedżerską, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1032, AE, Wrocław 2004.
 24. Redfield R., Linton R., Herskovits M., Memorandum on the Study of Acculturation, "American Anthropologist" 1936, vol. 38.
 25. Terelak J.F., Psychologia menedżera, Difin, Warszawa 1999.
 26. Terelak J.F., Lewandowska J., Polska adaptacja skali stresu zawodowego CL. Coopera, H. Kaima i S. Williamsa, "Studia Psychologica" UKSW 2000.
 27. Witkowski S.A., Psychologiczna prognoza efektywności kierowania. Możliwości i ograniczenia, Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, UW, Wrocław 1995.
 28. Witkowski S.A., Psychologiczne sylwetki polskiego menedżera okresu transformacji, [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 5, Prace Psychologiczne LII, UW, Wrocław 2000.
 29. Witkowski S.A., liski S., Walidacja kwestionariusza ról zespołowych: A Self Perception Inventory R.M. Belbina, "Przegląd Psychologiczny" 2000, t. 43, nr 1.
 30. Witkowski S.A., Lużniak M., Menedżer w organizacji ponadnarodowej - adaptacja kulturowa i zarządzanie zespołami międzykulturowymi, "Organizacja i Kierowanie" 2003 nr 4.
 31. Wrześniewski K., Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1897, UŚL, Katowice 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu