BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernacki Andrzej Marcin
Tytuł
Rachunkowość rolnicza w okresie zaborów i II Rzeczypospolitej Polskiej
Agricultural accounting, education and counseling at the time of Poland's partitioning and II Polish Republic
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 41, nr 97, s. 13-34, bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Historia gospodarcza, Ewidencja księgowa, Rachunkowość rolna
Accounting, Economic history, Accounting records, Agricultural accountancy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ujmuje bardzo ważne i praktycznie przydatne zagadnienia historii rolniczej ewidencji księgowej w okresie zaborów oraz II. Rzeczpospolitej Polskiej. Już wówczas zagadnienia ewidencji były na polskiej wsi na relatywnie wysokim poziomie. Dane pochodzące z księgowości gospodarstw rodzinnych były analizowane i wykorzystywane w nauce i w doradztwie już w okresie zaborów. Rozwój ewidencji księgowej i rachunkowości oraz doradztwa w gospodarstwach rolniczych był kontynuowany w II. Rzeczypospolitej, z wykorzystaniem prac prof. E. Laura, szefa Związku Chłopów Szwajcarskich. W tym okresie na czoło działaczy chłopskich w Polsce wysuwa się mgr inż. Jan Curzytek. Przypomnienie mało znanego dorobku historii rachunkowości rolniczej w Polsce może być bardzo przydatne w obecnej sytuacji braku ewidencji księgowej i doradztwa w gospodarstwach, głównie towarowych. (abstrakt oryginalny)

The presented article shows some very important and useful in a practical way, historical aspects of accounting at the time of Poland's partitioning and II Polish Republic, and their scientific and advisory significance. Already at that time accounting for agricultural activity was on a relatively high level in Poland. Data derived from accounting was analyzed and used in education and economic counseling. During the time of annexation, a lot of attention was dedicated to organizational-agricultural counseling on family agricultural production. The development of accounting and counseling was continued in the II Polish Republic, based on books by professor E. Laur, chief of the Swiss Peasants Association. At this time, the lead of peasant activists is taken by Jan Curzytek. This is the reason why reminding the not so well known aspects of the history of accounting and economic-agricultural counseling can be very useful in the current situation of a lack of accounting and counseling in large agricultural farms in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniewski S. (1934), Opłacalność kierunków drobnych gospodarstw chłopskich, PINGW, Warszawa.
 2. Au J. (1870), Wiadomości o Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, Wydawnictwo N. Kamińskiego i Spółki, Poznań.
 3. Au J. (1889), Nauka rachunkowości do potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowanej, Lwów.
 4. Bernacki A.M. (1982), Efektywność różnych poziomów koncentracji środków produkcji, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
 5. Bernacki A.M. (1996a), Wystąpienie na Konferencji 70 lat rachunkowości rolnej. IERiGZ, Warszawa.
 6. Bernacki A.M. red. (1996b), Profesor Ryszard Manteuffel-Szoege 13.VIII.1903- 5.X.1991, Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW".
 7. Bernacki A.M. (2004), Informatyka w gospodarstwie rolniczym. Nowoczesne techniki informacyjne w nauce, edukacji i doradztwie dla wsi i rolnictwa, Brwinów-Warszawa.
 8. Bernacki A.M. (2006), Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41 „Rolnictwo" a realia jego wprowadzenia, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, t. 32 (86), Warszawa.
 9. Bernacki A.M. (2007), Biografie Au J., Curzytek J., Jerzak M., Manteuffel-Szoege, R., Moszczeński S., Paszkowicz H., [w:] Sojak S. (red.) Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Warszawa.
 10. Bernacki A.M. (2007), Oryginalny dorobek polskiej rachunkowości rolniczej w okresie zaborów. Stan obecny i wnioski na przyszłość, ,,Postępy Nauk Rolniczych" nr 2.
 11. Bernacki A.M., Roszak. P. (2007), Kultura organizacyjna a kompozycyjność przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 12. Chmielewski K. (1937), Ilość osób zatrudnionych w wielkorolnych gospodarstwach poznańskich (lata 1932/33 - 1933/34), Prace Zakładu ekonomii rolniczej, UP, Poznań.
 13. Cieszkowski S., (1903), Podręcznik Gospodarstwa Wiejskiego, opracowany według najlepszych źródeł, nakład Gazety Rolniczej, Warszawa.
 14. Curzytek J. (1935), Rachunkowość w rolnictwie, „Dzień Księgowego", nr 2.
 15. Curzytek J. (1939), Położenie gospodarstw włościańskich 1927/38, Biblioteka Puławska, Seria prac społeczno-gospodarczych, nr 94, Warszawa.
 16. Epsztein L. (1912), Potrzeba rachunkowości dla gospodarstw w obecnej fazie rozwoju, Gazeta Rolnicza.
 17. Grużewska-Milicer H. (1934), Inwentaryzacja posiadłości wiejskich, t. III, Warszawa.
 18. Hauswald E. (1929), Koszty wytwarzania jako funkcja czasu, „Przegląd Organizacji", luty 1929.
 19. Jasnorzewski S., Statystyka porównawcza dochodów i rozchodów z uwzględnieniem działu opisowego tychże gospodarstw na podstawie bilansów za rok gospodarczy 1927/28.
 20. Jastrzębowski L. (1892), Rachunki praktyczne ziemianina, Warszawa.
 21. Jeziorański J., Wroński S. (1900), Rachunkowość rolnicza, „Encyklopedia Rolnicza", t. 9, Warszawa.
 22. Kalendarz Rolniczy, Część n (1910), Wyd. Księgarnia Geberthner i Wolff, Warszawa.
 23. Kamela-Sowiriska A. ( 2007), Nauka dla biznesu, „Biznes Wielkopolska", nr 2.
 24. Kamiński J. (1934), Podstawy analitycznego badania ksiąg gospodarczych w gospodarstwach wiejskich dla celów podatku dochodowego, Stargard.
 25. Kawecki J. (1912), Rachunki gospodarcze, Wydawnictwo Wydziału Kółek Rolniczych i Centralnego Towarzystwa Rolniczego, Drukarnia Zorza, Warszawa.
 26. Kopecki I. (1907), Dlaczego i jak powinien gospodarz rachować?, Wydawnictwo Patronatu Kółek Rolniczych, tom XXV, Poznań.
 27. Księga Pamiątkowa SGGW Warszawa 1906-1956, tom I, Warszawa, 1957.
 28. Łukasik R. (1963), Rachunkowość rolna w dawnej Polsce, PWE, Warszawa.
 29. Malepszak S. (1999), Żabikowo - dzieje wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego, Wyd. Forum Lubońskie, Luboń.
 30. Manteuffel-Schoege George Baron (1950), Geschichte des Panischen Volkes während seiner Unfreiheit 1772-1914, Duncker & Humbolt, Berlin-Schöneberg.
 31. Manteuffel R. (1937), List z Brugg, „Gazeta Rolnicza" nr 21, Warszawa.
 32. Manteuffel R. (1961), Rachunkowość rolnicza, Cześć I, Księgowość rolnicza (systemy, metody, technika), PWRiL.
 33. Manteuffel R. (1965), Rachunkowość rolnicza, tom I, Ksiegowość rolnicza (systemy, metody, technika), wyd. II, PWRiL.
 34. Manteuffel R. (1981), Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, wyd. II, Warszawa.
 35. Meimberg P. (1971), Rachunkowość rolnicza, PWRiL, Warszawa.
 36. Moszczeński S. (1947), Rachunkowość gospodarstw wiejskich, PIWR, Warszawa.
 37. Patzig G.C. (1902), Praktyczny rządca ekonomiczny według wymagań nowoczesnych, Gubrynowicz i Schmidt, wyd. trzecie, Lwów.
 38. Poniecki A.A. (1933), Kształtowanie się plac robotników rolnych w województwie pomorskiem w roku 1913/14 i w latach 1924/25-1930/31, Prace Zakładu Ekonomii Rolniczej, UP, Poznań.
 39. Romanowski H. (1936), Badania pracy ludzkiej w gospodarstwach rolnych. Uniwersytet Poznański, Poznań.
 40. Rostworowski J. (1889), Rachunkowość rolnicza, H. Tomaszewska, Warszawa.
 41. Sempolowski A. i inni (1909), Kalendarz rolniczy Centralnego Towarzystwa Rolniczego, Cześć II, Warszawa.
 42. Schramm W. i Strzałkowski K. (1930), Produkcja maszyn rolniczych w Polsce, Prace Zakładu Ekonomii Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego, nr 27, Poznań.
 43. Schramm W. (1932), Obciążenia rolnictwa wielkopolskiego w dobie kryzysu, Prace Zakładu Ekonomii Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego, nr 36, Poznań.
 44. Schramm W. (1934), Gospodarstwa osadnicze w roku gospodarczym 1930/1931, oraz 1931/32, Prace Zakładu Ekonomii Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań.
 45. Schramm W. (1935), Sprzedażne ceny gospodarstw wiejskich w woj. poznańskiem i pomorskiem lata 1928-1932, Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych Tom XXXIV, UP, Poznań.
 46. Schramm W. (1936), Gospodarstwa osadnicze woj. poznańskiego w roku gospodarczym 1932/33, Wydawnictwo UP, Poznań.
 47. Schramm W. (1939), Problemy poznawania organizacji gospodarstwa wiejskiego, Prace Zakład Ekonomii Rolniczej, Uniwersytet Poznański, Poznań. 48. Sojak S. (red. 2007), Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Warszawa. 49. Strzemski T.M. (1965), Pamiętnik puławski Puławy 1862-1962, Zeszyt jubileuszowy PWRiL, Warszawa.
 48. Surzycki S. (1949), Polski słownik biograficzny, Kraków, t. l, z. 2.
 49. Symonowicz S. (1933), Gospodarstwa rolne w gminie rzeszańskiej powiatu wileńsko-trockiego (charakter, wielkość i ilość gospodarstw w latach 1844, 1863, 1828, 1930, Prace Zakładu Ekonomii Rolniczej, UP, nr 38, Poznań.
 50. 70 lat rachunkowości rolnej, (1996), IRGZ, Warszawa.
 51. 53 Tilgner W. (1927), Porównanie cen gospodarstw rolnych z lat 1920-1925 z rozwojem cen od 1800-1912 w Poznańskiem, Poznań.
 52. Tilgner W. (1937), Analiza liczbowa wyników rachunkowych wielkiej i małej własności województwa poznańskiego, Dodatek do tomu XXXVIII, „Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych", Poznań.
 53. Walicki J. (1930), Przyczynek do analizy gospodarstwa folwarcznego, Prace Zakładu Ekonomi Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego nr 26, Poznań.
 54. Walicki J. (1936), Wstęp do racjonalizacji gospodarstw folwarcznych, Uniwersytet Poznański, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu