BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okrasiński Andrzej
Tytuł
Droższe na kredyt
Źródło
Gazeta Bankowa, 2008, nr 23, s. 28-29
Słowa kluczowe
Samochody służbowe, Samochody osobowe, Kredyt bankowy
Company cars, Motor cars, Bank credit
Abstrakt
Ama­to­rzy mo­to­ry­za­cji wy­jeż­dża­ją z sa­lo­nów droż­szy­mi mo­de­la­mi niż to by­ło dwa lub trzy la­ta te­mu. Za kre­dyt są ku­po­wa­ne nie tyl­ko no­we, ale i uży­wa­ne au­ta. W obu przy­pad­kach ska­la wzro­stu jest zna­czą­ca W re­zul­ta­cie więc ban­kom, któ­re ofe­ru­ją kre­dy­ty sa­mo­cho­do­we, wie­dzie się o wie­le le­piej niż jesz­cze w ub.r. al­bo kil­ka lat te­mu. W pierw­szym kwar­ta­le ban­ki po­mo­gły w na­by­ciu oko­ło 46,6 tys. sa­mo­cho­dów oso­bo­wych. Na ten cel po­ży­czy­ły bli­sko 1,67 mld zł – in­for­mu­je WSJ Pol­ska (in­sty­tu­cja mo­ni­to­ru­ją­ca m.in. ry­nek au­to­kre­dy­tów). (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu