BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Famulska Teresa (red.), Znaniecka Krystyna (red.)
Tytuł
Obciążenia fiskalne w Polsce : Na podstawie badań
Fiscal Burdens in Poland on the Basis of Researches.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2003, 173 s., tab., wykr., bibliogr. s.159-167
Słowa kluczowe
Podatki, Podatki pośrednie, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatki lokalne, Opodatkowanie dochodów rodziny, Gospodarstwa domowe, Podatek od wartości dodanej (VAT), Podatki i opłaty lokalne, Składki ubezpieczeniowe, Przegląd literatury
Taxes, Indirect taxation, Individual income tax, Local taxes, Taxation of family income, Households, Value Added Tax (VAT), Tax and local charges, Insurance premium, Literature review
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono problematykę funkcji i zasad podatkowych. Dokonano oceny funkcjonowania podatków pośrednich i opodatkowania dochodów osobistych sformułowaną przez badane gospodarstwa domowe. Zaprezentowano opodatkowanie zysku podmiotów gospodarczych w ocenie przedsiębiorstw. Przedstawiono problematykę podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług w porównaniu z rozwiązaniami obowiązującymi w krajach UE. Omówiono podatki i opłaty lokalne, a także zagadnienia związane z identyfikacją roli składek na ubezpieczenia społeczne jako świadczenia parapodatkowego.

In this paper problems connected with the issue of tax rules and functions were presented. Evaluation of functioning of direct tax and personal income tax was showed. Taxation of profits economic units in enterprises evaluation was described. Also local taxes and charges were discussed together with role of contributions for social insurance as para-tax benefit. (KZ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Pozycje zwarte
 2. Adam L.: Podatki i opłaty w kapitalizmie. PWE, Warszawa 1962.
 3. Bailey S.J.: Public Sector Economics. Theory, Policy and Practice. MacMillan, London 1995.
 4. Bobińska E.: Za i przeciw progresji opodatkowania dochodów osobistych. W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Opodatkowanie. T. VI. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000.
 5. Borodo A.: Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy. PWN, Warszawa 1997.
 6. Bouvier M.: Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku. Biblioteka Przeglądu Podatkowego KiK, Warszawa 2000.
 7. Brzeziński B., Głuchowski J., Kosikowski C.: Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Brzeziński B.: Prawo podatkowe. TNOiK, Toruń 1999.
 9. Brzezizński B., Kalinowski M.: Europejskie prawo podatkowe w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
 10. Bukowski S.: Funkcje podatków w okresie transformacji w Polsce. Politechnika, Radom 1998.
 11. Burzyńska D., Ślebocka M: Opodatkowanie bezpośrednie w Polsce w świetle harmonizacji przepisów podatkowych Unii Europejskiej. W: Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej. NBP, Warszawa-Pułtusk 1999.
 12. Czekaj J., Owsiak S.: Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 13. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 14. Dalton H.: Zasady skarbowości. Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Łódź 1948.
 15. Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Wierzbicki J.: Finanse publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 16. Dolata S.: Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym. Studia i Monografie. Opole 1999, nr 274.
 17. Domaszewicz R.: Finanse w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1995.
 18. Falkinger J., Łaski K., Podkaminer L.: Polityka fiskalna w warunkach transformacji, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN-Wiedeński Instytut Porównawczych Badań Ekonomicznych, Warszawa 1995.
 19. Famulska T.: System opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce. W: Finanse w procesie urynkowienia gospodarki. Seria pod red. K. Znanieckiej. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1993.
 20. Fedorowicz Z.: Polityka fiskalna. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998.
 21. Gajl N.: Finanse i gospodarka lokalna. PWE, Warszawa 1993.
 22. Gaudement P.M., Molinier J.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 2000.
 23. Głuchowski J.: Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne. W: System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy. Raport nr 36 Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Warszawa 1999.
 24. Gomułowicz A.: Zasada sprawiedliwości podatkowej. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 25. Hali R.E, Taylor J.B.: Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 26. Haufler A.: Taxation in a Global Economy. Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 27. Hübner D., Lubiński M., Małecki M., Matkowski Z.: Koniunktura gospodarcza. PWE, Warszawa 1994.
 28. Hyman D.N.: Public Finance. The Dryden Press, Fort Worth 1996.
 29. Kaleta J.: Kierunki koniecznej reformy finansów publicznych. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. Akademii Ekonomiczna, Wrocław 2001, z. 899.
 30. Kania P.: Rola składki na ubezpieczenie społeczne jako obciążenia parapodatkowego. W: Władza fiskalna a reakcje podatników na obciążenia podatkowe. Red. T. Famulska i K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 31. Komar A.: Finanse publiczne w gospodarce rynkowej. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
 32. Kropiwnicki J.: Teoria automatycznych stabilizatorów koniunktury. PWN, Warszawa 1976.
 33. Kruger H.: Allgemeine Staatslehre. Stuttgart 1966.
 34. Kujda M.: Podstawy ekonomii, cz. II. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998.
 35. Litwińczuk H.: Dyrektywy podatkowe Wspólnot Europejskich. KiK, Warszawa 1995.
 36. Litwińczuk H.: Prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych. KiK, Warszawa 1996.
 37. Lyons S.M.: Międzynarodowy słownik podatkowy. PWE, Warszawa 1997.
 38. Marlow M.L.: Public Finance. Theory and Practice. The Dryden Press, Fort Worth 1995.
 39. Maruchin W.: VAT - harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej. Difin, Warszawa 1998.
 40. Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. KeyTex, Warszawa 1992.
 41. Owsiak S.: Finanse publiczne -- teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 42. Owsiak S.: W sprawie kryzysu finansów państwa w Polsce. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki. T. 2. Red. K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 43. Patrzałek L.: Finanse samorządowe. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 44. Pietrewicz M.: Polityka fiskalna. Poltext, Warszawa 1993.
 45. Podstawy ekonomii. Red. R. Milewski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 46. Radler A.J.: Corporation Taxation in the Common Market, 11 Guides to European Taxation, 1970, EEC Commision, Sixth General Raport, 1962.
 47. Rutkowska I.: Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej. Aktualny stan i perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. Cz. II. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 1998.
 48. Schneider K.: Instrumenty polityki bilansowej i podatkowej w małych i średnich firmach. Uniwersytetu Szczeciński, Szczecin 1998.
 49. Serrano M.: Taxes on Employed Labour in the European Union: Comparative Analysis and Convergence Analysis. University of Murcia (Spain), 2000.
 50. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 51. Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1954.
 52. Sochacka-Krysiak H.: Finanse lokalne. Poltext, Warszawa 1995.
 53. Sokołowski J.: Zarządzanie przez podatki. PWN, Warszawa 1995.
 54. Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2000.
 55. Stiglitz J.E.: Economics of the Public Sector. W.W. Norton, New York-London 2000.
 56. Swianiewicz P.: Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1996.
 57. Szczęsny W.: Firma w otoczeniu fiskalnym. Difin, Warszawa 2001.
 58. Śliwa J.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Od diagnozy do projekcji. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 59. Tresch R.W.: Public Finance. A Normative Theory. Academic Press, Amsterdam 2002.
 60. Vehorn C.L., Ahmad E.: Tax Administration. W: Fiscal Federalism in Theory and Practice. Red. T. Ter-Minassian. International Monetary 'Fund, Washington 1997.
 61. Wagner A.: Three Extracts on Public Finance. W: Classics in the Theory of Public Finance. Red. R.A. Musgrave, A.T. Peacock. The Macmillan Company, London 1958.
 62. Walasik A.: Konstrukcja elementów technicznych podatków lokalnych w perspektywie fiskalnych i pozafiskalnych funkcji gminnej polityki podatkowej. W: Władza fiskalna a reakcje podatników na obciążenia podatkowe. Red. T. Famulska, K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 63. Weralski M.: Finanse publiczne i prawo finansowe. PWN, Warszawa 1984.
 64. Wierzba R: Wielkość i struktura obciążeń fiskalnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej - wnioski dla Polski. W: Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej. SGH, Warszawa-Pułtusk 1999.
 65. Wojciechowski E.: Systemy podatkowe. W: System instytucji prawno-finansowych PRL. Ossolineum-PAN, Wrocław 1985.
 66. Wojtyna A.: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1990.
 67. Znaniecka K.: Polityka podatkowa państwa jako istotny parametr pośredniego kierowania w gospodarce rynkowej. W: Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów Bankowości i Ubezpieczeń im. Profesora Janusza Chechlińskiego, Łódź 1999.
 68. Znaniecka K.: Reakcje podatników na obciążenia podatkowe. W: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Red. J. Wojtyła. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 69. Znaniecka K.: Zachowania podatników w razie zmian w obciążeniach podatkowych. W: Wybrane instrumenty finansowe w mechanizmie rynkowym. Red. K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998, z. 144.
 70. Znaniecki M.: Szara strefa gospodarki - kierunki i możliwości jej ograniczenia. W: Absorpcja założeń polityki podatkowej w zachowaniach podatników. Red. K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 71. Artykuły
 72. Becker G.: A New Study Shows that the Greater a Country's Economic Freedom, the Greater the Growth. "Business Week" 1996, May.
 73. Bielecki J.: Ulgi równe dla wszystkich. "Rzeczpospolita" z 19.07.2003.
 74. Brzeziński B., Nykiel W.: Zasady ogólne prawa podatkowego. "Przegląd Podatkowy" 2002, nr 3.
 75. Famulska T.: Sprawiedliwość podatkowa. "Przegląd Podatkowy" 1996, nr 5.
 76. Famulska T.: Strategia podatnika. Zwolnienia podmiotowe VAT. "Prawo Przedsiębiorcy" 1996, nr 37.
 77. Famulska T.: Podatkowe uwarunkowania rynkowych zachowań konsumentów. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2001, nr 3.
 78. Głuchowski J.: Teoretyczne przesłanki podatku oraz systemu podatkowego w Polsce. "Glosa" 1997, nr 1.
 79. Gomułowicz A.: Funkcja trwałej wydajności podatku i funkcja sprawiedliwości a system podatkowy. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1995, z. 1.
 80. Gomułowicz A.: Granice fiskalizmu. "Glosa" 1995, nr 1.
 81. Kawecka-Wyrzykowska E.: Dostosowania Polski do unijnego systemu podatku VAT. "Wspólnoty Europejskie" 2000, nr 10.
 82. Kędzior J., Bator M.: VAT w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zasada neutralności podatku od wartości dodanej. "Przegląd Podatkowy" 2002, nr 6.
 83. Komar A.: Założenia harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej. "Prawo Unii Europejskiej" 1999, nr 3.
 84. Kowalski J.K.: Akcyza w dół, do budżetu więcej. "Gazeta Prawna" 2003, nr 21.
 85. Milewska K.: Wznowić negocjacje. "Rzeczpospolita" z 2.04.2002.
 86. Prejs E.: Przedmiot podatku od wartości dodanej na gruncie szóstej dyrektywy VAT i w podatku od towarów i usług. Przyczynek do techniki legislacji podatkowej. "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2001, nr 1.
 87. Sachs K.: VAT w dyrektywach Rady UE a regulacja polska. Prawo do odliczenia podatku naliczonego. "Przegląd Podatkowy" 2002, nr 9.
 88. Tkaczyński J.W.: Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht o Unii Europejskiej. "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 10.
 89. Walasik A.: Wpływ podatku dochodowego na zachowanie przedsiębiorstwa. "Ekonomista" 1996, nr 4.
 90. Walasik A.: Teoretyczne zagadnienia decentralizacji decyzji w zakresie polityki podatkowej. "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 1-2.
 91. Zajdler R.: Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w regulacja prawnych Unii Europejskiej. "Prawo Europejskie" 2002, nr 3.
 92. Akty prawne
 93. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. "Dziennik Ustaw" 2002, nr 9, poz. 84 z późn. zm.
 94. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. "Dziennik Ustaw" 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 95. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. "Dziennik Ustaw" 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 96. Ustawa z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. "Dziennik Ustaw", nr 11, poz. 50 z późn. zm.
 97. Ustawa z dnia 4.02.1994 r. prawo geologiczne i górnicze. "Dziennik Ustaw" nr 27, poz. 96.
 98. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. "Dziennik Ustaw" 2000, nr 46, poz. 543 z późn. zm.
 99. Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003. "Dziennik Ustaw" nr 150, poz. 983 z późn. zm.
 100. Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. "Dziennik Ustaw" nr 137, poz. 887 z późn. zm.
 101. Ustawa z dnia 20.11.1998 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. "Dziennik Ustaw" nr 144, poz. 930, z późn. zm.
 102. Ustawa z dnia 15.02.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. "Dziennik Ustaw" nr 19, poz. 185.
 103. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. "Dziennik Ustaw" nr 153, poz. 1272.
 104. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. "Dziennik Ustaw" nr 199, poz. 1673 z późn. zm.
 105. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.11.2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. "Dziennik Ustaw" nr 200, poz. 1692 i "Dziennik Ustaw" nr 203, poz. 1720.
 106. Inne źródła
 107. Broad Guidelines of the Economic Policies 2000 r. Office for Official Publications, Luxemburg 2000.
 108. Budżety gospodarstw domowych w 2000 roku. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2001.
 109. Conclusions and Recommendations of the Committee of Independent Experts on Company Taxation. Commission of the European Communities, Luxemburg.
 110. Dyrektywa Rady nr 90/434 EEC z 23 lipca 1990 r. "Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich" nr C 225 z 20 sierpnia 1990.
 111. Dyrektywa Rady nr 90/435/EEC z 23 lipca 1990 r. "Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich" nr C z 20 sierpnia 1990.
 112. I Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów prawnych Państw Członkowskich w zakresie podatku obrotowego. (67/227/EEC).
 113. VI Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów prawnych Państw Członkowskich w zakresie podatku obrotowego - wspólny system podatku od wartości dodanej: jednolita podstawowa wymiaru podatku. (77/388/EEC).
 114. Eurostat Statistics, 1998.
 115. Finanse władz lokalnych w piętnastu państwach Unii Europejskiej. Biuro Związku Miast Polskich, Poznań 2000.
 116. Inventory of Taxes Levied in the Member States of the European Union. Office for Official Publications of the European Union, Luxemburg 2000.
 117. Konwencja nr 90/436/EEC. "Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich" nr L 225 z 20 maja 1990.
 118. Raport Rady Ministrów z 17 grudnia 2002 r. na temat rezultatów negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej.
 119. Revenue Statistics of OECD Member Countries, Edition 2000. Sixth General, Raport, EEC Commision, 1962.
 120. Tax Co-ordination in the European Union. European Parlament, Luxemburg 2000.
 121. Tax Policy in the European Union, Luxemburg 2000, Office for Official Publications of the European Union.
 122. Tax Policy in the European Union, Luxemburg for Official Publications of the European Union.
 123. Tax Reform 2000 Bundesministerium der Finanzen.
 124. The Community Budget: the Facts in Figures. Office for Official Publications of the European Union Countries, Luxemburg 2000.
 125. VAT Rates Applied in the Member States of the European Community. European Commission, Brussels 2002.
 126. Wyrok NSA, sygn. Akt I S.A./Wr 1697/99.
 127. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 kwietnia 2001 r. (K32/99).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu