BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świetlik Krystyna
Tytuł
Aktualne i przewidywane zmiany makrosrtuktury cen w sektorze żywnościowym
Current and anticipated changes in price macrostructure in the food sector
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 6, s. 8-17
Słowa kluczowe
Ceny, Ceny żywności, Analiza danych statystycznych, Produkcja żywności
Prices, Food prices, Statistical data analysis, Food production
Abstrakt
Autorka twierdzi, że wprowadzenie mechanizmu rynkowego do gospodarki w Polsce wywołało wystąpienie trendów cenowych podobnych do obserwowanych w gospodarkach krajów wysoko rozwiniętych. Jej zdaniem, w długim okresie ceny żywności, podobnie jak ceny produktów rolnych, mają tendencję do relatywnego spadku, przy czym ceny surowców maleją także w stosunku do cen produktów finalnych. Stąd spadek cen realnych (korygowanych wskaźnikiem inflacji) produktów rolnych jest większy niż produktów spożywczych. W krótkich okresach tendencje do zmian cen surowców rolniczych i cen detalicznych produktów żywnościowych mogą przebiegać rozmaicie, tzn. w odmiennych kierunkach, jak również w tempie przewyższającym stopę inflacji. Zdaniem autorki, ogólną prawidłowością rozwoju cen w długim okresie jest wolniejszy wzrost cen produktów rolnych i żywnościowych niż łącznych cen towarów i usług konsumpcyjnych.

In her article, the author presents the current and anticipated changes in prices for agri-food products. In Poland, in the years to come, the level of prices for foods will be determined by the size of internal and external demand. The observation of prices for foods in the world market in the last years and the analysis of current terms and conditions of growth thereof in this country show that, in the years to come, we have to face their real growth due to the structural changes taking place in the economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural Outlook 2005-2014, OECD-FAO, Paris-Rome 2005.
 2. B. Gulbicka, Problemy wyżywienia ludności w Polsce i innych krajach Unii Europejskie, cz. I, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2004.
 3. A. Kowalski, Istota i funkcjonowanie rynku żywnościowego i rolnego, w: Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, pod red. W. Rembisz i M. Idziak, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania-IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 4. OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-2016, OECD-FAO, Paris-Rome 2007, s. 14.
 5. Paliwa i energia XXI wieku szansą rozwoju wsi i miast, pod red. W. Ciechanowicza i S. Szczukowskiego, Oficyna Wydawnicza WIT, Warszawa 2006.
 6. Polskie rolnictwo - dwa lata po akcesji do UE, SAPER-FAPA, Warszawa 2006.
 7. Popyt na żywność. Stan i perspektywy, IER1GŻ-PIB, Warszawa 2006.
 8. T. Słaby, Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce: ujęcie empiryczne, SGH, Warszawa 2006.
 9. Stan gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Raport 3, pod red. R. Urbana, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 10. S. Szczukowski, J. Tworkowski, Wykorzystanie rolniczych surowców energetycznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, "Zagadnienia Ekonomiczne" 2006, nr 4.
 11. K. Świetlik, Ceny rolne i poszukiwanie nowych równowag cząstkowych, w: Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej (1989-1997), pod red. A. Wosia, IERiGŻ, Warszawa 1998.
 12. K. Świetlik, Ceny żywności, w: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej, pod red. A. Wosia, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 13. K. Świetlik, Ceny żywności, w: Popyt na żywność. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 14. W. Welfe, W. Florczak, Średniookresowa prognoza rozwoju gospodarczego Polski. Podtrzymane ożywienie, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 5-6.
 15. L. Wicki, Postęp biologiczny w produkcji roślinnej - znaczenie, tempo, formy kreowania i upowszechniania, w: Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, pod red. B. Klepackiego, Wieś Jutra, Warszawa 2002.
 16. World Agriculture: Towards 2015/2030. An FAO Perspective, J. Bruinsma (eds.), FAO-Earthscan, London 2003.
 17. Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie, pod red. G. Dybowskiego, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 18. Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych, materiały na XI Konferencję Naukową, Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy 2007.
 19. J.S. Zegar, Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej), IERIGŻ, Warszawa 2004, s. 133.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu