BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fijałkowska Justyna, Jaruga-Baranowska Małgorzata
Tytuł
Badanie wpływu zastosowania MSR/MSSF na prezentację majątku i wyników polskich spółek giełdowych
The impact of IAS/ITRS adoption on the presentation of the financial position and performance of Polish listed companies
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 41, nr 97, s. 97-114, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Majątek przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe
Accounting, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Business assets, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zastosowanie z początkiem 2005 roku jednego wspólnego zestawu standardów rachunkowości przez spółki giełdowe do przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zmienia krajowe systemy rachunkowości na bardziej zorientowane na rynek kapitałowy. Obowiązek ten prowadzi do zmiany obrazu prezentowanego przez przedsiębiorstwa majątku, kapitału i wyniku finansowego. W artykule są ukazane wyniki badań, dotyczące kwestii związanych z wprowadzeniem MSR/MSSF w polskich spółkach giełdowych i ich wpływ na opublikowane przez te spółki wielkości ze sprawozdań finansowych. W badaniu przeanalizowano empirycznie wszystkie sprawozdania skonsolidowane spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, stosujących MSR/MSSF po raz pierwszy w 2005 roku. Podjęto próbę znalezienia i zinterpretowania różnic w prezentowanych informacjach. (abstrakt oryginalny)

Since 2505 the EU has obliged all member states to adopt the full set of IAS/IFRS for Consolidated accounts of listed companies. IFRS have changed national Systems of financial accounting towards more capital market oriented Systems. In the face of the globalization process that we have been witnessing over recent years, the EU has decided that it is crucial to improve the competitiveness of Europe and to focus on the development of financial Services and capital markets, including financial reporting and accounting. Poland, as a member of the EU, has incorporated IAS/IFRS in national accounting regulations. This paper addresses issues concerning the implementation IAS/IFRS and its impact on assets, equity and income. The research method used is an archival (database of the Polish stock exchange) and empirical survey. The survey has analyzed all Consolidated financial Statements of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, which started to apply IAS/IFRS in 2005. The findings of the research as well as interpretations and conclusions are presented in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. d'Arcy, A. (2001), Accounting classification and international harmonization debate - an empirical investigation, „Accounting Organization and Society" 26.
 2. Boruggemann, U., Homburg, C. (2007), The swift from German GAAP to Internationally Accepted Accounting Standards and its Effects on the cost of Equity Capital, materiały konferencyjne, Siena, Workshop on Accounting and Regulation, wrzesień 2007.
 3. Callao, S., Jarne, J.I., Lainez, J.A. (2007), Adoption of IFRS in Spain: Effects on the comparability and relevance of financial reporting, „Journal of International Accounting, Auditing and Taxation", Vol. 16, Issue 2.
 4. Couto, G., Cordeiro, R. (2006), The Impact of IFRS in the Financial Information of the Portuguese Companies, Working Paper Series, Universidade dos Acores, Univerisdade da Madeira, CEEA pIA WP No 17/2006.
 5. Gassen, J., Sellhorn, T. (2006), Applying IFRS In Germany - Determinants and Consequences, BFuP, 58, AB I/INFORM Global.
 6. Haverals, J. (2007), IAS/IFRS in Belgium: Quantitative analysis of the impact on the tax burden of companies, „Journal of International Accounting, Auditing and Taxation", Vol. 16, Issue 1.
 7. Hope, O.K., Jin, J., Kang, T., (2005), Empirical evidence on jurisdictions that adopt IFRS, Working paper, University of Toronto.
 8. Jaruga, A., (2006a), Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości oraz jej międzynarodowa instytucjonalizacja, (red.) A. Jaruga, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, SKwP, Warszawa.
 9. Jaruga, A., (2006b), Problemy implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, Red Sobańska, L, Nowak WA, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2006.
 10. Jaruga, A., Fijałkowska, J., Frendzel, M., Jaruga-Baranowska, M., (2005), Raport dla Ernst & Young dotyczący wpływu implementacji MSSF na sprawozdawczość polskich spółek giełdowych (maszynopis).
 11. Jaruga A. (red.), Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR, SKwP, Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2005, s. 20-21.
 12. Jaruga A.A. (2002), Rozdział l, Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, Rozdział 2, Instytucjonalizacja międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, [w:] Jaruga A. A. (red.), Międzynarodowe regulacje Rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 1-78.
 13. Jaruga A. (1998), W kierunku harmonizacji rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 14. Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Marcinkowska M., Śnieżek E., Świderska G. K., Więcławski W. (2005), Międzynarodowe Standardy Rachunkowosci a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, Wyd. SKwP, COSZ, wyd. II, Warszawa.
 15. PricewaterhouseCoopers, (2005), Kluczowe korzyści ze stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Opracowanie zespołu ds. MSSF.
 16. Sucher, P., Jindrichovska, L, (2004), Implementing 1FRS: A Case Study of the Czech Republic, „Accounting in Europe,,, Vol. l, Iss. l September.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu