BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Alicja
Tytuł
Konkretyzacja filozoficznego znaczenia wartości oraz jej pomiar w rachunkowości
The philosophical concept of value and its measurement in accounting
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 41, nr 97, s. 143-154, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Analiza wartości, Teoria wartości, Wycena wartości niematerialnych
Accounting, Value analysis, Value theory, Valuation of intangible assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie wartości jest pojęciem abstrakcyjnym i wieloznacznym, funkcjonującym we wszystkich dziedzinach życia. Poszukiwanie ogólnych znaczeń i sposobów istnienia wartości odbywa się na gruncie aksjologii, która wyróżnia wiele rodzajów wartości. Uszczegółowienie badań aksjologów następuje w obrębie poszczególnych dyscyplin naukowych posługujących się kategorią wartości. W ekonomii funkcję badania wartości przejęła rachunkowość. W niniejszym artykule scharakteryzowano kategorię wartości w rachunkowości oraz zdefiniowano pojęcie wartości w rachunkowości, biorąc za podstawę jej filozoficzne pochodzenie. W charakterystyce wartości w rachunkowości szczególną uwagę skupiono na procesie pomiaru wartości i jego uwarunkowaniach. (abstrakt oryginalny)

The notion of value have an ambiguous and discrete character and is used in all areas of life. Axiology is the discipline which analyses general meanings and ways of existence of all kinds of values. More specific researches on value are continued within particular scientific disciplines using the category of value. Within economic disciplines value is the special prerogative of accounting. This article highlight the concept of value in accounting and provides its definition which is based on its philosophical origin. Special attention was paid to the process of value measurement and its conditionings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajdukiewicz K. (1985), Język i poznanie, tom 2, Wybór pism z lat 1945-1963, PWN, Warszawa.
 2. Barzykowski J. (red.) (2004), Współczesna metrologia - zagadnienia wybrane, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 3. Brzezin W., Knop J. (2006), Przyczynek do dyskusji nad teorią pomiaru w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 32 (88), SKwP, Warszawa.
 4. Burzymowa E. (1971), Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa.
 5. Burzymowa E. (1990), Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", tom XVI, SKwP, Warszawa.
 6. Dobija M. (1988), Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 84, Kraków. 7. Ijiri Y. (1965), Axioms and structures of conventional accounting measurement, „The Accounting Review", January.
 7. Jarugowa A. (1981), Koncepcja rachunkowości a systemy informacyjne zarządzania, Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomice, Łódź.
 8. Jarugowa A. (red.), (1991), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa. 10. Książek A. (1994), Filozofia wartości. Rzecz o dobru, szczęściu, prawdzie i pięknie w ujęciu Władysława Tatarkiewicza, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 9. Luty Z. (2001 a), Problemy wyceny w jednostkach gospodarczych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 4(60), SKwP, Warszawa.
 10. Luty Z. (200Ib), Przedmiot, mierniki i algorytmy wartości w rachunkowości, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 911, Wyd. AE we Wrocławiu.
 11. Mała Encyklopedia Filozofii (1996), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 12. Mattessich R. (1970), Die wissenschaftlichen Grundlagen des Rechnungswesens, Verlag Berteismann, Düsseldorf.
 13. Micherda B. (2001), Analityczna funkcja rachunkowości, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 14. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), SKwP, Warszawa.
 15. Peche T. (1988), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa. 18. Słownik języka polskiego, www.sjp.pwn.pl
 16. Smoluk A. (red.) (2000), Elementy metrologii ekonomicznej. Algebraiczne modelowanie pomiaru, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Stępień A.B. (1989), Wstęp do filozofii, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 18. Syndenham P.H. (red.) (1988), Podręcznik metrologii, WKiL, Warszawa.
 19. Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, FRR w Polsce, Warszawa.
 20. Tatarkiewicz W. (1978), Parerga, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu