BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczyński Waldemar, Gazińska Mirosława
Tytuł
Diagnostyczna funkcja nieklasycznego progu rentowności w analizie fundamentalnej na rynku kapitałowym
Diagnostic function of the nonclassic break-even point in fundamental analysis on the capital market
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 1, s. 97-112, bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Rentowność gospodarki, Rentowność, Rynek kapitałowy
Economic profitability, Profitability, Capital market
Abstrakt
Analiza progu rentowności jest jednym z głównych aspektów analizy przedsięwzięć gospodarczych. Jest ona ważnym elementem analizy CPV. Ponieważ przychody, koszty i zyski są funkcjami rozmiaru wielkości prowadzonej działalności, dlatego też istnieje możliwość wykorzystania analitycznie ustalonych zależności do wspomagania decyzji. Rachunek ekonomiczny z wykorzystaniem progu rentowności prowadzi do planowania produkcji na takim poziomie, przy którym różnica między przychodami uzyskanymi ze sprzedaży produkcji i kosztami poniesionymi na wytworzenie tej produkcji będzie większa niż zero. W tym rozumieniu próg rentowności produkcji jest bardzo użytecznym narzędziem badania opłacalności prowadzenia działalności. Wykorzystanie progu rentowności w prostej analizie na Giełdzie Papierów Wartościowych może istotnie zmniejszyć ryzyko inwestowania oraz zwiększyć jego efektywność. Analizę nieklasycznego progu rentowności przeprowadzono dla wybranych spółek i sektorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za lata 2000-2005. (abstrakt oryginalny)

One of the main aspects of the analysis of business enterprises is the break-even point, which belongs to the Cost-Volume-Profit (CVP) analysis. Since revenues, cost and profits are the functions of the level of the enterprise's activity it is possible to apply the analytically determined relations to support the decision-making process. The economic account basing on the break-even point leads to planning the production on the level production on the level that assures that the difference between the sales and the cost of goods sold is higher than zero. In this meaning, the break even-point is a very useful tool that enables the analysis of the profitability of a business. The usage of the break-even point within the basic analysis in the stock exchange analysis might in significant way decrease the investment risk or increase its effectiveness. The analyses of non-classical break-even point were conducted for companies in selected sectors listed on the Warsaw Stock Exchange in 2000 and 2005 years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczak A., [1971], Ekonometryczne metody badania kosztów produkcji, PWN, Warszawa.
  2. Dobija M., [1999], Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa.
  3. Gazińska M., [2001], Diagnostic function of the valuable break-even point w Folia Oeconomica Stetinensia, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  4. Gazińska M., Tarczyński W., [1997], Analiza wrażliwości, [w:] Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, GUS, Warszawa.
  5. Hozer J., [1993], Mikroekonometria, PWE, Warszawa.
  6. Hozer J., Gazińska M., [1995], Ekonometryczna analiza kosztów i przcladunków w portach Szczecin i Świnoujście - analiza efektóv skali, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 181, Szczecin.
  7. Hozer E., [1976], Empiryczne badanie akumulacji pieniężnej w przedsiębiorstwie transportu samochodowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 53, Szczecin.
  8. Kruszyński S., [1962], Problem kształtowania się przychodów i kosztów. Studium analityczno-krytyczne, PWN, Poznań.
  9. Nowak E., [1993], Analiza progu rentowności, Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
  10. Pawłowski Z., [1976], Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu