BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Stanisław (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Akcesja Polski do strefy euro - analiza krytyczna
Poland's Accession to the Eurozone - Critical Analysis
Źródło
Ekonomista, 2008, nr 3, s. 329-355, tab., rys., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Euro, Strefa euro, Konwergencja, Polityka pieniężna
Euro, Eurozone, Convergence, Monetary policy
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Zasadniczym celem poznawczym artykułu jest przeprowadzenie - teoretycznej i empirycznej – krytycznej analizy funkcjonujących w polskiej literaturze ekonomicznej hipotez i poglądów odnośnie kosztów i korzyści płynących z przystąpienia Polski do strefy euro. Analiza porównawcza wykazała, że bilans wejścia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej powinien być – w długim czasie – korzystny. Droga naszego kraju do strefy euro wydaje się jednak złożona ze względu na niespełnienie przez nasz kraj kryteriów konwergencji nominalnej (które zdaniem Autora są ahistoryczne) – a zwłaszcza realnej. Przed akcesją Polski do Eurolandu fundamentalnym problemem jest głęboka zmiana filozofii polityki ustrojowej – modernizacja państwa i gospodarki; usprawnienie polityki makroekonomicznej (mix policy). Polska – zdaniem Autora – powinna być „dojrzała” do czerpania korzyści płynących z integracji. Przedwczesne, dobrowolne zrezygnowanie z własnej polityki pieniężnej i kursowej nie gwarantuje zapewnienia stabilności makroekonomicznej Polski w obliczu obecnych wyzwań gospodarki światowej. W konkluzji stwierdzono, że integracja z unią monetarną jest procesem pożądanym i per saldo korzystnym dla Polski. (abstrakt oryginalny)

The article contains the results of theoretical and empirical analysis of approaches and hypotheses that concern costs and benefits resulting from Poland's accession to the eurozone. Comparative analysis indicates that the bottom linę results of Poland joining the Economic and Currency Union should be - in the longer run - advantageous. The path leading Poland to eurozone seems to be difficult because the country does not meet nominal and real convergence criteria. The fundamental problem is attributable to the need of deep reformulation of structural policy: modernization of state institutions and of the economy, improvements in policy mix are the main points. Poland should be well prepared and "ripe" to benefit from opportunities ensuing from integration. Voluntary or too early resignation from the ability to conduct own monetary and exchange policies would not safeguard the stability of macroeconomic policy under conditions of contemporary challenges facing the world economy. The article is concluded with the statement that the integration with the monetary union should be desirable and, in the overall account, will bring benefits for Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acoccella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. Annual Report on Structural Reforms, European Commission, Economic Policy, Commitete, Brussels 2005.
 2. Annual Report on the EuroArea 2006, Komisja Europejska, Brussels 2006.
 3. Annual Report on the Euro Area 2007, Komisja Europejska, Brussels 2007.
 4. Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997. Belka M., Rozszerzenie europejskiej unii walutowej a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, "Ekonomista" 2007, nr 6.
 5. Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych, UKIE, Warszawa 2003.
 6. Biuletyny miesięczne - za poszczególne lata, EBC, Frankfurt am Main.
 7. Borowski T., Potencial Benefits of Poland's EMUAccession, "Focus on Transition" 2003, nr 1.
 8. Convergence Report, "European Economy 2005, nr 2.
 9. Czyżewski A., Orłowski W., Zienkowski L., Makroekonomiczne koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Analiza i ocena, w: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003.
 10. de Grauve R, Unia walutowa, P WE, Warszawa 2001.
 11. Euro Wspólna Waluta, red. P. Temperton, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
 12. Fahrholz Ch., Mohl P.H., Fiscal and Monetary Policy in Belgium, France, Germany, Luxembourg and the Netherlands, Ezone plus, Working Paper No 17C, Berlin, kwiecień 2003.
 13. Financial and Monetary Integration in the New Europe. Convergence between the EU and Central and Eastern Europe, red. D.G. Dickinson i A.W. Mullinex, E. Elgar, Chelten-ham 2001.
 14. Grzęda-Latocha R., Ekonometryczna analiza koniunktury gospodarczej w krajach strefy euro, "Ekonomista" 2005, nr 5.
 15. Human Development Report, UNDP, New York 2006.
 16. Integracja Polski ze strefą euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem, Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2005.
 17. Jurek M., Adjustment of the Polish Exchange Rate Regime to the ERM //, Convergence Report, "European Economy" 2005, nr 2.
 18. Kejak M., Seiter S., Vavra D., Accession Trajectories and Convergence: Endogenous Growth Perspective, "Structural Change and Economic Dynamics" 2004, nr 15.
 19. Klimczyk R, Zmiany struktury polskiego przemysłu w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską, AE, Kraków 2007.
 20. Konopczyński M., Skuteczność polityki fiskalnej w Unii Gospodarczej i Walutowej, "Ekonomista" 2006, nr 5.
 21. Koronowski A., Dywergencje koniunkturalne w unii monetarnej, "Ekonomista" 2008, nr 1.
 22. Kowalewski R, Euro a międzynarodowy system walutowy, Twigger, Warszawa 2001.
 23. Krajewski R, Bariery wstąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 4.
 24. Królak-Werwińska J., €jak euro. Waluta nowej Europy, Difin, Warszawa 2005.
 25. Kubska-Maciejewicz B., Stępniak A., Polska w strefie euro, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005.
 26. Lis S., Lis W.M., Podstawy rynku pieniężnego i walutowego, AE, Kraków 2006.
 27. Lis S., The Controversies Concerning Costs and Benefits of Poland Membership of the EMU, Uniwersytet Opolski, Opole 2006.
 28. Lis S., Włodarczyk R.W, Inwestycje a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej - analiza empiryczna, w: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, red. Lis S., AE, Kraków 2005.
 29. Lutkowski K., Od złotego do euro: źródło obaw i nadziei, Twigger, Warszawa 2004.
 30. Lutkowski K., Problem międzynarodowej równowagi płatniczej, "Ekonomista" 2006, nr 4.
 31. Lutkowski K., Problemy polityki kursowej w drodze Polski do członkostwa w Unii Europejskiej i Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, www.nbp.pl/euro
 32. Łon E., Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, www.nbp.pl/publikacje/o-euro, Poznań 2007.
 33. Małecki W, Implikacje konwergencji walutowej dla tempa wzrostu gospodarczego, w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004.
 34. Małecki W., Perspektywy uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej a kryterium stabilności kursowej, "Studia Finansowe" 2005, nr 73.
 35. Matkowski Z., Próchnik M., Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w stosunku do Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2005, nr 3.
 36. Muchova E., Lisy J., Strategy of Accesion to the EMU - the Case of Slovakia, w: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, red. S. Lis, AE w Krakowie, Kraków 2005.
 37. Nowak A.Z., Ryć K., Złoty wobec turbulencji na rynkach finansowych, "Bank i Kredyt" 2007, nr 8-9.
 38. Perspektywy wejścia Polski do strefy euro, Zeszyty BRE Bank-CASE 2006, nr 85.
 39. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2008 r., GUS, Warszawa 2008, www.stat.gov.pl
 40. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, red. J. Borowski, NBP, Warszawa 2004.
 41. Raport o konwergencji 2007, EBC, Frankfurt am Main, 16 maja 2007.
 42. Raporty roczne NBP, za lata 1994-2005, NBP, Warszawa.
 43. Ryzyko kursowe i wybór waluty w transakcjach handlu zagranicznego, red. A. Bajer, Z. Grzelak, K. Zabielski Ośrodek Analiz Finansowych Securus, Warszawa 1993.
 44. Sławiński A., Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM-2, "Ekonomista" 2008, nr 1.
 45. Tchorek G., Konwergencja nominalna i realna uczestnictwo złotego w ERMII, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 10.
 46. TheAccessing Countries Economies on the Threshold of the European Union; ECB, Monthly Bulletein, luty 2004.
 47. Zienkowski L., Determinanty i perspektywy wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach, "Ekonomista" 2007, nr 6.
 48. Żyżyński J., Spór o cel banku centralnego i rola sektora bankowego w gospodarce "Ekonomista" 2005, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu