BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mech Cezary, Pelc Paweł
Tytuł
Ryzyko nie dla OFE
Źródło
Gazeta Bankowa, 2008, nr 27, s. 32-33
Słowa kluczowe
Nadzór nad rynkiem finansowym, Fundusze otwarte, Fundusze emerytalne
Financial market supervision, Open-ended investment companies, Pension funds
Abstrakt
Po­dob­nie jak w przy­pad­ku dys­ku­sji o nad­zo­rze skonsolidowa­nym, tak­że i w kwe­stiach nad­zo­ru opar­te­go na ry­zy­ku brak jest po­wszech­nej zgo­dy, co na­le­ży ro­zu­mieć przez no­wy mo­del nad­zo­ru. W „Ga­ze­cie Ban­ko­wej” nr 22 (1022) z 2 czerw­ca 2008 do dys­ku­sji na ten te­mat włą­czył się pro­fe­sor Le­sław Ga­jek – za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go KNF od­po­wie­dzial­ny za nad­zór nad ryn­kiem ubezpieczeniowym i eme­ry­tal­nym, któ­ry udzie­lił Małgorzacie Dy­gas wy­wia­du opu­bli­ko­wa­ne­go pod tytułem „Ryzy­ko pod nad­zo­rem”. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu