BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Szczepan, Kariozen Michał
Tytuł
Wpływ zastosowania MSSF w polskich spółkach giełdowych na rachunkowość zabezpieczeń i sprawozdawczość grup kapitałowych
Application of International Financial Reporting Standards in Polish listed companies. The impact on hedge accounting and consolidation.
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 38, nr 94, s. 5-23, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Grupa kapitałowa, Spółki publiczne
Accounting, International Financial Reporting Standard, Reporting in enterprises, Capital group, Public companies
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Celem badań było oszacowanie bezpośredniego i pośredniego wpływu przyjęcia MSSF na sprawozdawczość finansową spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizą objęto dwa obszary rachunkowości finansowej: rachunkowość zabezpieczeń oraz sprawozdawczość grup kapitałowych. Efektem przeprowadzonych badań empirycznych było oszacowanie, w wybranych obszarach, zarówno wpływu bezpośredniego na prezentowane dane porównawcze za poprzednie okresy sprawozdawcze i zakres ujawnień informacji dodatkowych, jak również wpływu pośredniego na stosowane przez spółki zasady rachunkowości. Wyniki badań wskazują na znaczący wpływ procesu przyjęcia do stosowania MSSF na sprawozdawczość finansową spółek giełdowych w Polsce i stanowią niezbędny punkt wyjścia do dalszych studiów empirycznych, tak w zakresie będącym przedmiotem niniejszego raportu, jak i w szerzej rozumianym obszarze sprawozdawczości finansowej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the study was to estimate direct and indirect influence of the application of IFRS on the financial reporting of Warsaw Stock Exchange listed companies. The analysis focused on two areas of financial accounting: hedge accounting and consolidated reporting. The result of research was the estimation, in chosen areas, of both the direct influence on presented comparative data for previous reporting periods and the range of disclosures of the additional information, as well as the indirect influence on companies' accounting policies. The research proved significant influence of transition to IFRS process on the financial reporting of public companies in Poland and should be treated as the necessary starting point for further empirical studies, both with regard to the scope of interest of the present report, and in the more widely understood area of the financial reporting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. International GAAP 2005. Międzynarodowe Standardu Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach przykładach. Tom 2. Sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe. Połączenia. Bonham M., Curtis M. i in.. LexisNexis, Warszawa 2006.
 2. Ignatowski R.. Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych. Teoria. Zastosowania praktyczne. Regulacje, ODDK. Gdańsk 2003.
 3. Jaruga A. (red.). Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice. SKwP, Warszawa 2005.
 4. Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R.. Kabalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zagadnienia kluczowe i rozwiązania praktyczne, SKwP, Warszawa 2006.
 5. Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR).Nowe regulacje, SKwP, Warszawa 2006.
 6. Kariozen M., Świderska G. K., Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 "Połączenia jednostek gospodarczych " a cechy jakościowe sprawozdań finansowych - w świetle materiału G4+1 zl998 r. [w]: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 28, SKwP, Warszawa 2005.
 7. Rachunkowość Instrumentów Finansowych: Standardy, interpretacje, objaśnienia stosowania, uzasadnienia wniosków, wytyczne implementacyjne, SKwP, Warszawa 2005.
 8. Rozporządzenie (WE) NR 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR 39.
 12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2236/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące pewne międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (IFRS) nr l, 3-5, międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) nr l, 10, 12. 14, 16-19, 22, 27, 28, 31-41 i interpretacji przez Komitet ds. Interpretacji Standardów (SIC) nr 9, 22, 28-32.
 13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2237/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 32 oraz IFRIC 1.
 14. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF l, MSR nr l do 10, 12 do 17. 19 do 24, 27 do 38, 40 i 41 oraz interpretacji SKI nr l do 7, 11 do 14, 18 do 27 oraz 30 do 33.
 15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2005 z dnia 4 lutego 2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) l i 2 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) nr 12, 16, 19, 32, 33, 38 i 39.
 16. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do KIMSF-2.
 17. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1751/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone między- narodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF l (IFRS 1), MSR 39 (IAS 39) i SKI 12 (SIC 12).
 18. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1864/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr l oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 32 i 39.
 19. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1910/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF (IFRS) l i 6, MSR (IAS) l, 16, 19, 24, 38, 39, Interpretacji IFRIC 4 oraz Interpretacji IFRIC 5.
 20. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2106/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 39.
 21. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) l, 4, 6 i 7, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) l, 14, 17, 32, 33 i 39, Interpretacji 6 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC). Rozporządzenie Komisji (WE) NR 708/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 21 oraz interpretacji 7 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC).
 22. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 8 i 9 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC).
 23. Świderska G. K. (red.), Więcław W. (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, MAC, Difin, Warszawa 2006.
 24. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF. US GAAP. Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
 25. Walczak M. (red.), Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu