BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Jacek
Tytuł
Zarządzanie kosztami projektu metodą Earned Value Management (EVM)
Project costs management by method Earned Value Management (EVM)
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 38, nr 94, s. 89-107, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zarządzanie kosztami, Analiza kosztów
Accounting, Costs management, Cost analysis
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Cechy projektów, takie jak unikalność, znaczne ryzyko realizacji, aperiodyczność, wyjątkowość, innowacyjność, wysoki koszt jednostkowy, wprowadzają konieczność dokładnego planowania i kontroli ich przychodów oraz kosztów w całym cyklu życia. Zakończenie projektu sukcesem gwarantuje szybka i rzetelna informacja w zakresie trzech parametrów: czas, jakość i koszt. Wiedza ta, uzyskana w odpowiednim czasie i skierowana do właściwych osób, może umożliwić menadżerom projektu wczesną identyfikację problemów oraz dokonanie koniecznych poprawek, dzięki którym uda się utrzymać projekt w pożądanych ramach czasowych i kosztowych. Metodą, która służy do planowania i kontroli wyników realizowanego projektu w zakresie dwóch z wymienionych wcześniej parametrów: czas oraz koszt, jest Earned Value Management. (w skrócie EVM). W artykule zostały opisane założenia metody EVM, jej źródła informacji oraz podstawowe wielkości stosowane do tworzenia informacji o efektywności realizowanego projektu. Ponadto objaśniono wskaźniki metody EVM w obszarze analizy harmonogramu wykonywanych prac w projekcie (parametr: czas) oraz w obszarze analizy kosztów projektu (parametr: koszt). Zastosowanie metody EVM daje interesariuszom projektu szereg informacji o postępie realizacji prac, odchyleniach i ich wpływie na wartości uzyskane w momencie zakończenia projektu, a także może być „systemem wczesnego ostrzegania" alarmującym o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie parametrów: czas i koszt w trakcie realizacji projektu. Dlatego metoda EVM jest jednym z najważniejszych elementów systemu rachunkowości zarządczej zorientowanego na zarządzanie projektami. (abstrakt oryginalny)

Due to certain characteristics of projects, such as uniqueness, high risk levels, nonperiodicity, innovativeness and high unit cost there is a need for accurate planning and strict control of revenues and costs over the whole life-cycle of a project. To successfully complete projects it is necessary to have timely and reliable information on three parameters: time, quality and cost. Such knowledge, acquired in due time and made available to proper persons, may enable project managers to identify problems early enough and to make the necessary corrections and improvements to meet the set deadlines and cost limits. The method used for planning and control of the performance in respect of the time and cost targets of the project is earned value management (EVM). This paper explains the main idea and application of this method as well as basic parameters used for generation of information on the effectiveness and efficiency of the project. It also describes the indicators used in EVM with regard to the analysis of the timetable of project stages (the time dimension) and the analysis of project costs (the cost dimension). The application of EVM provides the stakeholders with a broad range of information on the progress of work involved in the realization of the project, and on any variances and their effect on the values obtained upon completion of the project. It may also serve as an "early alert system" drawing attention to any deviations in respect of the time and cost dimensions during project realization. EVM is one of the main elements of the management accounting system oriented to projects management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badiru A.B., 1996, Project management in Manufacturing and High Technology Operations, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 2. Bielski M., 2004, Podstawy organizacji i zarządzania. 2 wydanie rozszerzone, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Dixon M., 2000, APM Project Management. The Body of Knowledge - BOK, Association for Project Management.
 4. Fleming Q.W., Koppelman J.M. (2000), Earned Value Project Management. Newton Square, wyd 2.
 5. Frame D. J. (2001), Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa.
 6. Griffin R. W., 2001, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Henk J.M. van der Veeken, Wouters M.J.F., (2002), Using accounting information systems by operations managers in a project company, „Management Accounting Research", 13, 345-370.
 8. Kalinowski J. (2006a), Krajowy Standard Rachunkowości "Niezakończone usługi budowlane" -projekt, Rachunkowość, kwiecień 2006.
 9. Kalinowski J. (2006b), Zastosowanie metody Earned Value Management w zarządzaniu projektami [w:] Sobańska L, Czajor P., Kalinowski J., Michalak J. (red. Sobańska L), Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym, Difin, Warszawa, s. 88-112.
 10. Kalinowski J. (2007), Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane". Analizy - komentarze -przychody, Difin, Warszawa.
 11. Karmańska A., Kośmider M., (2003), Kontrakty długoterminowe w prawie bilansowym i podatkowym, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Keeling R,, (2000), Project Management. Ań International Perspective, St. Martin Press, New York.
 13. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. PMBOK Guide 2000 Edition (2003), MT&DC, Warszawa.
 14. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), 2004, Zarządzanie. Teoria i praktyka, wyd. V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Meredith J.R., Mantel S.J., (2000), Project Management - a Manergial Approach, John Wiley & Sons, New York.
 16. Mingus N. (2002), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 17. Oberlander G. D., (2000), Project Management for Engeneering and Construction, McGraw-Hill, Boston.
 18. Practice Standard for Earned Value Management (2005), PMI.
 19. Sobańska I. (2002), Zmiana zasad wyceny umów długoterminowych, [w:] cykl Nowelizacja ustawy o rachunkowości część 3, Puls Biznesu Nr 68 (1063) z dn. 8.04.2002.
 20. Sobańska I. (2004), Narzędzia rachunkowości zarządczej w zarządzaniu kontraktami długoterminowymi (w:) Sobańska I., Kalinowski J., Czajor P., (red. I. Sobańska), Kontrakty długoterminowe. Przychody - Koszty - Wyniki, Difin, Warszawa 2004.
 21. Sobańska L, Kalinowski J., Czajor P., (red. I. Sobańska), Kontrakty długoterminowe. Przychody - Koszty -Wyniki, Difin, Warszawa 2004.
 22. Sobańska L, Czajor P., Kalinowski J., Michalak J., (red. I. Sobańska), 2006, Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Kontrakty - planowanie - kontrola, Difin, Warszawa.
 23. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 24. Ward L. J., (2000), Project Management Terms: A Working Glossary, ESI International, Alington.
 25. Wysocki R. K., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu