BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Łukasz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju
The Evolution of Views on Convergence in Development Economics
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 5-6, s. 25-46, bibliogr. 72 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Konwergencja, Rozwój gospodarczy, Teoria wzrostu gospodarczego, Zmienna objaśniana, Wzrost endogeniczny
Economic theory, Convergence, Economic development, Economic growth theory, Endogenous variable, Endogenous growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zdaniem autora, ewolucja teorii wzrostu gospodarczego wydaje się sukcesywnie zaciemniać wizję zbieżności pomiędzy krajami bogatymi, rozwijającymi się i zacofanymi. O ile prekursorzy teorii wzrostu opisywali konwergencję jako proces w pewnym sensie nieodzowny i autonomiczny, o tyle przedstawiciele teorii endogenicznej postrzegają ją w większym stopniu jako fatamorganę. Autor twierdzi, że nowa teoria wzrostu akcentując liczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego, tj. kapitał ludzki, technologię, poziomy konkurencji, geograficzne rozmiary rynków, a także otwarcie rynków lokalnych na globalizację sugeruje, iż konwergencja gospodarek w coraz większym stopniu zależy od polityki gospodarczej wykorzystywanej przez kraje doganiające.

The way in which the theory of growth is evolving puts off the prospect of convergence between wealthy, developing and economically underdeveloped countries, Jabłoński says. The precursors of the theory of growth described convergence as a process that was in a sense indispensable and autonomous. Meanwhile, proponents of the theory of endogenous growth tend to see it largely as an illusion. In the context of his discussion of economic policies, the author concludes that, in determining the general framework for economic policy, it is necessary to avoid a universal approach based on Eurocentric and Atlantic modernization theories. The experience of developing countries from the 1980s shows that policies recommended to economically underdeveloped and developing countries should be adapted to these countries’ specific conditions, the author concludes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Azariadis C., Drazen A., [1990], Threshold externalities in economic development, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. CV, Iss. 2.
 2. Barro R.J., [1990], Government spending in a Simple model of endogenous growth, "Journal of Political Economy", Vol. 98, No. 5, part 2, s. 103-125.
 3. Barro R.J., Sala-i-Martin X., [2004], Economic growth, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 4. Becker G., [1975], Human Capital: A Theoretical And Empirical Analysis, With Special Reference To Education, Chicago, University of Chicago Press.
 5. Becker G.S., Murphy K.M., Tamura R., [1990], Human capital, fertility, and economic growth, "Journal of Political Economy", Vol. 98, No. 5, part 2.
 6. Benabou R., [1996], Heterogeneity, stratification, and growth: macroeconomic implication of community structure and school finance, "American Economic Review", Vol. 86.
 7. Boeke J.H., [1953], Economics and economic policy in dual societies, New York University Press, New York.
 8. Bueno E., Salmador M.P, Rodriguez O., [2004], The Role Of Social Capital In Today's Economy, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 5, No. 4.
 9. Caballe J., Santos M.S., [1993], On endogenous growth with physical and human capital, "Journal of Political Economy", Vol. 101, No. 6.
 10. Capolupo R., [1998], Convergence in recent growth theories: a survey, "Journal of Economic Studies", Vol. 25, Iss. 6.
 11. Castels M., [1986], High technology, World development and the structural transformation: The trends and debate "Alternatives", nr 11.
 12. Clark C., [1953], Population growth and living standards, "International Labour Review", August.
 13. de la Croix D., Doepke M., [2003], Inequality and growth: Why different fertility matters, "The American Economic Review", Vol. 93, No. 4.
 14. Domar E., [1947], Expansion and employment, "American Economic Review", Vol. 37, No. l, s. 343-355.
 15. Fernandez R., Rogerson R., [1998], Public education and income distribution: A dynamic qualitative evaluation of education-finance reform, "The American Economic Review", Vol. 88, No. 4.
 16. Fernandez R., Rogerson R., [2003], Equity and resources: An analysis of education finance systems, "The Journal of Political Economy", Vol. 111, No. 4.
 17. Gabryjelewska A., Gadomski P, [2004], Miary i konwergencja kapitału ludzkiego w krajach OECD, "Ekonomista", nr 5.
 18. Galor O., Moav O., [2004], From physical to human capital accumulation: inequality and the process of development, "The Review of Economic Studies", No. 71.
 19. Glaeser E., Sacerdote B., Scheinkmann J.A., [1996], Crime And Social Interaction, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 111.
 20. Griffiths D., [2002], Economic growth: new recipes from old books?, "Progress in Development Studies", Vol. 2, No. 4.
 21. Grossman G.M., Helpman E., [1991], Innovation and growth in the global economy, the MIT Press, Cambridge MA.
 22. Hagen E.E, [1962], The theory of social change: how economic growth begins, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois.
 23. Harrod R.E, [1939], Ań essay in dynamic theory, "The Economic Journal", Vol. 49, s. 14-33.
 24. Islam N., [2003], What have we learned from the convergence debate?, "Journal of Economic Surveys", Vol. 17, No. 3, s. 309-362.
 25. Jakimowicz A., [2003], Od Keynesa do teorii chaosu, Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 26. Jameson K.J., [2006], Has institutionalism won the development debate?, "Journal of Economic Issues", Vol. 40, No. 2.
 27. Kołodko G.W., [2000], Globalization and Catching-up: From recession to growth in transition economies, Working Paper, IMF WP/00/100.
 28. Kondonassis A.J., Malliaris A.G., Okediji T.O., [2000], Swing of the pendulum: A review of theory and practice in development economies, "American Economist", Vol. 44, No. 1.
 29. Kowalik T, [2000], Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 30. Kozak Z., [2001], Ekonomia zacofania i rozwoju, "Monografie i opracowania", nr 477, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 31. Kydland F.E., Prescott E.C., [1990], Business cycles: real facts and a monetary myth, "Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review", Vol. 14, No. 2, s. 3-18.
 32. Landreth H., Colander D.C., [2005], Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 33. Lewis A., [1956], The theory of economic growth, London, Allen & Unwin.
 34. Lewis A., [1966], Developing planning, Harper & Row, New York.
 35. Lucas R.E., [1988], On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economies", No. 22.
 36. McClelland D.C., [1962], The achieving society, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 37. Nurske R., [1953], Problems of capital formation in under-developed countries, Oxford University Press, London.
 38. Pazza-Georgi B., [2002], The Role Of Human And Social Capital In Growth: Extending Our Understanding, "Cambridge Journal of Economies", Vol. 26.
 39. Piasecki R., [2003], Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa.
 40. Piasecki R., [2007], Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych, [w:] Ekonomia rozwoju, (red.) R. Piasecki, PWE, Warszawa.
 41. Piasecki R., Wolnicki W, [2004], The evolution of development economies and globalization, "International Journal of Social Economies", Vol. 31, No. 3.
 42. Przeworski A., [2003], A flawed blueprint. The covert politicization of development economies, "Harvard International Review", Vol. 25, No. 1.
 43. Radcliffe S.A., [2004], Geography Of Development: Development, Civil Society And Inequality - Social Capital Is (Almost) Dead?, "Progress in Human Geography", Vol. 28, No. 4.
 44. Rebelo S., [1991], Long-run policy analysis and long run growth, "Journal of Political Economy", Vol. 99, No. 31.
 45. Rogers M., [2003 March], A survey of economic growth, "The Economic Record", Vol. 79, No. 244.
 46. Romer D., [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 47. Romer R, [1986], Increasing returns and long run growth, "Journal of Political Economy", Vol. 94, s. 1002-1037.
 48. Romer P, [1990], Endogenous technological change, "Journal of Political Economy", Vol. 98, s. 71-102.
 49. Rosenstein-Rodan P.N., [1943], Problems of industrialization in Eastern and Southern Europe, "Economic Journal", Vol. 53, s. 202-211.
 50. Rostow W.W., [1960], The stages of economic growth. A non-communist manifesto, Cambridge Mass.
 51. Rostow W.W., [1971], The stages of economic growth, Cambridge University Press, Cambridge.
 52. Rubio M., [1997], Perverse Social Capital - Some Evidence From Columbia, "Journal of Economic Issues", 1997, Vol. 31.
 53. Ruttan V.W., [1998], The new growth theory and development economics: A survey, "The Journal of Development Studies", Vol. 35, No. 2, s. 1-26.
 54. Schultz T.W., [1962], Reflection on investment in man, "Journal of Political Economy", Supplement.
 55. Shu-Chi Lin, Yin-Mei Huang, [2005], The role of social capital in the relationship between human capital and career mobility. Moderator or mediator?, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 6, No. 5.
 56. Smulder S., [2004], International capital market integration: Implication for convergence, growth, and welfare, "International Economics and Economic Policy", Vol. l, No. 2/3, s. 173-194.
 57. Solow R.M., [1956], A contribution to the theory of economic growth, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 70.
 58. Solow R.M., [1988 June], Growth Theory and After, "The American Economic Review", Vol. 78, Iss. 3, s. 307-317.
 59. Street J.H., [1987], The institutional theory of economic development, "Journal of Economic Issues", Vol. 21, No. 4.
 60. Swan T.W., [1956], Economic growth and capital accumulation, "Economic Record", Vol. 32, s. 343-361.
 61. Tamura R., [1991], Income convergence in an endogenous growth model, "Journal of Political Economy", Vol. 99, No. 31, s. 523-540.
 62. Tokarski T, [2005], Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 63. Valdes B., [2003], An application of convergence theory to Japans post-WWII economic "miracle", "Journal of Economic Education".
 64. Wallis J., Killerby P, Dollery B., [2004], Social economics and social capital, "International Journal of Social Economics", Vol. 31, No. 3-4.
 65. Wiarda H.J., [1999], Towards consensus in interpreting Latin American Politics: Developmentalism, dependency and "the Latin American tradition", "Studies in Comparative International Development", Vol. 34, No. 2.
 66. Wojtyna A., [2007], Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 1-23.
 67. Woolcock M., Narayan D., [2000], Social Capital: Implications For Development Theory, Research, And Policy, "The World Bank Research Observer", Vol. 15, No. 2.
 68. Woźniak M.G., [2002], Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki. Bariery. Perspektywy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 69. Woźniak M.G., [2004], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 70. Woźniak M.G., [2005a], Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny. Część I, (red.) M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów.
 71. Woźniak M.G., [2005b], Wyzwania rozwojowe pod adresem kapitału ludzkiego i intelektualnego w Polsce, [w:] Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczanią nierówności społecznych w Polsce, temat badawczy nr 21/KES/1/2005/S/213, Badania Statutowe zrealizowane w Katedrze Ekonomii Stosowanej AE w Krakowie w 2005 roku pod kierunkiem M.G. Woźniaka, materiał zrecenzowany, niepublikowany.
 72. Young A., [1995], The Tyranny o f Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 110.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu