BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kańduła Sławomira, Kotlińska Janina, Przybylska Joanna
Tytuł
Racjonalizacja wydatków budżetowych sposobem ograniczania długu Skarbu Państwa w Polsce
Rationalization of Budget Expenses as a Mean of Limiting the Government Debt
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 103, s. 146-162
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Dług publiczny, Wydatki budżetowe
Public finance, Public debt, Budget expenditures
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie założeń programów rządowych, mających na celu racjonalizacje wydatków publicznych, w tym budżetowych, ocena efektów wdrożonych programów, z punktu widzenia wysokości i struktury wydatków budżetu państwa i długu Skarbu Państwa w Polsce w latach 2002 -2006 oraz wskazanie potencjalnych zmian w zakresie wydatków budżetowych, które mogą w przyszłości powodować zmniejszanie się długu SP. Autorzy poszukują odpowiedzi na kilka pytań. Jakie zmiany nastąpiły w wysokości oraz strukturze wydatków budżetu państwa w latach 2002-2006? Jak kształtował się dług Skarbu Państwa w badanym okresie? W jaki sposób można przeciwdziałać narastaniu kwoty zadłużenia Skarbu Państwa w Polsce? Celowi i pytaniom podporządkowano układ opracowania.

The purpose of this study is: 1) to present the assumptions of government programmes aimed at rationalization of public expenditure, including budget expenses, 2) to evaluate the results of implemented programmes from the perspective of the amount and structure of the state budget expenses and the government debt in Poland in 2002-2006, and finally 3) to indicate potential changes in budget expenses that may result in reducing the government debt. The intention of the author is to try to find answers to the following questions: What changes have taken place in the amount and structure of the state budget expenses in recent years?, What was the structure of the government debt in the analyzed period?, How to counteract the increase of the government debt amount in Poland? These questions as well as the purpose of the study have had essential influence on its structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Borodo, Problem racjonalizacji zadań i wydatków publicznych, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. I, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 78.
 2. T. Budzyński, Struktura wydatków budżetu państwa w latach 2002-2005, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych., t. II,..., s. 23.
 3. Dane szacunkowe. Internet: http://www.stat.gov.pl/dane_spol~gosp/rachunki_ narodowe/pkb_ szacunki/2006/index,htm (strona dostępna w dniu 11.03.2007).
 4. DzU nr 102, poz. 852 z późn. zm.
 5. P. M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000, s. 72-89.
 6. B. Guziejewska, Racjonalizacja wydatków publicznych w świetle Programu Konwergencji 2004, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. I, ..., s. 199-210.
 7. http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=590&id=70516 (strona dostępna w dniu 11.03.2007).
 8. Informacja na temat realizacji Programu uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych, Rada Ministrów, Warszawa, 28 stycznia 2005 roku, s. 3 (www.kprm.gov.pl, dostęp 05.04.2007).
 9. Informacja na temat stanu realizacji Programu uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych w zakresie administracji i gospodarki (www.kprm.gov.pl; dostęp 05.04.2007).
 10. J. Kiszka, Przekształcenia środków specjalnych jednostek budżetowych a system środków w sektorze finansów publicznych -próba oceny, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. II, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 11. E. Małecka, Daniny i wydatki publiczne jako instrumenty redystrybucji dochodów, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. l,..., s. 50.
 12. J. Marczakowska-Proczka, Koszty długu publicznego w Polsce w okresie transformacji, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t.1,..., s. 69.
 13. J. Marczakowska-Proczka, System budżetowy państwa, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 520.
 14. W. M. Orłowski, problemy na drodze do spełnienia kryteriów fiskalnych uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej, w: Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstępieniu do Unii Europejskiej, red. B. Mikołajczyk, Acta Universitatis Lodzensis, „Folia Oeconomica" 197, red. B. Mikołajczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 137.
 15. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 574.
 16. Słownik języka polskiego, tom 3, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1995, s. 7.
 17. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 01.01 do 31.12.2005 roku, t. l, ..., s. 141, 142.
 18. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa na okres od l stycznia do 31 grudnia 2006 roku, Omówienie, t.l, Rada Ministrów, Warszawa 2007, s. 98 (www.mf.gov.pl).
 19. J. Szomo-Koguc, Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 230.
 20. Ustawa z 30.06.2005 roku o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm., art. 8.
 21. A. Wernik, Projekt budżetu państwa na rok 2007, w: Sytuacja finansowa Polski 2006/2007. Perspektywy i zagrożenia, Biuletyn Analityczny, red. A. Wernik, Wydawnictwo Akademii Finansów w Warszawie, Warszawa 2006, s. 20.
 22. Zadłużenie sektora finansów publicznych - IV kw. 2006 roku (www.mf.gov.pl, dostęp w dniu 2.03.2007).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu