BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecka-Ziembińska Edyta
Tytuł
Stopa redystrybucji PKB w wybranych państwach członkowskich OECD
Rate of GDP Redistribution in Chosen OECD Member States
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 103, s. 27-42
Słowa kluczowe
Sektor finansowy, Finanse publiczne, Produkt krajowy brutto (PKB)
Financial sector, Public finance, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zmierzenie i porównanie wielkości sektora finansów publicznych (sektora instytucji rządowych i samorządowych) udziałem dochodów oraz wydatków publicznych w PKB. Badanie zostanie przeprowadzone dla lat 1989 (1995)-2008 i uwzględnione zostaną w nim kraje należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), z wyodrębnieniem krajów strefy euro. Umożliwi to ocenę stopnia ingerencji państwa w rynkowy podział dochodów i działanie mechanizmu rynkowego, a także określenie tendencji zmian w zakresie wielkości sektora finansów publicznych w grupie porównywanych państw, w tym i w Polsce. Ponadto w opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy stopa redystrybucji PKB ma wpływ na wynik sektora finansów publicznych oraz tempo wzrostu PKB.(fragment artykułu)

The purpose of the paper is to measure and compare a size of a general government sector as share of incomes and expenses in a country's GDP. Research has been conducted for years from 1989(1995) to 2008 and concerns countries from OECD with distinction of Euro zone countries. Results allow for an evaluation of the general government sector influence on market income distribution and free market. Furthermore, it is possible to determine a trend in a change of the general government sectors size in concerned countries including Poland. The paper formulates an answer on a question if GDP redistribution influences on a general government sector s balance and a GDP growth rate. Research proved that a size of the general government sector measured as incomes and expenses share in GDP of considered countries is diversified significantly. It depends on many historical, social and cultural conditions that shaped national economy and social doctrine of a country. Conducted research has not acknowledged a strong explicit coincidence between a size of the general government sector and growth of GDP. It has been shown that in Poland a size of the general government sector is greater than average from other OECD countries. However the quality of public services and safety of the social sphere are clearly lower than average from other OECD countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekaj, Podatki w Polsce na tle krajów OECD, „Nasz Rynek Kapitałowy" 2002, nr 4, s. 73.
  2. http://visegradgroup.eu/main.php, 06.04.2007 r.
  3. E. Małecka-Ziembińska, Koszty pracy w Polsce na tle krajów należących do OECD, w: Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce, t. 2, red. K. Znaniecka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 113-122.
  4. E. Małecka-Ziembińska, Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w Polsce okresu transformacji ustrojowej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 7.
  5. OECD Economic Outlook Sources and Methods, www.oecd.org/eco/sources-and-methods.
  6. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 673 i 674.
  7. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 2005 r., Omówienie, t. l, s. 484. Sprawozdanie jest dostępne na stronie: www.mf.gov.pl.
  8. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 38 i 49.
  9. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 481.
  10. Taxing Wages 2003/2004, OECD. Materiał jest dostępny na stronie www.oecd.org/topicstatsportal.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu