BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowski Tomasz
Tytuł
Markowy bank
Źródło
Gazeta Bankowa, 2008, nr 23, s. 41-43
Słowa kluczowe
Marka banku, Marka, Wartość marki
Bank brand, Brand, Brand value
Abstrakt
Mar­ka ban­ku – lub in­nej in­sty­tu­cji fi­nan­so­wej, któ­re to in­sty­tu­cje sa­me w so­bie sta­ra­ją się two­rzyć wra­że­nie firm so­lid­nych, pre­sti­żo­wych, by nie rzec: luk­su­so­wych – mo­że być prze­cież, tak jak w wy­pad­ku każ­de­go ro­dza­ju biz­ne­su, moc­niej­sza lub słab­sza. Czy da się do­strzec wpływ po­strze­ga­nia przez klien­tów mar­ki, ode­rwa­nej od in­nych ele­men­tów mar­ke­tin­go­wych, na sprze­daż pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych przez te in­sty­tu­cje? Wy­da­je się, że choć mar­ka od­gry­wa nie­zwy­kle waż­ną ro­lę, jest to jed­nak ro­la po­moc­ni­cza. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu