BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piesik Lech
Tytuł
Sieć jak sejf
Źródło
Gazeta Bankowa, 2008, nr 23, s. 57-59
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo danych, Zabezpieczenie systemów informatycznych, Telekomunikacja
Data security, Security of information systems, Telecommunication
Abstrakt
Prze­ka­zy­wa­ne in­for­ma­cje, ze wzglę­du na swój cha­rak­ter, co­raz czę­ściej wy­ma­ga­ją spe­cjal­ne­go trak­to­wa­nia i ochro­ny. Stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa w te­le­ko­mu­ni­ka­cji i tak sto­sun­ko­wo wy­so­kie, w przy­pad­ku róż­nych stra­te­gicz­nych in­for­ma­cji są jesz­cze wyż­sze i bar­dziej ry­go­ry­stycz­nie prze­strze­ga­ne, a w przy­pad­ku usług – wy­ma­ga­ne. Za­pew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa ge­ne­ral­nie po­le­ga na fil­tro­wa­niu in­for­ma­cji ze­wnętrz­nych i zbie­ra­niu tych, któ­re mo­gą sta­no­wić o za­gro­że­niu bez­pie­czeń­stwa, a na­stęp­nie od­po­wied­nim re­agowaniu. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu