BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dygas Małgorzata
Tytuł
Zdrowie za pieniądze
Źródło
Gazeta Bankowa, 2008, nr 28, s. 34-36
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia zdrowotne, Ubezpieczeniowy model opieki zdrowotnej, Ubezpieczenia dodatkowe
Health care insurance, Health insurance model, Additional insurance
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Przykłady ubezpieczeń zdrowotnych zawierających opcję pobytu w szpitalu (koszyk świadczeń, wysokość składki), [2] Przykłady składek na ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w PZU Życie
Abstrakt
Umo­wy ubez­pie­cze­nia w więk­szo­ści są za­wie­ra­ne na rok, z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia (au­to­ma­tycz­nie) na dal­sze 12 mie­się­cy, kil­ka lat (Pra­me­ri­ka Ży­cie TU – 5 lat), a tak­że na czas nie­okre­ślo­ny. W znacz­nej czę­ści to­wa­rzystw mak­sy­mal­ny wiek przy­stą­pie­nia do ta­kie­go ubez­pie­cze­nia wy­no­si 65 lat (by­wa i 50 lat), ale są tak­że ta­kie to­wa­rzy­stwa, któ­re ofe­ru­ją te­go ty­pu ubez­pie­cze­nia oso­bom do ukoń­cze­nia 70. ro­ku ży­cia (np. Com­mer­cial Union Pol­ska TUnŻ). W nie­któ­rych fir­mach w ra­mach jed­ne­go ubez­pie­cze­nia ochro­ną mo­że zo­stać ob­ję­ty mał­żo­nek lub kon­ku­bent ubez­pieczonego oraz jego dzieci. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu