BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golinowska Stanisława
Tytuł
Rynek pracy w sektorze zdrowotnym. Zaniedbany obszar zarządzania
Labour market in health sectors - neglected field of governance
Źródło
Polityka Społeczna, 2008, nr 7, s. 1-5, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Służba zdrowia, Rynek pracy, Analiza sektorowa, Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Health service, Labour market, Sectorial analysis, Management in healthcare
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule postawiono tezę, że rynek pracy sektora zdrowotnego jest obszarem zaniedbanym analitycznie, co ma wpływ na słabości w procesie zarządzania jego zasobami pracy (labour resources), a w konsekwencji na niższą efektywność funkcjonowania w stosunku do możliwej do osiągnięcia. Ponadto ten rodzaj słabości zarządzania w sektorze zdrowotnym zwiększa zagrożenia utrwalenia się poważnej nierównowagi między podażą pracy a popytem na nią. Nierównowaga ta już występuje i wzrasta; ma przy tym charakter globalny. Braki specjalistów w zawodach medycznych w skali globalnej szacuje się na około 4,3 mln zatrudnionych. Jednocześnie po stronie popytu mamy ogromny wzrost potrzeb. Główny dotychczas czynnik wzrostu potrzeb zdrowotnych - wzrost dochodów - wzmocniony jest obecnie przez zmiany demograficzne i epidemiologiczne, związane przede wszystkim z procesem starzenia się populacji. W artykule zwraca się uwagę na to, że aby podołać wyzwaniu kurczenia się rynku pracy zawodów medycznych w nowej sytuacji demograficznej potrzebne są pilne działania dotyczące kształcenia i poprawy warunków pracy i płacy białego personelu oraz wprowadzenie instytucji dialogu społecznego w ramy istniejącego w Polsce systemu rozwiązywania sporów zbiorowych. (abstrakt oryginalny)

According to the thesis stated in the article, the labour market of the health sector is the analytically neglected area, which influences the weaknesses of the process of labour resources managing and, as a consequence, the lower efficiency of functioning in relation to the possible level. Moreover, this kind of weakness in the health sector management increases the danger of maintaining the serious unbalance between the labour supply and the labour demand. Such an unbalance is already present and is increasing; additionally, it has a global character. The lack of specialists in the medical professions is estimated globally at around 4,3 mln employed. Simultaneously, there is a huge increase of needs on the demand side. The main factor of increase of health needs – the increase of income – is nowadays intensified by the demographic and epidemiological changes, connected mainly with the population aging process. It is stressed in the article that in order to fight efficiently the shrinking of labour resources of medical professions, one should undertake immediate actions in the field of education, improvement of working conditions and wages of doctors and nurses, and introduce the institution of social dialog into the current system of collective bargaining in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amin S., Das J., Goldstein M., red. (2008), Are you being served? New Tools for Measuring Service Delivery, Washington D.C.: The World Bank.
 2. Basys (2001), Human Resources of European Health System, report of the Grant of European Commission, Directorate - General Health and Consumer Protection, Augsburg, dostępny w Internecie: .
 3. Birch, S., Kephart G., Tomblin-Murphy G., O'Brien-Pallas L, Adler R. Mackenzie A. (2006), Human resources planning and the production of health: Development of an extended analytical framework for needs-based health human resources planning, SDAP, Social and Economic Dimension of an Aging Population, Research Paper No 168.
 4. Caldwell P., Kingma M. (2007), Incentives and the recruitment/ retention of nurses, a paper presented at National Experiences in Assessing and Reducing Shortcomings and Negative Trends affecting Human Resources of the Health System: An International Symposium on Health Workforce, Lisbon: International Centre for Human Resources in Nursing.
 5. Ettelt S., Nolte E., Thomson S., Mays N. (2007), Capacity planning in health care: reviewing the international experience, "European Observatory on Health Systems and Policie", vol. 9, nr 1, Brussels.
 6. GHWA (Global Health Workforce Alliance), WHO (2008), Guidelines: Incentives for Health Professionals, dostępny w Internecie: .
 7. GUS (2006, 2008), Wyniki narodowych rachunków zdrowia z lat 1999, 2004, 2005, 2006, Warszawa.
 8. MZ (Ministerstwo Zdrowia) (2004 i 2008), Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga I i II, Warszawa.
 9. Newhouse J.P. (1977), Cross-national differences in health spending: what do they mean?, "Journal of Health Economics" No 6, s.159-162.
 10. OECD (2000), System of Heath Accounts, version 1.0, Paris.
 11. OECD (2007), International Migration Outlook, Paris.
 12. WHO (2006a), Human Resources for Health in the WHO European Region, WHO Report Regional Office for Europe, Copenhagen.
 13. WHO (2006b), A Guide to Rapid Assessment of Human Resources for Health, Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu