BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kumor Paweł
Tytuł
Wpływ poziomu gospodarczego na nierówności dochodów i płac
Influence of the economical level on income and wages inequalities
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 3, s. 34-47, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności płacowe, Dochody ludności, Produkt krajowy brutto (PKB), Krzywa Kuznetsa
Wage disparities, People's income, Gross domestic product (GDP), Kuznets curve
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oszacowania — na podstawie krzywej Kuznetsa — wpływu wzrostu gospodarczego na nierówności dochodów i płac w Polsce, które zostały wyliczone za pomocą współczynnika koncentracji Lorenza. Wielowariantowe badania ekonometryczne przeprowadzono na próbie obejmującej lata 1980—2004. Wyniki badań potwierdziły hipotezę Kuznetsa, zmodyfikowaną dla odwzorowania zmian we współczesnej strukturze gospodarki. W badanym okresie Polska była w pierwszej fazie wzrostu gospodarczego. Rozwijający się szybko sektor usług wysysał pracowników z przemysłu, budownictwa i rolnictwa, powodując wzrost nierówności płac i dochodów gospodarstw domowych. Przedstawione w pracy wyniki analiz ekonometrycznych pozwalają zrozumieć istotę kształtowania nierówności i potwierdzają występowanie w Polsce prawidłowości opisanych przez krzywą Kuznetsa, odwzorowującej wpływ poziomu gospodarczego na nierówności płac i dochodów. Artykuł może być pomocny w analizach socjologicznych i ekonomicznych, a także może dostarczyć argumentów w dyskusji o wpływie mechanizmu rynkowego na nierówności płac i dochodów. (abstrakt oryginalny)

In the article there was made an estimation of the economical development influence on income and wages inequalities, which was calculated using the Lorenz coefficient of concentration. This attempt was made on the base of Kuznet's curve. Multivariate eco-nometrical surveys were conducted on the sample covered years 1980-2004.Research findings have confirmed Kuznet 's hypothesis, which was modified in order to map changes in the modern economy structure. In the given period Poland was in the first phase of the economical growth. Fast developing service sector was sucking out workers from industry, building industry and agriculture, it caused growth of inequalities of households' incomes and wages.The results of econometrical analysis, presented in the study, simplified understanding the matter of inequalities creation and confirmed existing correctness described by Kuznet's curve in Poland. This curve maps the economical level's influence on income and wages inequalities.The article can be helpful in sociological and economic analysis and can also provide with the arguments to discussion on the market mechanisms' influence on income and wages inequalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerjee A. V., Duflo E. (2003), Inequality and Growth: What Can the Data Say?, "Journal of Economic Growth", vol. 8, nr 3
 2. Barro R. J. (1999), Inequality, Growth, and Investment, "NBER Working Papers", Cambridge
 3. Barro R. J. (2003), Nic świętego: ekonomiczne idee na nowe Millenium, CeDeWu, Warszawa
 4. Cornia G. A., Court J. (2001), Inequality, Growth and Poverty in the Era of Liberalization and Globalization, The United Nations University WIDER, Helsinki, http://www.wider.unu.edu/publications/pb4.pdf
 5. Higgins M., Williamson J. G. (2002), Explaining Inequality the World Round: Cohort Size, Kuznets Curves, and Openness, "Southeast Asian Studies", vol. 40, nr 3
 6. Huang H. C., Lin S. C. (2007), Semiparametric Bayesian inference of the Kuznets hypothesis, "Journal of Development Economics", nr 83
 7. Kot S. M. (2000), Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków
 8. Kowalik T. (1997), Czy sprawiedliwość kosztuje?, "Ekonomista", nr 3
 9. Kowalik T. (2002), Sprawiedliwość dystrybutywna jako wyzwanie transformacyjne, w: G.W. Kołodko (red.), Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Warszawa
 10. Kumor P. (2006), Nierównomierność rozkładu plac, "Wiadomości Statystyczne", nr 9
 11. Kumor P., Sztaudynger J. J. (2007), Optymalne zróżnicowanie plac w Polsce - analiza ekonometryczna, "Ekonomista", nr l
 12. Kuznets S. (1955), Economic Growth and Income Inequality, "The American Economic Review", nr 45, vol. 1(1)
 13. Pawłowska Z. (1979), Ekonometryczna analiza rozkładów liczebności pracowników według wysokości płac w gospodarce uspołecznionej, "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych", GUS, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, Warszawa, zeszyt 107
 14. Roczniki statystyczne z lat 1986-2006, GUS, Warszawa
 15. Sztaudynger J. J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu