BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łazowska Bożena
Tytuł
Wkład galicyjskiej myśli statystycznej w powstanie GUS
Contribution of Galician statistical thought in CSO's inception.
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 4, s. 16-21
Słowa kluczowe
Statystyka, Nauka
Statistics, Science
Uwagi
summ., rez.
Firma/Organizacja
Główny Urząd Statystyczny GUS
Abstrakt
W artykule omówiono wkład kilkunastu statystyków i ekonomistów galicyjskich żyjących na przełomie XIX i XX wieku w powstanie Głównego Urzędu Statystycznego zarówno w sferze organizacji struktur, jak i wykorzystywanych metodologii badań statystycznych. Przedstawiono twórców trzech głównych galicyjskich instytucji statystycznych: Miejskiego Biura Statystycznego we Lwowie, Krajowego Biura Statystycznego we Lwowie i Miejskiego Biura Statystycznego w Krakowie, na których pracach opierał się GUS, zwłaszcza w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Omówiono pokrótce wkład myśli teoretycznej i praktycznej galicyjskiego środowiska statystyków na kształt organizacyjny i metodologiczny badań Urzędu (abstrakt oryginalny)

In the article the contribution of several Galician statisticians and economists living at the turn of the XIX and XX century into the CSO's inception has been discussed. Their contribution could be seen both in the sphere of structural organization and in the use of the statistical surveys methodology. There were presented the creators of three main Galician statistical institutions: Urban Statistical Office in Lwow, National Statistical Office in Lwow and Urban Statistical Office in Cracow. CSO was basing on their works, especially in the first years after gaining independence. The contribution of the theoreti­cal and practical thought of Galician statisticians' environment on the organizational and methodological shape of surveys conducted in the office was shortly discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buzek J. (923), Dr Tadeusz Pilat (nekr.) „Miesięcznik Statystyczny””, GUS.
 2. Inglot S. (1955), Franciszek Bujak. Działalność naukowa i pedagogiczna, Wrocław; Demografia w zaintere­sowaniach, pracach i programach naukowych Franciszka Bujaka (1974), w: „Zeszyty naukowe Akademii Eko­nomicznej", nr 70, Kraków.
 3. Karwacka I. (1967), Wkład Józefa Kleczyńskiego do statystyki, „Wiadomości Statystyczne", nr 9, GUS.
 4. Karwacka I. (1969), Statystyka rolnicza w pracach Tadeusza Pilata, „Wiadomości Statystyczne” nr 11, GUS.
 5. Łazowska B. (1994), Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich, zob: Tadeusz Romanowicz jako statystyk, Kraków.
 6. Michalewicz –Ślusarska A. (1994), Krajowe Biuro Statystyczne we Lwowie i jego wydawnictwo: „Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych", w: Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich, GUS.
 7. Monitor Polski Nr 100(1918), Centralne Archiwum GUS, sygn. I.
 8. Polski Słownik Biograficzny (1989), t. XXXII PAN, Kraków.
 9. Przewodnik Naukowy i Literacki (1883), Lwów.
 10. Ruch służbowy (1922), w: „Miesięcznik Statystyczny" (praca o przeniesieniu dra Ignacego Weinfelda z Ministerstwa Skarbu na stanowisko zastępcy dyrektora GUS, GUS.
 11. Rutkowski J. (1918), Statystyka zawodowa ludności wiejskiej w Polsce w drugiej połowie XVI wieku, War­szawa;
 12. Rutkowski J. (1923), Zarys gospodarczy dziejów Polski w czasach przedrozbiorowych. Warszawa;
 13. Rutkowski J. (1938), Badania nad podziałem dochodów w Polsce w czasach nowożytnych, Warszawa
 14. Rutkowski J. (1924), zob. Uwagi krytyczne o badaniach Warszawskiego Komitetu Statystycznego nad własnością ziemską w Królestwie Polskim, „Miesięcznik Statystyczny", cz. l, z. 3, GUS.
 15. Rut­kowski J. (l 946), Historia gospodarcza Polski, Warszawa.
 16. Rutowski T. (1886), Przemysł gorzelniany,„Historia i statystyka", Lwów;
 17. Rutowski T. (1886), Przemysł młynarski w Galicji, „Historia i statystyka", Lwów
 18. Rutowski T. (1886), Przemyśl cukrowniczy w Galicji, „Historia i statystyka", Lwów
 19. Rutowski T. (1888), Przemysł drzewny, w: Rocznik statystyki przemysłu i handlu krajowego, Lwów
 20. Rutowski T. (1888), zob. Ludność podług zawodu i sposobu zarobkowania. Ludność przemysłowa. Wykaz przedsiębiorstw przemysłowych w całym kraju, Lwów;
 21. Rutowski T. (1889), Przemyśl skórzani; „Historia i statystyka", Lwów.
 22. Słownik Biograficzny Statystyków Polskich (1998), GUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu