BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisperska-Moroń Danuta, Płaczek Ewa, Piniecki Ryszard
Tytuł
Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych
Logistics Management in Service Enterprise.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2003, 226 s., rys., tab., bibliogr. s.215-219, Aneks
Słowa kluczowe
Zarządzanie logistyczne, Łańcuch dostaw, Usługi logistyczne, Przedsiębiorstwo usługowe, Jakość usług, Szpitalnictwo, Banki komercyjne, Przegląd literatury
Logistic management, Supply chain, Logistic services, Service enterprise, Quality of services, Hospital service, Commercial banks, Literature review
Abstrakt
Omówiono typowe i odmienne cechy zarządzania logistycznego wynikające ze specyfiki procesów logistycznych w firmach usługowych. Przedstawiono diagnozę procesów i czynności logistycznych w polskich firmach usługowych w świetle przeprowadzonych badań oraz w zestawieniu z ogólnie przyjętymi regułami realizacji wsparcia logistycznego firm usługowych. Zaprezentowano specyfikę zarządzania logistycznego w szpitalnictwie i bankowości. Przedstawiono także wskazówki i propozycje kierunków doskonalenia zarządzania logistycznego w sferze usług.

In this paper typical and different features of logistics management in service enterprises were discussed. Diagnosis of logistic processes and activities in Polish service enterprises was presented together with specificity of logistics management in hospital service and banking. Also propositions and instructions of improving logistics management in services were presented. (KZ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A na co mi e-bank? "Gazeta Wyborcza" z 4 sierpnia 2003 r.
 2. Abel I., Szekely I.: Technical Progress and New Logistics Technologies. WP-89-21, IIASA, Laxenburg 1989.
 3. Ballou R.H.: Basic Business Logistics. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1987.
 4. Ballou R.H.: Business Logistics Management. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1992.
 5. Bank J.: Zarządzanie przez jakość. Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
 6. Bassett G.: Operations Management for Service Industries. Competing in the Service Era. Quorum Books, Westport, Connecticut 1992.
 7. Berry L.L.: Service Marketing is Different. "Business" 1980, May-June.
 8. Berry L.L., Parasuraman A.: Marketing Services: The Quality Imperative. The Free Press, New York 1991.
 9. Blaik P.: Logistyka - koncepcja zintegrowanego zarządzania. PWN, Warszawa 2001.
 10. Bowersox D.J., Closs D.J., Helferich O.K.: Logistical Management. A Systems Integration of Physical Distribution, Manufacturing Support, and Materials Procurement. Macmillan Publishing Company, New York 1986.
 11. Bowersox D.J., Cooper M.B.: Strategic Marketing Channel Management. McGraw-Hill, New York 1992.
 12. Chase R.B.: The Customer Contact Approach to Services: Theoretical Bases and Practical Extensions. W: Ch.H. Lovelock: Managing Services. Marketing, Operations, and Human Resources. Prentice-Hall International, Englewood Cliffs 1992.
 13. Chwistecka-Dudek H.: Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw. AE, Katowice 1993.
 14. Chylak E.: Zawód logistyk? "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1997, nr 7-8.
 15. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: The Management of Business Logistics. West Publishing Company 1992.
 16. Crosby Ph.B.: Quality Without Tears, The Art of Hassle-Free Management. A Plume Book. McGraw-Hill, New York 1984.
 17. Daszkowska M.: Usługi. Produkcja, rynek, marketing. PWN, Warszawa 1998.
 18. Davidow W.H., Uttal B.: Service Companies: Fcus or Falter. "Harvard Business Review" 1989, July-August.
 19. Ellram L.M., Cooper M.C.: Supply Chain Management, Partnerships and the Shipper -Third Party Relationship. "The International Journal of Logistics Management" 1990, No 2.
 20. Feigenbaum A. V.: Total Quality Control. McGraw-Hill, New York 1991.
 21. Filipowicz B.: Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych. WN-T, Warszawa 1996.
 22. Fitzsimmons J.A., Fitzsimmons M.J.: Service Management for Competitive Advantage. McGraw-Hill, New York 1994.
 23. Giunipero L.C., Brand R.C.: Purchasing's Role in Supply Chain Management. "The International Journal of Logistics Management" 1996, No 1.
 24. Grönross Ch.: Strategic Management and Marketing in the Service Sector. Cambridge Mass. 1983.
 25. Grönross Ch.: Service Management and Marketing: Momenths of Truth in Service Competition. Lexington Books, Lexington 1990.
 26. Gross P.: Logistik einer Grossbank. Am Beispiel der Schweizerischen Bankgesellschaft. Verlag Paul Haupt. Bern und Stuttgart 1983.
 27. Guła A.: Elementy wsparcia logistycznego procesu zapewniania jakości usług medycznych. Katowice 2003 (maszynopis).
 28. GuridhamM.: Marketing: The Management of Distribution Channels. Pergamon, Oxford 1972.
 29. Handbook of Logistics & Distribution Management. Edited by J.I. Gattorna. Gover Publishing Company 1990.
 30. Heskett J.L., Glaskowsky N.A. Jr, Ivie R.M.: Physikal Distribution and Materials Management. The Ronald Press Company, New York 1973.
 31. Hoekstra S., Romme J.: Integral Logistic Structures: Developing Customer Oriented Goods Flow. McGraw-Hill, Maidenhead 1992.
 32. Janusz 5.: Jakość czy bylejakość. "Służba Zdrowia" 2001, nr 23-25.
 33. Jaworski W.L.: Bankowość - Podstawowe założenia. Studia Finansowo-Bankowe. Szkoła Główna Handlowa, Poltext, Warszawa 1996.
 34. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B.: Bank - Rynek. Operacje, polityka. Poltext, Warszawa 1993.
 35. Kisperska-Moroń D.: Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego. AE, Katowice 1999.
 36. Kisperska-Moroń D., Płaczek E., Piniecki R.: Zestawy wskaźników do pomiaru efektywności łańcucha dostaw. Materiały na V Kongres logistyków. Decyzje logistyczne. Warszawa 2002.
 37. Kompendium wiedzy o logistyce. Red. E. Gołembska. PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 38. Kosiński B.: Bank komercyjny - organizacja, polityka, strategia. Szkoła Główna Handlowa, Poltext, Warszawa 1995.
 39. Kosiński B.: Ekonomika banku komercyjnego. Szkoła główna Handlowa, Poltext, Warszawa 1995.
 40. KośmiderM.: Bank komercyjny - image, usługi, ryzyko, odpowiedzialność. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1993, nr 10.
 41. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 42. Koźmiński A.K.: Zarządzanie. W: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. PWN, Warszawa 1996.
 43. Koźmiński A.K., Zawiślak A.M.: Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych. PWE, Warszawa 1982.
 44. Krawczyk S.: Metody ilościowe w planowaniu. Wydawnictwo S.H. Beck, Warszawa 2001.
 45. Kuc B.: Zarządzanie doskonałe. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2000.
 46. Langley C.J. Jr: The Evolution of the Logistic Concept. "Journal of Business Logistics" 1986, No 2.
 47. Lawrence P.R., Lorsch J.W.: New Management Job: the Integrator. "Harvard Business Review" 1967, November-December.
 48. Logistics in Service Industries. Council of Logistics Management. Red. P.A. Smith. Oak Brook 1991.
 49. Lovelock Ch.H.: Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights. "Journal of Marketing" 1983, Vol. 47, Summer.
 50. Lovelock Ch.H.: Managing Services. Marketing, Operations and Human Resources. Prentice-Hall International, Englewood Cliffs 1992.
 51. Łańcucki J.: Jakość w sferze usług. "Problemy Jakości" 1993, nr 5.
 52. McKinnona A.C.: Physical Distribution Systems. Routledge, London, New York 1991.
 53. Miadziłko P.: ISO w szpitalu. "Służba Zdrowia" 2003, nr 33-36.
 54. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G.: Zarządzanie -produkcja i usługi. PWN, Warszawa 2001.
 55. Nicholls R.F.: Promocja i sprzedaż usług bankowych. Oplympus, Warszawa 1997.
 56. Niewadzi C.: Sektor usług w kapitalizmie. PWN, Warszawa 1982.
 57. Nowak E.: Elementy badań operacyjnych. UMCS, Lublin 1997.
 58. Opolski K.: Strategia w nowoczesnym zarządzaniu bankiem. Olympus, Warszawa 1998.
 59. Opolski K., Szemborska E.: Materiały szkoleniowe dla pracowników GBG S.A. w Katowicach. Katowice 2002.
 60. Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1993.
 61. Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
 62. Pluta-Olearnik M.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1993, 1994.
 63. Pluta-Olearnik M.: Marketing usług bankowych. PWE, Warszawa 1999.
 64. Porter M.: Generic Competitive Strategies. W: Competitive Strategy. Free Press, New York 1980.
 65. Porter M.E.: Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 66. Robinson P.J., Paris Ch.W.: Y. Wind. Industrial Buying and Creative Marketing. Allyn & Bacon, Boston 1967.
 67. Rogoziński K.: Nowy marketing usług. AE, Poznań 2000.
 68. Rogoziński K.: Usługi rynkowe. AE, Poznań 2000.
 69. Rutkowski K.: Logistyka. SGH, Warszawa 1996.
 70. Samcik M.: Działaj nie tylko w oddziałach! "Gazeta Wyborcza" z 9 lipca 2003 r.
 71. Samcik M.: Jak z okienka ustrzelić klienta. "Gazeta Wyborcza" 2003. Dodatek z 31 lipca: Bancassumace, czyli polisa z banku.
 72. Schary Ph.B.: Logistics Decisions. Text and Cases. Chicago, The Dryden Press 1984.
 73. Sołtysik M.: Założenia i warunki formułowania strategii logistycznych w przedsiębiorstwie. "Logistyka" 1994, nr 1.
 74. Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. AE, Katowice 1996.
 75. Steinbeck H.H.: TQM - Kompleksowe zarządzanie jakością. Placet, Warszawa 1998.
 76. Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki. Red. D. Kisperska-Moroń. AE, Katowice 2000.
 77. Szplit D.: Systemy dla banków. "Gazeta Wyborcza" 1995, Dodatek z 4 stycznia: Gazeta na Infosystem.
 78. The Future of Services Management. Red. C. Armistead. Kogan Page, London 1994.
 79. Turban E.: Decision Support and Expert System. Macmillan Publishing Company New York 1993.
 80. Van Biema M., Greenwald B.: Managing Our Way to Higher Service-Sector Productivity. "Harvard Business Reviwe" 1997, July-August.
 81. Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa 1996.
 82. Witkowski J.: Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych. AE, Wrocław 1995.
 83. Wojciechowski T.: Rynek materiałów a logistyka w zasilaniu materiałowym przedsiębiorstw. "Gospodarka Materiałowa" 1991, nr 4.
 84. Wolszczan J.: Zastosowania teorii masowej obsługi w transporcie samochodowych. WKiŁ, Warszawa 1970.
 85. Zarys marketingu usług. Red. M. Daszkowska. UG, Gdańsk 1993.
 86. Zenz G. J.: Purchasing and the Management of Materials. John Wiley & Sons, New York 1994.
 87. Żurawik B.W.: Marketing bankowy. PWE, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu