BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baranowski Paweł
Tytuł
Optymalna stopa inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego
Optimal Inflation Rate in Growth Modeling
Źródło
Ekonomista, 2008, nr 4, s. 447-466, tab., rys., aneks, bibliogr. 72 poz.
Słowa kluczowe
Inflacja, Wzrost gospodarczy, Teoria ekonomii, Modele ekonomiczne
Inflation, Economic growth, Economic theory, Economic models
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule weryfikujemy hipotezę o optymalnej stopie inflacji. Zbliżone hipotezy były przedmiotem wielu prac teoretycznych, natomiast próby ich empirycznej weryfikacji w modelach wzrostu gospodarczego wciąż należą do rzadkości. W artykule przedstawiono szacunki optymalnej stopy inflacji oparte o jednorównaniowy model ekonometryczny objaśniający stopę wzrostu PKB. Model ten zbudowano w oparciu o modyfikację specyfikacji C. Jonesa (1995). Szacunki oparto o próbę przekrojowo-czasową obejmującą 15 krajów w latach 1972-2005. Wyniki wydają się potwierdzać postawioną hipotezę badawczą o optymalnej stopie inflacji. Oszacowana zależność wskazuje, że największe długookresowe tempo wzrostu zapewnia inflacja CPI w granicach 3%-4%. (abstrakt oryginalny)

Hypothesis concerning the optimum rate of inflation is verified in the article. Several theoretical studies dwelled on a similar subject, but very few have addressed the issue of empirical verification of this hypothesis within the framework of growth models. The author presents estimates of optimal inflation rate derived from a single equation econometric model that explains the growth of GNR The model is based on a modified approach by C. Jones (1995) and uses panel data that cover 15 countries over a period of 1972-2005. The obtained results seem to corroborate the optimum inflation rate hypothesis. The identified relation indicates that the average increase in CPI index amounting to 3%-4% allows for the maximum long term growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion R, Howitt R, Endogenous Growth Theory, MIT Press, Cambridge 1997.
 2. Akerlof G., Dickens W., Perry G., The Macroeconomics of Low Inflation, "Brookings Paper on Economic Activity" 1996, nr 1.
 3. Akerlof G., Dickens W., Perry G., Near-Rational Wage and Price Settings and the Long-Run Phillips Curve, "Brookings Paper on Economic Activity" 2000, nr 1.
 4. Andersen T., Nominal Rigidities and the Optimal Rate of Inflation, "European Journal of Political Economy" 2002, vol. 18, nr 2.
 5. Bailey M., The Welfare Costs of Inflationary Finance, "Journal of Political Economy" 1956, vol. 64, nr 2.
 6. Bali L., Romer D., Inflation and Informativness of Prices, "Journal of Money, Credit and Banking" 2003, vol. 35, nr 2.
 7. Baltagi B., Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, The Atrium 2005.
 8. Banasik A., Wpływ inflacji i deflacji na wzrost gospodarczy, praca magisterska napisana pod kierunkiem J.J. Sztaudyngera, Łódź 2005.
 9. Baranowski R, Problem optymalnej inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego, "Wiadomości Statystyczne" 2006a, nr 11.
 10. Baranowski R, Wpływ inflacji na wzrost gospodarczy. W poszukiwaniu optymalnej wartości, w: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, P. Kaczorowski, Wyd. UL, Łódź 2006b.
 11. Barnes M., Boyd J., Smith B., Inflation and Asset Returns, "European Economic Review" 1999, vol. 43, nr 2.
 12. Barro R., Inflation and Economic Growth, "NBER Working Paper" 1995, nr 5326.
 13. Barro R., Sala-i-Martin X., Economic Growth, MIT Press, Cambridge 1999.
 14. Belka M., Doktryna społeczno-ekonomiczna Miliona Friedmana, PWN, Warszawa 1986.
 15. Blinder A., Monetary Policy Today: Sixteen Questions and About Twelve Answers, referat wygłoszony na konferencji: Central Banks in 27st Century, Madrid 2006.
 16. Briault C., The Costs of Inflation, "Bank of England Quarterly Bulletin", luty 1995.
 17. Caglayan M., Filiztekin A., Nonlinear Impact of Inflation on Relative Price Variability, "Economic Letters" 2003, vol. 79, nr 2.
 18. Caporale T., McKiernan B., High and Variable Inflation: Further Evidence on the Fried-man Hypothesis, "Economic Letters" 1997, vol. 54, nr 2.
 19. Chang G., Black D., Nonlinearity of the Inflation-Growth Relationship and the Optima! Inflation Rate, "University of Toledo Working Paper" 2002.
 20. Christopulos D., Tsionas E., Productivity Growth and Inflation in Europe: Evidence from Panel Cointegration Tests, "Empirical Economics" 2005, vol. 30.
 21. Debelle G., Lamont O., Relative Price Variability and Inflation: Evidence from U.S. Cities, "Journal of Political Economy" 1997, vol. 105, nr 1.
 22. Devereux M., Yetman J., Menu Costs and the Long-run Output-Inflation Trade off, "Economic Letters" 2002, vol. 76, nr 1.
 23. Diamond P, Search, Sticky Prices, and Inflation, "Review of Economic Studies" 1993, vol. 60.
 24. Driffil J., Mizon G., Ulph A., Cost of Inflation, w: Handbook of Monetary Economics, red. B. Friedman, E Hahn, vol. II, Elsevier, Amsterdam 1990.
 25. Durlauf S., Johnson P, Tempie J., Growth Econometrics, w: Handbook of Economic Growth, red. P. Aghion, S. Durlauf, Elseiver, Amsterdam 2005, vol. 1A.
 26. Felding D., Mizen P, Relative Price Variability and Inflation in Europe, "Economica" 2000, vol. 65, nr 1.
 27. Feldstein M., Inflation, Tax Rules and Investments: Some Econometric Evidence, "Econometrica" 1982, vol. 50, nr 4.
 28. Fisher S., The Role of Macroeconomic Factors in Growth, "Journal of Monetary Economics" 1993, vol. 32.
 29. Fisher S., Modigliani F, Toward and Understanding of the Real Costs of Inflation, "NBER Working Paper" 1980, nr 303.
 30. Friedman M., Inflation and Unemployment, Nobel Memorial Lecture 1976.
 31. Friedman M., The Optimum Quantity of Money, w: The Optimum Quantity of Money and Other Essays, red. M. Friedman, Aldine Publishing Company, Chicago 1969.
 32. Gali J., Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: Ań Introduction to the New Keynesian Framework, Princeton University Press, Princeton 2008.
 33. Gwin C., Taylor B., The Role of Search Costs in Determining the Relationship between Inflation and Profit Margins, "Journal of Money, Credit and Banking" 2004, vol. 36, nr 1.
 34. Hendry D., Dynamic Econometrics, Oxford University Press, Oxford 2003.
 35. Jones C., Time Series Tests of Endogenous Growth Models, "Quarterly Journal of Economics" 1995, vol. 110, nr 2.
 36. Kawa P, Wzrost gospodarczy na gruncie modeli wzrostu endogenicznego - ujęcie teoretyczne i wnioski dla polityki gospodarczej, w: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski. L. Kucharski, Wyd. UL, Łódź 2005.
 37. Khan M., Senhadji A., Threshold Effects in the Relationship Between Inflation and Growth, "IMF Staff Papers" 2001, vol. 48, nr 1.
 38. Kimbrough K., Inflation, Employment, and Welfare in the Presence of Transaction Costs, "Journal of Money, Credit and Banking" 1986, vol. 18, nr 2.
 39. Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004.
 40. Lastrapes W., Inflation and the Distribution of Relative Prices: The Role of Productivity and Money Supply Shocks, "Journal of Money, Credit and Banking" 2006, vol. 38, nr 8.
 41. Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce polskiej - teorie i fakty, PTE - Bellona, Warszawa 2000.
 42. Liberda B., Rogut A., Tokarski T., Wzrost gospodarczy, oszczędności i inwestycje w krajach OECD i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, "Ekonomista" 2002, nr 3.
 43. Lucas R., Inflation and Welfare, "Econometrica" 2000, vol. 68, nr 2.
 44. Maddala G., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
 45. Majsterek M., Welfe A., Modele korekty błędem. Modele plac, w: Gospodarka Polski w okresie transformacji, red. A. Welfe, PWE, Warszawa 2000.
 46. Nath H., Inflation and Relative Price Variability: Short-Run vs. Long-Run, "Economics Letters" 2004, vol. 82, nr 3.
 47. Niesiobędzka M., Analiza inflacji w świetle badań psychologicznych, "Projektowanie i Systemy" 2000, t. XVI.
 48. Okun A., Inflation: Its Mechanics and Welfare Cost, "Brookings Papers on Economic Activity" 1975, nr 2.
 49. Rączko M., Inflacja a wzrost gospodarczy w 22 państwach OECD. Próba odnalezienia optimum inflacyjnego, praca magisterska napisana pod kierunkiem JJ. Sztaudyngera, Łódź 2005.
 50. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 51. Sarel M., Nonlinear Effects of Inflation on Economic Growth, "IMF Working Paper" 1995, nr 56.
 52. Shiller R., Why Do People Dislike Inflation, Yale University, "Working Paper" 1997.
 53. Sojak S., Rachunkowość w warunkach inflacji, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
 54. Stanners W, Is Low Inflation an Important Condition for High Growth?, "Cambridge Journal of Economics" 1993, vol. 17, nr 1.
 55. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 56. Sztaudynger J. J., Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 57. Temple J., Inflation and Growth: Stories Short and Tall, "Journal of Economic Surveys" 2000, vol. 14, nr 4.
 58. Temple J., The Long-Run Implications of Growth Theories, "Journal of Economic Surveys" 2003, vol. 17, nr 3.
 59. Thornton J., High and Variable Inflation: Further Evidence on the Friedman Hypothesis, "South Africa Journal of Economics" 2006, vol. 74, nr 2.
 60. Tobin J., Money and Economic Growth, "Econometrica" 1965, vol. 33, nr 4.
 61. Tokarski T, Postęp techniczny a wzrost w modelach endogenicznych, "Ekonomista" 1996, nr 5.
 62. Tokarski T, Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Wyd. Katedry Ekonomii UL, Łódź 2001.
 63. Tommasi M., On High Inflation and Allocation of Resources, "Journal of Monetary Economics" 1999, vol. 44, nr 3.
 64. Ullersma, The Zero Lower Bound on Nominal Interest Rates and Monetary Policy Effective-ness: a Survey, "De Economist" 2002, vol. 150, nr 3.
 65. Walsh C., Monetary Theory and Policy, MIT Press, Cambridge 2003.
 66. Wojtyna A., Inflacja a wzrost gospodarczy, "Ekonomista" 1996, nr 3.
 67. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 68. Wojtyna A., Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa 2004.
 69. www.ecb.int
 70. www.oecd.org
 71. Verbeek M., A Guide to Modem Econometrics, John Wiley & Sons, The Atrium 2004.
 72. Yates T, Monetary Policy and the Zero Bound to Interest Rates: A Review, "Journal of Economic Surveys" 2004, vol. 18, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu