BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zagoździńska Izabella
Tytuł
Statystyka przedsiębiorstw, jej znaczenie w analizach rozwoju gospodarczego
Business statistics, its significance in the economic development analysis
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 8, s. 1-14
Słowa kluczowe
Statystyka, Statystyka gospodarcza, Przedsiębiorstwo, Metodologia statystyki, Badania statystyczne, Rozwój gospodarczy
Statistics, Economic statistics, Enterprises, Statistics methodology, Statistical surveys, Economic development
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu podstawowych badań polskiej statystyki przedsiębiorstw, ze wskazaniem możliwości wykorzystywania wyników tych badań na potrzeby analizy dokonujących się w kraju przemian. Podkreślono, że dokonywanie analiz porównawczych zachowań i sytuacji przedsiębiorstw w skali międzynarodowej umożliwia stosowanie metodologii obowiązującej we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Autorka omawia podstawowe badania krótkookresowe i roczne. W ramach statystyki krótkookresowej wyróżniono miesięczny meldunek o działalności gospodarczej, jakościowe badania koniunktury gospodarczej oraz kwartalne badanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw. Statystyka roczna to przede wszystkim tzw. strukturalna statystyka przedsiębiorstw, jak również badanie podmiotów z kapitałem zagranicznym oraz badanie demografii przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. W ostatniej części artykułu przedstawiono w ogólnym zarysie nowe badania, których realizację rozpocznie się w najbliższych latach. Są to badania grup przedsiębiorstw, badania powiązań obserwowanych między przedsiębiorstwami, badanie działalności podmiotów prowadzących działalność w Polsce i posiadających oddziały w innych krajach, a także różnego typu panelowe badania przedsiębiorstw. Wyniki tych badań będą istotne dla analiz zachowań przedsiębiorstw polskich w nowych, szybko zmieniających się, warunkach społeczno-ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

In the article the review of the basic Polish business statistics surveys, with an indication to the possibilities of use of those surveys' results in the analysis of transformations carrying out in the country, was made. The issue, that preparation of the comparative analysis of enterprises' behaviors and situation in the international scale enables use of methodology valid in the whole European Union Member States, was underlined. The author discussed the basic short-term and annual surveys. Within the frameworks of the short-term statistics the following matters were favoured: monthly report on economic activity, quality surveys of economic conditions and quarterly survey of receipts, costs, financial results and business fixed capital formation. Annual statistics is first of all structural business statistics but also entities with foreign capital and demographic surveys of enterprises and entrepreneur ship. In the last part of the article the newest surveys in general, which realization will begin in the nearest years, were presented. These are: the surveys of enterprises groups, connections observed between enterprises, surveys of business entities running activity in Poland and having branches in different countries but also different kind of panel business surveys. The results of these surveys will be important to Polish business behavior analysis in new, fast changing socio-economic conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu