BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Janusz
Tytuł
Przebudowa statystyki rynku pracy w okresie transformacji
Reconstruction of labour market statistics during transformation period
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 9, s. 1-21
Słowa kluczowe
Statystyka, Rynek pracy, Statystyka pracy, Informacja statystyczna, Analiza statystyczna, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Statistics, Labour market, Labour statistics, Statistical information, Statistical analysis, Research of Economic Activity of Population (BAEL)
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule omówiono przebudowę polskiej statystyki rynku pracy w okresie transformacji systemowej. Podstawą tej przebudowy była współpraca międzynarodowa, zarówno z Eurostatem, statystykami krajów Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi oraz krajami przodującymi w zakresie statystyki rynku pracy (Biuro Statystyki Pracy w Waszyngtonie, Urząd Statystyczny w Kanadzie). Ważnym etapem poprawy polskiej statystyki rynku pracy była jej harmonizacja ze standardami międzynarodowymi, a następnie doskonalenie jej kolejnych segmentów istotnych dla bieżącej diagnozy i polityki rynku pracy z zastosowaniem koncepcji badań modułowych. Kolejnym etapem ulepszania statystyki była integracja wiedzy o rynku pracy poprzez wdrażanie badań wieloaspektowych, a także integrację danych pochodzących z różnych źródeł (w tym administracyjnych) oraz badań (również z innych dziedzin statystyki). Ten etap trwa nadal chociaż obecnie są nowe cele i przybiera on inne formy. (abstrakt oryginalny)

In the article the reconstruction of polish labor marker statistics in the system transformation's period was described. The base of this reconstruction was international cooperation, both with Eurostat, European Union Member States statistics, international organization and countries leading in the range of labor market statistics (Bureau of Labor Statistics, Statistics Canada). Important stage of improvement of Polish labor market statistics was its harmonization with the international standards and then the improvement of its successive segments important to the current diagnosis and to the labour statistics' policy with the use of modular survey's conceptions. The next stage of the statistics improvement was integration of labour market knowledge through multifacets surveys and integration of data coming from different sources (therein administration) and surveys (also from other statistical domains). This stage still lasts even though new aims and other forms are taken. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Contributed papers and panel discussion (1993), Central Statistical Office, Warsaw
 2. Szacowanie bezrobocia dla lokalnych rynków pracy w USA i w Polsce (1994), materiały na seminarium, Warszawa-Jachranka, 7 i 8 listopada, GUS
 3. Current international recommendations on labour statistics (1988), ILO, Edition
 4. Emergence of New Occupations and Labour Demand Forecasting (synthesis) (2001), "Studies and Materials", Government Centre for Strategic Studies, Warsaw
 5. Hautcoeur J. C., Witkowski J. (2003), Cele i zadania porozumienia bliźniaczego - znaczenie dla statystyki polskiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 12
 6. Kałaska M., Witkowski J. (1996), Hidden labour, w: "Research Bulletin", vol. 5, No. 1, Research Centre for Economic and Statistical Studies of the Central Statistical Office and the Polish Academy of Sciences
 7. Kałaska M., Witkowski J. (1997), Badanie aktywności ekonomicznej ludności ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska bezrobocia, "Przegląd Rządowy", nr 6-7, Warszawa
 8. Kałaska M., Witkowski J. (1997), Badanie popytu na pracę w praktyce Głównego Urzędu Statystycznego, w: Popyt na pracę w Polsce. Teoria i praktyka (pod red. J. Mellera i E. Dolnego), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Toruń
 9. Kałaska M., Witkowski J. (1999), Hidden labor in Poland, w: "Underground Economies in Transition; Unrecorded activity, tax evasion, corruption and organized crime", edited by Edgar L., Feige E., Katarina Ott (1999), Ashgate
 10. Kałaska M., Witkowski J. (2002), Niedopasowanie strukturalne podaży i popytu na pracę w Polsce, "Kontrola Państwowa", nr 1
 11. Kałaska M., Witkowski J. (l 995), Praca nierejestrowana w Polsce w 1995 r., "Monitoring Rynku Pracy", GUS
 12. Kałaska M., Witkowski J. (l 996), Praca " na czarno ", "Kontrola Państwowa", nr 1
 13. Key labour market indicators from Polish perspective (1998), Grupe de Paris on Labour and Compensation, Meeting of experts, Londyn 6 i 7 VII
 14. Kostrubiec S. (2001), Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2000 r., w serii: "Studia i analizy statystyczne", GUS
 15. Kostrubiec S., Witkowski J. (1995), Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 8 i 9
 16. Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2000 r. (2001), seria: "Informacje i opracowania statystyczne", GUS
 17. Kowalska A., Witkowski J. (1995), Losy zawodowe absolwentów w okresie transformacji w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 5
 18. Kowalska A., Witkowski J. (1995), Professional life of the school-leavers in the period of transition in Poland, "Monitoring Rynku Pracy", GUS, kwiecień
 19. Labour Force Survey (1992), Methods and definitions, Eurostat
 20. Losy zawodowe absolwentów w latach 1989-1994 (1995), w serii: "Studia i analizy statystyczne", GUS
 21. Polish Labour Force Survey (1994), w: Labour Statistics for a Market Economy; Challenges and Solutions in the Transition Countries of Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union, ed. by I. Chernyshew, CEU in association with ILO, Budapest
 22. Próba oszacowania zbędnej siły roboczej (bezrobocia ukrytego) w gospodarstwach rolnych (1994), w: Sytuacja na wiejskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludności związanej z rolnictwem indywidualnym, GUS
 23. Punch A., Pearce D. L. (2000), Population Studies, No. 34, Council of Europe Publishing
 24. Reconciliation of employment and unemployment estimates in Poland (1997), materiały na posiedzenie grupy ekspertów statystyki pracy, tzw. Grupy Paryskiej, Paryż, 27 i 28 listopada
 25. Restructuring of Labour Statistics in Poland. First Results and Emerging Challenges (1994), Paper at the ILO International Conference on Restructuring of Labour Statistics in Transition Countries, organized in cooperation with Ministry of Labour and Statistical Committee of the Republic of Belarus, Minsk, 31 August-2 September
 26. Społeczno-ekonomiczne położenie bezrobotnych (1994), Raport z badania modułowego, GUS
 27. Structure of wages and salaries by occupation in October 2002 (2003), "Information and statistical papers", Central Statistical Office, Warsaw
 28. System prognozowania popytu na pracę w Polsce, Podstawowa metodologia, część I (2003), "Studia i Materiały", Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa
 29. Sytuacja na wiejskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludności związanej z rolnictwem indywidualnym (1994), Raport z badania modułowego, GUS
 30. Szarkowski A., Witkowski J. (1994), The Polish Labour Force Survey, w: "Statistics in Transition", vol. 1, No. 4
 31. The role of technical co-operation in the process of strengthening of the Polish statistics (1999), w: Bulletin of the International Statistical Institute, 52nd Session ISI 1999, Contributed Papers, book 3
 32. Witkowski J. (1992), Small area assessment of unemployment in Poland (Practicable Approach), w: Small area statistics and survey designs, International Scientific Conference, Warsaw, 30 September-3 October, vol. II
 33. Witkowski J. (1994), Źródła informacji oraz metody badania bezrobocia przez GUS, "Gospodarka Narodowa", nr 2
 34. Witkowski J. (1995), System informacji o rynku pracy, w: Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce, w serii: "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", tom 44, GUS
 35. Witkowski J. (1995), The Polish Labour Force Survey: Experiences and Dilemmas, Joint OECD/ILO Technical Workshop on Labour Force Survey, Implementation Issues, Moskwa, 30 listopada-2 grudnia
 36. Witkowski J. (1998), Developments in earnings statistics in Poland, Grupe de Paris on Labour and Compensation, Meeting of experts, Londyn 6 i 7 VII
 37. Witkowski J. (1999), Selected factors determining the earnings in Poland (in the light of a survey on earnings by occupation), Grupe de Paris on Labour and Compensation, Meeting of experts, Paris, 18 i 19 listopada
 38. Witkowski J. (2000), Population and labour force projections in Poland, case study: Poland, In: Europe's population and labour market beyond 2000, vol. 2: case studies
 39. Zgierska A. (1996), Forecast of labour force in Poland to the year 2020. Methodology and results, "Polish population Review" No. 9, Warsaw, Polish Demographic Society, Central Statistical Office
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu