BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szromnik Andrzej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przedsiębiorstwo a region - relacje i współzależności rynkowe
Enterprise vs. Region - Market Relationships and Dependencies
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 7-8, s. 101-112
Słowa kluczowe
Jednostka przestrzenno-administracyjna, Przedsiębiorstwo, Zróżnicowanie regionalne
Administrative spatial units, Enterprises, Regional diversity
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Formy przestrzenne odwzorowań przedsiębiorstw (punktowe, liniowe, sieciowe, powierzchniowe), [2] Przedsiębiorstwo jako podmiot rynku - główne rynki sektorowe przedsiębiorstwa, [3] Przedsiębiorstwo a region - bilans wymiany produktowo-finansowo-kulturowej, [4] Terytorialny zasięg oddziaływania przedsiębiorstwa, [5] Rynek przedsiębiorstwa w ujęciu terytorialnym, [6] Modelowe struktury podmiotowe marketingu regionu - marketing własny firm zorientowany geograficznie a marketing regionu
Abstrakt
Każde przedsiębiorstwo ma swoje wymiary i parametry przestrzenne, które charakteryzują jego terytorialny przedmiot oraz zakres działalności. Ważną cechą przedsiębiorstwa jest jego odniesienie do regionu - do oficjalnej jednostki przestrzenno-administracyjnej, w której jest zlokalizowane, a która pozwala określić relacje oraz konkretne powiązania rynkowe o charakterze społeczno-gospodarczym z miejscowymi podmiotami. Główną kwestią właściwego, zrównoważonego układu stosunków między przedsiębiorstwem a regionem jest określenie bilansu korzyści marketingowych obu stron ze szczególnym uwzględnieniem wkładu poszczególnych firm do programu marketingowego regionu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że regionalnie zorientowana strategia marketingowa przedsiębiorstw może być ważnym dopełnieniem własnych działań promocyjnych regionów, ale także każde przedsiębiorstwo korzysta z walorów regionu - z jego wizerunku marketingowego. (abstrakt oryginalny)

Every enterprise has its dimensions and spatial parameters, which characterise its geographical subject and scope of activities. An important feature of an enterprise is its reference to the region - to the official spatial and administrative unit in which it is located, but which enables the definition of the relationships and specific market connections of a socio-economic nature with local entities. The main issue of the appropriate balanced system of relationships between the enterprise and the region is the definition of the balance of marketing benefits of both parties especially including the contribution of the individual companies to the region's marketing programme. This is because there is no doubt that a regionally-oriented marketing strategy of enterprises may be an important supplement to the promotional activities of the regions, while every enterprise takes advantage of the region's attributes - its marketing image. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Budner: Lokalizacja przedsiębiorstw – aspekty ekonomiczne, przestrzenne i środowiskowe, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 2. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
 3. J. Chmiel: Male i średnie przedsiębiorstwo a rozwój regionów, GUS ZBSE, Warszawa 1997.
 4. R. Domański: Gospodarka informacyjna, WN PWN, Warszawa 2002.
 5. R. Domański, A. Marciniak: Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Studia KPZK PAN, t. CXIII, Warszawa 2003.
 6. R. Florida: Towards the learning region, „Futures" 1995, nr 27.
 7. R.E. Gubler, Ch. Moeller: Standortmarketing - Kon-zeption. Organisation und Umsetzung, Haupt Verlag, Bern-Stuttgart-Wien 2006.
 8. K. Kelly: Nowe reguły nowej gospodarki, BIB-Press, Warszawa 2001.
 9. A. Klasik: Strategie regionalne - formułowanie i wprowadzenie w życie, Wyd. AE im K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
 10. F. Krawiec: Marketing w firmie przyszłości, Difin, Warszawa 2005.
 11. P. Krugman: Development, Geography and Economic Theory, MIT Press, Londyn 1995.
 12. K. Kuciński: Konkurencyjność jako zagadnienie regionalne, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1998.
 13. K. Kuciński, T. Kudłacz, T. Markowski: Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni, Studia KPZK PAN, t. CXI, Warszawa 2002.
 14. K. Kuciński: Podstawy teorii regionu ekonomicznego, PWN, Warszawa 1998.
 15. E. Masłyk-Musiał: Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 16. M. Pedler, K. Aspinwall: Przedsiębiorstwo uczące się, PETIT, Warszawa 1999.
 17. Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, pr. zbior, pod red. A. Klasika, Biuletyn KPZK PAN, s. 218, Warszawa 2005.
 18. Przedsiębiorstwo i region, pr zbior, pod red. R Fedana i M. Smolenia, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 19. Przedsiębiorstwo kooperujące, pr. zbiór, pod red. Z. Dworzeckiego, Euro Expert Grupa Doradcza, Warszawa 2002.
 20. Przedsiębiorstwo partnerskie, pr. zbiór, pod red. M. Romanowskiej i M. Trackiego, Difin, Warszawa 2002.
 21. Strategie marketingowe podmiotów w regionie, pr. zbiór, pod red. J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 22. A. Szromnik: Handel - konsument - przestrzeń, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1990.
 23. A. Szromnik: Marketing terytorialny - miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
 24. Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Biuletyn KPZK PAN, z. 219, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu