BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borawska-Kędzierska Elżbieta
Tytuł
Zasady wjazdu i pobytu obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na gruncie ustawodawstwa polskiego
Principles Regarding Entry and Residence of EU Citizens and Member of their Families to Poland in Polish Legislation
Źródło
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, nr 4, s. 31-58
Słowa kluczowe
Prawa obywatelskie, Obywatelstwo UE, Swoboda przepływu pracowników w UE
Civil Rights, Citizenship of the European Union, Free movement of workers in the EU
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przeanalizowano przepisy prawa polskiego regulujące zasady wjazdu i pobytu obywateli UE i członków ich rodzin na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwszym dokumentem była ustawa z dnia 27 lipca 2002 o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która weszła w życie z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kolejny dokument to ustawa z 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

On 1 May 2004 the Act of 27 July 2002 on principles and conditions of entry and residence of EU citizens and members of their families on the territory of the Republic of Poland entered into force. An EU citizen could stay in Poland without any formalities for three months, then was obliged to apply for a temporary residence permit or residence permit, depending on the duration of one's intended stay. The abovementioned act was replaced by Act on 14 July 2006 on entry into the territory of the Republic of Poland, residence and exit from its territory of EU citizens and members of their families, transposing the provisions of Directive 38/2004/EC into Polish legal system. The principal changes include: registration instead of residence permit/permanent residence permit, a new institution - the right of permanent residence and stronger protection against expulsion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barret G., Family matters: European Community law and third-country family members, "Common Market Law Rewiev" vol. 40/2003, s.369 i nast.
 2. Dyrektywa Rady 64/221/EWG z 25.02.1964 r. w sprawie koordynacji środków specjalnych dotyczących przemieszczania się i pobytu cudzoziemców uzasadnionych względami porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, O.J., L 56 z 4.04.1964 r. z późn. zm.
 3. Dyrektywa Rady 68/360/EWG z 15.10.1968 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w przemieszczaniu się i pobycie pracowników państw członkowskich i ich rodzin we Wspólnocie, O.J., L 257 z 19.10.1968 r.
 4. Dyrektywa Rady 73/148/EWG z 21.05.1973 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w zakresie przemieszczania się i pobytu obywateli państw członkowskich wewnątrz Wspólnoty, które dotyczą przedsiębiorczości i świadczenia usług, O.J., L 172 z 28.06.1973 r.
 5. Dyrektywa Rady 75/34/EWG z 17.12.1974 r. dotycząca prawa obywateli państwa członkowskiego do pozostania na terytorium innego państwa członkowskiego po zakończeniu prowadzenia na tym terytorium działalności na własny rachunek, O.J., L 14 z 20.01.1975 r.
 6. Dyrektywa Rady 90/364/EWG z 28.06.1990 r. w sprawie prawa pobytu, O.J., L 180 z 13.07.1990 r.
 7. Dyrektywa Rady 90/365/EWG z 28.06.1990 r. w sprawie prawa pobytu pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, które zakończyły działalność zawodową, O.J., L 180 z 13.07.1990 r.
 8. Dyrektywa Rady 93/96/EWG z 29.10.1993 r. w sprawie prawa pobytu dla studentów, O.J., L 317 z 18.12.1993 r.
 9. Dz. U. nr 120/1991, poz. 1175 z późn. zm.
 10. Dz. U. nr 120/2007, poz. 1175 z późn. zm.
 11. Dz. U. nr 128/2003, poz. 1175 z późn. zm.
 12. Dz. U. nr 210/2004, poz. 1175 z późn. zm.
 13. Dz.U. nr 141/2002 poz. 1180.
 14. Dz.U. nr 144, 2006, poz. 1043.
 15. Dz.U. nr 64/1998, poz. 414, tekst ujednolicony.
 16. Dz.Urz. UE, L 89 z 28.03.2006.
 17. Jasińska A., Prawo przemieszczania się i pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin na terytorium państw członkowskich. Postanowienia nowej dyrektywy z 29 kwietnia 2004 r., "Radca Prawny" nr 5/2004, s.28 i nast.
 18. Mielnik B., Obywatelstwo europejskie, Wrocław 2000.
 19. Mitrus L., Swoboda przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 20. O.J., L 114 z 30.04.2002 z późn. zm.
 21. O.J., L 257 z 19.10.1968.
 22. Rozporządzenie Rady (WE) 539/2001 z 15.03.2001 r. wymieniające listę państw, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, O.J., L 69 z: 13.03.2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-149X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu