BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Edyta
Tytuł
Urynkowienie gospodarki ziemią a zmiana funkcji i wartości gruntów na terenach wiejskich w aspekcie rozwoju lokalnego (procedura i metodologia badań)
Market of the Ground in Market Economy and the Change of Function and Value of the Soils on Rural Areas at Local Development Aspect (Researches Procedure and Methodology)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 448-452, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wartość nieruchomości, Rozwój lokalny, Ceny ziemi, Gospodarka gruntami, Nieruchomości gruntowe
Real estate's value, Local development, Land prices, Land economy, Ground real estate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano procedurę i metodologię badań, których istotą jest wskazanie zmian w wykorzystaniu przestrzeni wraz ze zmianą systemu gospodarowania, a w szczególności zmian funkcji i wartości gruntów na terenach wiejskich. Badania posłużą stworzeniu modelu dywersyfikacji funkcji na terenach wiejskich oraz zweryfikowaniu modelu w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego. Model dywersyfikacji funkcji na terenach wiejskich zostanie stworzony w oparciu o inwentaryzację funkcji i walorów przestrzeni na badanym terenie, taksację terenu oraz dokładną analizę transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych zbytych przez Agencję Nieruchomości Rolnych, gminy oraz w obrocie cywilno-prawnym. (oryg. streszcz.)

In the article was presented procedure and methodology of researches, which crux of the matter is indication of changes in space using together with change of management system, especially changes of function and value of soils on rural areas. Researches will serve to create function diversification model on rural areas and to verify model on chosen communes of West-Pomeranian Voivodship. The function diversification model on rural areas will be created mostly in accordance with stocktaking of functions and space advantages of tested area, area taxing and detailed analysis of buy-sale transactions of land real estates disposed by Agricultural Property Agency, communes and in civil-legal transactions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cymerman R, Grabowski IŁ, Gwiaździńska M., Kurowska К. 2003: Wptyw procesu inwestycyjnego na zmianę wartości nieruchomości na terenach wiejskich. Acta Scienlarium Polonorum, Nr 2, 1-2.
  2. Geruś-Gościewska M. 2000: Wartość nieruchomości usługowej jako czynnik determinujący sąsiedztwo funkcji planistycznej. [W:] Gospodarka nieruchomościami na terenach wiejskich. IX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Toruń.
  3. Hopfer A. i in. 1995: Zasady gospodarki przestrzennej i szacowanie nieruchomości. Zachodnie Centrum Organizacji - Zielona Góra, Olsztyn.
  4. Luce R.D., Raiffa H. 1964: Gry i decyzje. PWN, Warszawa.
  5. Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza, Warszawa, 87.
  6. Stachak S. 2003: Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza, Warszawa, 168-169.
  7. ŹróbekS. 1994: Metodyka wyboru funkcji użytkowania terenów obrzeżnych miast. Wydawnictwo ART, Olsztyn.
  8. ŹróbekS., Zachaś M. 2003: Identyfikacja konfliktów przestrzennych na poziomie lokalnym w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Acta Scienlarium Polonorum, nr 2, 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu