BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmiecik Zbigniew R.
Tytuł
Żądanie zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego
Demand to Suspend General Administrative Proceedings
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 7-8, s. 141-151
Słowa kluczowe
Postępowanie sądowe, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne
Legal proceedings, Code of Administrative Procedure (CAP), Administrative law, Administrative proceedings
Abstrakt
Oprócz przypadków, w których organ administracji jest zobowiązany zawiesić postępowanie z urzędu (art. 97 § 1 k.p.a.), dopuszczalna jest możliwość wystąpienia przez stronę z żądaniem zawieszenia postępowania (art. 98 § 1 k.p.a.). Żądanie takie nie musi być uzasadnione żadną obiektywną przyczyną - stanowi ono samo w sobie przesłankę zawieszenia postępowania, ale jego wniesienie nie wiąże organu. Konstrukcja ta rodzi trzy podstawowe problemy: jak ma postąpić organ prowadzący postępowanie, gdy strona złoży wniosek o zawieszenie postępowania, powołując się na okoliczność stanowiącą podstawę do zawieszenia postępowania z urzędu; czy prawo wystąpienia z żądaniem zawieszenia postępowania przysługuje stronie także w postępowaniu odwoławczym, a jeśli tak, to jaki jest zakres podmiotowy i przedmiotowy tego uprawnienia; jak powinien postąpić organ, gdy wciągu trzech lat od zawieszenia postępowania na żądanie strony żadna ze stron nie zwróci się do organu o podjęcie postępowania? Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na te pytania. (abstrakt oryginalny)

Apart from the cases in which the administrative authority is obliged to suspend proceedings ex officio (article 97 § 7 of the Administrative Procedures Code), it is admissible for a party to submit a demand to suspend the proceedings (article 98 § 1 of the Administrative Procedures Code). Such a demand does not need to be justified by any objective reason - it is a premise for suspending proceedings in itself, although its submission is not binding on the authority. This construction gives rise to three basic problems: what should the authority conducting the proceedings do if a party files a petition to suspend proceedings making reference to a circumstance constituting grounds for suspending the proceedings ex officio: has the party the right to file a demand to suspend proceedings even in appeal proceedings and if so, what is the subjective and objective scope of this right; what should the authority do if no party approaches the authority to commence the proceedings within three years of the suspension of the proceedings on a party's demand? The article is an attempt to answer these questions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 442.
  2. W. Dawidowicz: Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 174.
  3. W. Dawidowicz: Zarys procesu administracyjnego. Warszawa 1989, s. 131. A. Wróbel, (w:) M. Jaśkowska, A. Wróbel: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000, s. 552.
  4. E. Iserzon, (w:) E. Iserzon, J. Starościak-. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970, s. 192.
  5. Z. Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 272.
  6. J. Jendrośka, (w:) J. Borkowski,}. Jendrośka, R Orzechów -ski, A. Zieliński: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989, s. 193.
  7. G. Łaszczyca: Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego, Kraków 2005, ss. 162-163.
  8. Z. Resich, (w:) Z. Resich (red.): System prawa procesowego cywilnego, t. 2. Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, Wrocław i in. 1987, s. 67.
  9. A. Wróbel, (w:) K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel: Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Kraków 2003, s. 86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu