BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędralska Krystyna
Tytuł
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym
Controlling in International Enterprise Management.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2003, 206 s., rys., tab., bibliogr. s.193-201
Słowa kluczowe
Globalizacja, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Controlling, Funkcje controllingu, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kultura przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Globalization, Globalization of enterprise activity, Controlling, Controlling function, Strategic management, Enterprise management, Culture of enterprise, Literature review
Abstrakt
Omówiono korzyści i ryzyko wynikające z globalizacji działalności przedsiębiorstwa. Przedstawiono logikę controllingu w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz architekturę organizacji controllingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Scharakteryzowano infrastrukturę informacyjno-analityczną controllingu zapewniającą efektywną komunikację. Zwrócono także uwagę na kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa międzynarodowego, a szczególnie wartościowanie różnic kulturowych pomiędzy krajami.

In this article profits and risk arising from globalization of enterprise activity were discussed. Logic of controlling in strategic management process was presented together with architecture of controlling organization in the international enterprise. Also organizational culture of enterprise was presented, specially valuation of cultural differences between countries. (KZ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk M.: Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 2. Bescos P.L., Dobler Ph.: Controle de gestion et management. Montchrestien, Paris 1997.
 3. Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych. Podręcznik. Praca zbiorowa pod red. M.K. Nowakowskiego. Key Text, Warszawa 2000.
 4. Bloom H., Calori R., De Woot P.: Zarządzanie europejskie. Poltext, Warszawa 1996.
 5. Bocian A., Kardasz A., Olszewski K., Sabo M.: Przestanki tworzenia komórek controllingu. W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa pod red. J. Duraja. UL, Łódź-Spała 2001.
 6. Burch J.G: Cost and Management Accounting. A Modern Approach. West Publishing Co., Saint Paul 1994.
 7. Bratnicki M.: Strategia i struktura przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji opartej na wiedzy. W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego. AE, Kraków 1998.
 8. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami. Tom II. PWE, Warszawa 1996.
 9. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 10. Briihwiler B.: Risk Management - eine Aufgabe der Unternehmensführung. Verlag P. Haupt, Bern-Stuttgart 1980.
 11. Controlling. Handbuch Herausgegeben von E. Mayer und J. Weber. CE. Poeschel Verlag, Stuttgart 1990.
 12. Chwistecka-Dudek H., W. Sroka: Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2000.
 13. Cwynar W., Cwynar A.: Ekonomiczność wartość dodana (EVA) jako element systemu zarządzania przez wartość (część I). "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000, nr 3.
 14. Cygler J.: Alianse strategiczne. Difin, Warszawa 2002.
 15. Cygler J.: Organizacje sieciowe jako forma współdziałania partnerów. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej i M. Trackiego. Difin, Warszawa 2002.
 16. Dess G.G., Miller A.: Strategie Management. Mc Graw-Hill, Inc. New York 1993.
 17. Dicken P.: The Global Shift, The Internationalization of Economic Activity. Second Edition. The Guilford Press, New York, London 1992.
 18. Duraj J.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego. UL, Łódź 1989.
 19. Duraj J.: O istocie controllingu komunikacyjnego przedsiębiorstwa. W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa pod red. J. Duraja. UL, Łódź-Spała 2001.
 20. Dworzecki Z.: Mapa ryzyka inwestycyjnego w krajach Europy Środkowowschodniej. "Przegląd Organizacji" 1997, nr 12.
 21. Ehrbar AL: EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. WIG Press, Warszawa 2000.
 22. Engels M.: Untemehmen in Unternehmen. Ein organisatorisches konzept in intemationalen Vergleich. "Zeitschrift für Organisation" 1997, nr 4.
 23. Fabiańska K., Jędralska K., Rokita J.: Zarządzanie przedsiębiorstwem a konkurencja rynkowa. PETEX, Katowice 1994.
 24. Fabiańska K., Szaflarski K.: Firma na rynku globalnym. GWSH, Katowice 1999.
 25. Fischer M.: Controlling im Wandel der Zeit-Zukiinftige Herausforderun-gen am der Sicht des Unternehmensberaters. "Kostenrechnungs-praxis" 1996, nr 4.
 26. Garlińska B.: Bez sentymentów. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 31.
 27. Grey S.J.: International Accounting and Multinational Enterprises. New York 1997. Podano za: B. Micherda: Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem. Zakamycze, Kraków 2001.
 28. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 29. Grodyński T.: Zasady gospodarowania budżetowego w Polsce na tle porównawczym. Kraków 1932.
 30. Grudzewski W.M., Hejduk L: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa 2002.
 31. Grupa Lizbońska: Granice konkurencji. Poltext, Warszawa 1996.
 32. Hahn D.: Tendencje rozwoju controllingu w Niemczech. W: Nowoczesne tendencje w nauce i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa pod red. J. Kortana. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 1997.
 33. Hall E.T.: Le language sinencieux. Le Seuil, Paris 1984.
 34. Handel zagraniczny. Organizacja i technika. Praca zbiorowa pod red. J. Rymarczyka. PWE, Warszawa 1996.
 35. Hofstede G: Culture and Organisations: Software of Mind. IRIC. University of Limbourg of Maastricht, Me Graw-Hill Bock Company, Europe 1991.
 36. Hofstede G, Bond M.M.: The Confucius Connection: From Cultural Roots to Economic Growth. "Organizational Dynamics" 1988.
 37. Horst B., Dworzecki Z.: Controlling marketingowy. TNOiK, Warszawa 1992.
 38. Jedralska K., Woźniak-Sobczak B.: Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem. AE, Katowice 2001.
 39. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. AE, Katowice 1998.
 40. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie. AE, Katowice 2000.
 41. Jędralska K.: Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych. AE, Katowice 1992.
 42. Kapłan R.S., Norton D.R: Strategiczna karta wyników. Balanced Scorecard. CIM, Warszawa 2001.
 43. Karbowska M.: Kapitałowe i kontraktowe drogi rozwoju przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie strategiczne. AE, Wrocław 1997.
 44. Kasiewicz S.: Globalizacja działalności operacyjnej. W: Bariery internacjonalizacji. Praca zbiorowa pod red. M.K. Nowakowskiego. Key Text, Warszawa 1997.
 45. Knop W., Sawicki K.: Controlling a rachunkowość. "Rachunkowość" 1994, nr 3.
 46. Kopfenbeck W.: Allgemeine Betriebswirtschafts und Managementlehre. Das Unternehmen im Spannungsfeld zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen Interessen. Verlag Mederne Industrie, Landsberg am Lech 1994.
 47. Kostera M.: Zarządzanie międzynarodowe i między kulturowe. W: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego, W. Piotrowskiego. PWN, Warszawa 1995.
 48. Kowalska K.: Controlling logistyczny w przedsiębiorstwie. AE, Katowice 1996.
 49. Koźmiński A.K.: Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa 1999.
 50. Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1996.
 51. Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1992.
 52. Lewis J.D.: Strategische Alianzen. Campus Verlag, Frankfurt, New York 1991.
 53. Liberska H.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w skali międzynarodowej. Nowe uwarunkowania i tendencje. Konferencja "Międzynarodowe ruchy kapitałowe". PTE, Warszawa 1997, listopad.
 54. Liesmann K.: Bestimmungs und Varianten der Controller Organization. In: Controlling. Handbuch. Herausgegeben von E. Mayer und J. Weber. CE. Poeschel Verlag, Stuttgart 1990.
 55. Mandenhall M., Punnet B.J., Ricks D.: Global Management. Blackwell Publishers, New York 1995.
 56. Mann R., Meyer E.: Controlling w twojej firmie. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992.
 57. Marciniak S.: Controlling, filozofia, projektowanie. Difin, Warszawa 2001.
 58. Moszkowicz M.: Strategia przedsiębiorstwa w okresie przemian. PWE, Warszawa 2000.
 59. Najlepszy E.: Zarządzanie finansami międzynarodowymi. PWE, Warszawa 2000.
 60. Nalepka A.: Doskonalenie rozwiązania strukturalnego przedsiębiorstwa poprzez wydzielanie jednostek biznesu (spin off). W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego. AE, Kraków 1999.
 61. Nestarak J.: Controlling. System oceny centrów odpowiedzialności. ANVIX, Kraków 2002.
 62. Nowak-Far A.: Globalna konkurencja. PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 63. Nowosielski S.: Centra kosztów i centra zysków w przedsiębiorstwie. AE, Wrocław 2001.
 64. Nowosielski S.: Controlling w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Praca zbiorowa pod red. J. Duraja. UL, Łódź 1998.
 65. Nowosielski S.: Controlling. W: Zarządzanie firmą w gospodarce rynkowej. Praca zbiorowa pod red. J. Czupiała. AE, Wrocław 2002.
 66. Olszewska B.: Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia. AE, Wrocław 2001.
 67. Osbert-Pociecha G: Rola controllingu strategicznego w kreowaniu sukcesu firmy. W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa pod red. J. Duraja. UL, Łódź-Spała 1999.
 68. Pocztowski A.: Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 8.
 69. Podstawy controllingu. Praca zbiorowa pod red. E. Nowak. AE, Wrocław 1996.
 70. "Polityka" nr 33 z 17.08.2002.
 71. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. P WE, Warszawa 1992.
 72. Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York 1990.
 73. Preipler P.R.: Controlling. Lehrbuch Intensivkurs. Oldenbourg Verlag, München-Wien 1992.
 74. Probst G.J.B., Buchel B.S.T.: La pratique de I'enterprise apprenante. Les Editions d'Organisation, Paris 1995.
 75. Rachunkowość międzynarodowa. Praca zbiorowa pod red. L. Bednarskiego i J. Gierusza. PWE, Warszawa 2001.
 76. Rachunkowość zarządcza. Praca zbiorowa pod red. G.K. Świderskiej. Poltext, Warszawa 1997.
 77. Radzikowski W., Wierzbiński J.: Controlling. Koncepcje - Metody - Zastosowania. Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1999.
 78. Robbins S.R.: Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 79. Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997.
 80. Romanowska M.: Alianse strategiczne w świetle koncepcji zasobowej. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Praca zbiorowa pod red. M. Trockiego i M. Romanowskiej. Difin, Warszawa 2002.
 81. Rymarczyk J.: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1996.
 82. Schroeder J.: Zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie międzynarodowym. AE, Poznań 2000.
 83. Sitek E.: Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2000.
 84. Sitko-Lutek A.: Organizacja przyszłości oparta o globalnych liderów i globalną kulturę. W: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Praca zbiorowa pod red. W.M. Grudzewskiego i I. Hejduk. Difin, Warszawa 2002.
 85. Skoczylas W.: Problem pomiaru i oceny tworzenia wartości w erze informacji. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 86. Sobańska J.: Jak zmienia się praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku (część II - Polska). "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 1.
 87. Sopińska A.: Rola systemu informacyjnego w procesie zarządzania strategicznego. W: System informacji strategicznej. Praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej. Difin, Warszawa 2001.
 88. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 89. Steinmann H., Schreyógg G: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. PW, Wrocław 1992.
 90. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Felberg S J A, Warszawa 2001.
 91. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 92. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania. TNOiK, Toruń 1999.
 93. Sulejewicz A.: Elementy rachunkowości zarządczej w aspekcie międzynarodowym. W: Rachunkowość międzynarodowa. Praca zbiorowa pod red. L. Bednarskiego i J. Gierusza. PWE, Warszawa 2001.
 94. Sułkowski Ł.: Kulturowa zmienność organizacji. PWE, Warszawa 2002.
 95. Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii. PWN, Warszawa 1963.
 96. Trocki M.: Architektura biznesu - nowe struktury działalności gospodarczej. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej i M. Trockiego. Difin, Warszawa 2002.
 97. Trompenaars E, Hampden-Turner Ch.: Siedem wymiarów kultury. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 98. Vollmuth H.J.: Controlling. Planowanie. Kontrola. Zarządzanie. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1993.
 99. Wacławikowie B. i L.: Controlle de qestion - czyli francuski controlling. "Przegląd Organizacji" 1993, nr 4.
 100. Walczak M.: Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998.
 101. Walica M.: Inwestycje przedsiębiorstwa. AE, Katowice 1995.
 102. Wawrzyniak B.: Zarzajdzanie europejskie. Różne barwy paradygmatu. "Master of Business Administration" 1996, nr 2.
 103. Wawrzyńczak R.: O ocenach i ocenianiu. "Prakseologia" 1981.
 104. Wermut J.: Rachunkowość zarządcza. ODDK, Gdańsk 1995.
 105. Weber J., Deyhle A., Horvath P.: Controllership versus Controlling. "Controlling" 1997.
 106. Weber J.: Nowe perspektywy i instrumenty controllingu. W: Controlling w zarządzaniu firmą. Praca zbiorowa pod red. H. Błocha. Profit Sp. z o.o., Katowice 1999.
 107. Weber J.: Wprowadzenie do controllingu. Profit, Katowice 2001.
 108. Weber J.: Zadania i sukces controllera: rozważania zasadnicze i doświadczenia praktyczne. W: Controlling. Technologia zarządzania firmą. Praca zbiorowa pod red. H. Błocha. Profit Sp. z o.o., Katowice 2000.
 109. Weihrich H., Koontz H.: Management. A Global Perspective. Mc Graw-Hill, New York 1993.
 110. Więckowski J.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego. PWE, Warszawa 1974.
 111. Wykorzystać szansę. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 33.
 112. Yip G.S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 113. Zabłocka S.: Rachunkowość finansowa w korporacjach ponadnarodowych. W: Rachunkowość międzynarodowa. Praca zbiorowa pod red. L. Bednarskiego i J. Gierusza. PWE, Warszawa 2001.
 114. Zaliwski A.: Korporacyjne bazy wiedzy. PWE, Warszawa 2000.
 115. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego. PWN, Warszawa 1995.
 116. Ziegenbein K.: Controlling. Kiehl Verlag, Ludwigshafen 1989.
 117. Zorska A.: Ku globalizacji? - Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej. PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu