BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokół Aneta, Surmacz Anna Owidia
Tytuł
Transakcje fuzji i przejęć na rynku kapitałowym
Transactions of mergers and acquisitions on the capital market
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 9, s. 61-69, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Konsolidacja przedsiębiorstw, Fuzje i przejęcia, Rozwój przedsiębiorstwa
Capital market, Consolidation of companies, Mergers and acquisitions, Enterprise development
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono transakcje konsolidacyjne przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci ich fuzji i przejęć. Opisano istotę procesów fuzji i przejęć, będących efektem wyboru ścieżki wzrostu zewnętrznego przez przedsiębiorstwa. Wskazano również, na zasadnicze motywy podejmowania tych przedsięwzięć w kontekście ich wpływu na rozwój, kształtowanie długookresowej efektywności oraz wzrost wartości przedsiębiorstw. Celem artykułu było również przedstawienie głównych kierunków rozwoju fuzji i przejęć w Polsce, jak również barier utrudniających dokonywanie tego rodzaju transakcji. (abstrakt oryginalny)

In the article the consolidated transactions of investments in the form of mergers and acquisitions were presented. The essence of mergers and acquisition processes, which are the effect of the enterprise external growth path were described. The article also pointed out the basic reasons for forming mergers and acquisitions in the context of their influence on long-term effectiveness and the increase of the enterprises value. The aim of the article was also to present the main directions of mergers and acquisitions development in Poland, but also the barriers making this kind of transactions more difficult. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasik T. (2007), Ocena rezultatów fuzji i przejęć przedsiębiorstw w literaturze światowej. Przegląd badań empirycznych, Zeszyty Naukowe nr 5b. "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych", WSE, Kielce
 2. Bieliński J. (2006), Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym, (w:) Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, CEDEWU, Warszawa
 3. Chwistecka-Dudek H., Sroka W. (2002), Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, PSB, Kraków
 4. Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S. (2000), Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, (w:) Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, "Materiały i Prace", IFGN, tom LXXIX, SGH, Warszawa
 5. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw (1998), pod red. W. Frąckowiaka, PWE, Warszawa
 6. Gębski Ł. W., Remisiewicz M. (2000), Duże jest piękne, "Businessman", nr 4
 7. Garrette B., Dussauge P. (1996), Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa
 8. Helin A., Zorde K. (1998), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa
 9. Hook J. C. (2002), Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, LIBER, Warszawa
 10. Levy H., Sarnat H. (1998), Principles of Financial Management
 11. Informacje opublikowane przez specjalistów z dziedziny wykupów przedsiębiorstw, (w:) portal www.mbo.pl.
 12. Johnson H. (2000), Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, LIBER, Warszawa
 13. Mantura W. (2001), Systematyzacja czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa przemysłowego, "Organizacja. Zarządzanie", Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 32, PP, Poznań
 14. Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorców, PWE, Warszawa
 15. Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem (1997), praca zbior, pod red. J. Kortan, C.H. BECK, Warszawa
 16. Rosa G. (2002), Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku usług transportowych, "Studia i Rozprawy", tom 421, US, Szczecin 2002
 17. Siudak M. (2001), Zarządzanie wartością przedsiebiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 18. Stankiewicz M. J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń
 19. Suszyński C. (2003), Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa
 20. Wołodkiewicz-Donimirski Z, (1998), O niektórych aspektach konkurencyjności gospodarki polskiej, "Informacja", nr 628, Biuro Studiów i Ekspertyz, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-628.htm
 21. Wróbel P. (2005), Fuzje i przejęcia jako narzędzie kreowania wartości dla akcjonariuszy, (w:) Ekonomika przedsiębiorstw zagadnienia wybrane, praca zbiorowa pod red. L. J. Pawłowicza, OdiDK Sp. z o.o., Gdańsk
 22. Wrzesiński M. (2000), Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LEO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania rozwoju w Polsce, K.E. LIBER, Warszawa
 23. Zientara M. (1998), Inwestor strategiczny - za i przeciw, PC Kurier, nr 3
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu