BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztando Andrzej
Tytuł
Pomiar rezultatów programu rewitalizacji miasta
Measurement of the results of a city revitalisation programme
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 9, s. 21-37
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Zarządzanie miastem, Aglomeracje miejskie
City revitalization, City management, Urban agglomerations
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Zakresy merytoryczne metod efektów rewitalizacji dla poszczególnych celów operacyjnych, [2] Przykładowe wskaźniki efektu, [3] Przykładowe wskaźniki opinii, [4] Przykładowe wskaźniki działania
Abstrakt
Programy rewitalizacji są obecnie jednymi z najczęściej sporządzanych przez samorządy dokumentów planistycznych. Jednak ich jakość wciąż pozostawia wiele do życzenia. Liczne błędy popełniane są w tej ich części, która dotyczy oceny efektów ich wdrażania. Niewielką pomoc przynoszą tu różnorodne podręczniki budowy programu rewitalizacji wydawane w ramach unijnych programów pomocowych. Co więcej, zdarza się, że proponują one rozwiązania nieprzystające do potrzeb i możliwości naszych samorządów. W związku z powyższym, autor postanowił poruszyć tę kwestię skupiając uwagę na zagadnieniu pomiaru efektów rewitalizacji i proponując modelowe rozwiązania. Są one wynikiem badań prowadzonych przez autora w ramach projektu europejskiego ADHOC (Adapted Development of Historical Old Towns in Central and Easter Europe) oraz doświadczeń własnych zebranych podczas prac nad licznymi programami rewitalizacji miast. Rozwiązania te obejmują prawidłowe formułowanie celów operacyjnych, wskaźników efektu, opinii i działania, a także formułowanie wymogów analiz opisowych. Całość wzbogacona jest licznymi przykładami. Artykuł kończą informacje o aplikacjach omawianego systemu, tj. organizacji całego procesu pozyskiwania danych, badania opinii publicznej, sporządzania ocen, korygowania projektu oraz sporządzania oceny końcowej i zaleceń. (abstrakt oryginalny)

Revitalisation programmes are currently among the planning documents most frequently prepared by territorial self-governments. However, their quality still leaves a great deal to be desired. Numerous errors are made in the parts of them relating to the assessment of the results of their implementation. Various guides to the development of a revitalisation programme published as a part of the EU aid programmes are of little help. Furthermore, it happens that they propose solutions which are unsuitable for the needs and capabilities of Polish self-governments. As a result, the author decided to discuss this issue, concentrating his attention on the issue of the level of the results of revitalisation and proposing model solutions. They are the result of surveys conducted by the author as a part of the European ADHOC (Adapted Development of Historical Old Towns in Central and Eastern Europe) project and his own experience in working on various city revitalisation programmes. These solutions include the correct formulation of the operational objectives, the indicators of the result, opinions and actions, as well as the formulation of the requirements of the descriptive analyses. All of this is enhanced by numerous examples. The article ends with information on the applications of the system described, i.e. organising the whole of the process of obtaining data, surveying public opinion, preparing evaluations, adjusting the project and preparing a final assessment and recommendations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Biliński: Rewitalizacja obszarów miejskich instrumentem strategii rozwoju miasta, (w.) Renowacja budynków i modernizacja obszarów zurbanizowanych. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005, s 23.
 2. M. Bryx: Rewitalizacja obszarów miejskich w Polsce, „Urbanista" 2003, nr 8, ss. 43-45.
 3. A. Czyżewska: Finansowanie programów rewitalizacji z Funduszy Strukturalnych, „Świat Nieruchomości" 2003, nr 39.
 4. Edukacja jako czynnik rozwoju regionów rewitalizowanych, red. H. Godlewska-Majkow-ska, K. Kuciński, Szkoła Główna I landlowa, Warszawa 2006.
 5. E Halcrow: Poradnik mieszkaniowy, t. l - Strategia mieszkaniowa i programy rewitalizacji, Konsultingowe Biuro Usług Habitat, Brytyjski Fundusz Know-How i Program Wspierania Samorządów Lokalnych, wyd. II, Warszawa 2000.
 6. S. Kaczmarek: Odnowa miast. Doświadczenia brytyjskie i francuskie oraz wybrane materiały Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miasta, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
 7. S. Kaczmarek: Rewitalizacja terenów przemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 8. Lokalne strategie mieszkaniowe, red. A. Czyżewska, Municipium, Warszawa 2000.
 9. W. Pęski: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa 1999.
 10. A. Polko: Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 11. Renowacja budynków i modernizacja obszarów zurbanizowanych, red. W Eckert, A. Frątczak, P Ko-chański, S. Łotysz, G. Misztal, B. Nowogońska, M. Skiba, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005.
 12. Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, red. P Lorens, Biblioteka Urbanisty, T. 10, Warszawa 2007.
 13. Rewitalizacja terenów mieszkaniowych. Doświadczenia polskie i niemieckie. Materiały seminarium zorganizowanego przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH w Warszawie 18-19 grudnia, 2001 r.
 14. Rewitalizacja - Rehabilitacja - Restrukturyzacja - Odnowa miast, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jac-kowska, A. Rebowska, A. Geissler, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
 15. K. Skalski: Problemy rewitalizacji, (w:) Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik, T. III, Fundusz Współpracy - Brytyjski Fundusz Know-How, Kraków 1998.
 16. K. Skalski: Szansę i zagrożenia programów rewitalizacji, (w:) Wykluczenie - Rewitalizacja - Spójność społeczna. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk", Katowice-Warszawa 2004, s. 84.
 17. A. Sztando: Procedura wdrażania strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 159.
 18. M. Tertelis: Pozyskiwanie funduszy unijnych przez wspólnoty mieszkaniowe: rewitalizacja miast, procedury, uchwały, umowy, wytyczne do wniosku. Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2005.
 19. E. Tomczak: Rewitalizacja a rozwój gospodarczy, (w:) Edukacja jako czynnik rozwoju regionów rewitalizowa-nych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, s. 9.
 20. T. Tosza: Rewitalizować ludzi, nie kamienie, (w:) Wykluczenie - Rewitalizacja - Spójność społeczna, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk", Katowice-Warszawa 2004, s. 162.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu