BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pizło Wojciech
Tytuł
Institutions in Socio-Economic Life - Methodological Issues
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 4, s. 49-56, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Ekonomia instytucjonalna, Nauki społeczne
Economic theory, Institutional economics, Social sciences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki studiów literaturowych dotyczących zagadnień metodycznych odnoszących się do starej i nowej ekonomii instytucjonalnej. Artykuł jest próbą skonfrontowania dwóch odmiennych interpretacji rzeczywistości ekonomicznej w ramach teorii instytucjonalnej. Wspólnym podejściem metodycznym jest m.in. interpretacja instytucji z punktu widzenia nauk społecznych. Zaprezentowano przykład matrycy instytucjonalnej oraz modelu instytucjonalizacji jednostki jako narzędzia interpretacji procesów społecznych zachodzących w obszarze makro, mezo i mikro.

In the paper there were presented results of bibliography researches on methodological issues concerning the old and new institutional economics. The institutional economics has been developing since a few dozen years. Contemporary, after the period of marginalisation, this direction has gained a new interpretational approach. This article is an attempt of confrontation of two different interpretations of economic reality within the institutional theory. A common methodological approach is inter alias an institution's interpretation from social sciences' point of view. In the paper there were presented an example' of institutional matrix and an individual's institutionalization model as an instrument for an interpretation of social processes taking place on macro, meso and micro levels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne (Economie Theory in Retrospect). Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw 2000.
 2. Chmielewski P., Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu (People and institutions. From history and theory of the new institutionalism). The Institute of Labour and Social Studies, Warsaw 1995.
 3. Coasts A.W., Confrontation in Toronto: reactions to the "old" versus "new" institutionalism session, Review of Political Economy, 2.1 1990.
 4. Fusfeld D.R., A Manifesto for Institutional Economics, Journal of Economic Issues, vol 34 no 2 Juni 2000.
 5. Kirdina S.G., The Transformation Process in Russia and East European Countries: Institutional Matrices Theory Standpoint, [in:] Russian Academy of Science, Siberian Branch institutes and industrial Enginering, Novosibirsk, Internet.
 6. Kotarbiński T, Traktat o dobrej robocie, Wyd. ZN im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków--Gdańsk-Łódź 1982.
 7. Landreath H., Colander D. C, Historia myśli ekonomicznej (History of Economic Thought). Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw 2005.
 8. Malinowski B., Szkice z teorii kultury (An outline of culture theory) KiW, Warsaw 1958.
 9. Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych (Changes in social relations). Scholar Scientific Publishers, Warsaw 2004.
 10. North D.C., The new institutional economics and development, Washington University, St. Louis, Internet.
 11. North D.C., Economic Performance Through Time, The American Economic Review, 1994.
 12. Offe C, Projektowanie instytucji w krajach Europy Wschodniej w okresie przemian (Institutions projecting in the countries of the Eastern Europe in the change period), [in:] J. Hausner (ed.), Narodziny demokratycznych instytucji (Birth of democratic institutions), Cracow University of Economics, Cracow, Foundation "Polish Work", Warsaw 1995.
 13. Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu (The institutional economics. An outline of a lecture), PWSBiA Publishers, Warsaw 2005.
 14. Veblen Th., Teoria klasy próżniaczej (The Theory of the Leisure Class). PWN, Warsaw 1971.
 15. Warren J Samuels, The old versus the new institutionalism... Review of Political Economy, Mar 1990, Vol. 2 Issue 1.
 16. Wiliamson O.W., Transaction Cost Economics, [in:] How It Works, Where It Is Headed, De Economist, 1998, no 146(1).
 17. Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska (What kind of capitalism, what kind of Poland?). Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu