BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bitner Michał
Tytuł
Udzielanie poręczeń i gwarancji przez jednostki samorządu terytorialnego - zagadnienia publicznoprawne
The Award of Guarantees by Territorial Self-Government Units - Public Law Issues
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 10, s. 16-28, wykr.
Słowa kluczowe
Świadczenia gwarancyjne, Samorząd terytorialny, Poręczenie
Guarantee services, Local government, Surety
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problemom stosowania publicznoprawnej regulacji działalności poręczeniowej i gwarancyjnej jednostek samorządu terytorialnego. W porównaniu z uregulowaniem poręczeń i gwarancji skarbowych jest ona jedynie fragmentaryczna i rozproszona. Sprzyja to powstawaniu licznych niespójności i trudności interpretacyjnych. W odniesieniu do trybu udzielania poręczeń i gwarancji artykuł zwraca uwagę na potrzebę rygorystycznego przestrzegania zasady podziału kompetencji między poszczególnymi organami jednostki, akcentowanej w orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych, oraz omawia związane z tym przyczyny nieważności i bezskuteczności umów poręczenia (gwarancji). Artykuł omawia także dwojakiego rodzaju ograniczenia działalności poręczeniowej (gwarancyjnej) samorządów: ograniczenia swobody samego udzielania poręczeń (gwarancji) oraz ograniczenia swobody kształtowania umownego stosunku poręczenia - a także skutki ich naruszenia. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the problems of applying public law regulations to the award of guarantees by territorial self-government units. However, compared with the regulations on treasury guarantees, it is purely fragmentary and dispersed. This facilitates the emergence of a great deal of inconsistencies and interpretation difficulties. In terms of the procedure for awarding guarantees, the article draws attention to the need for the strict observance of the principle of dividing competencies among the particular authorities of self-governments, which is emphasised in the line of judgement of regional accounting chambers and administrative courts, as well as discussing the related reasons for the invalidity and ineffectiveness of guarantee agreements. The article also discusses two types of restrictions on the award of guarantees by self-governments: the restriction of freedom of granting guarantees and the restriction of freedom informing the contractual relationship with regard to the guarantee-as well as the consequences of breaching these restrictions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bitner, K. Cichocki: Efektywność zarządzania długiem w samorządach, raport badawczy opracowany w ramach Programu Sprawne Państwo Ernst&Young, Warszawa 2008.
  2. Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996 on the European system of national and regional accounts in the Community (OJ L 310, 30.11.1996, p. 1), 5.05.
  3. K. Defecińska-Tomczak, (w:) K. Defecińska-Tomczak, R. Krawczyk, M. Serwach, R. Wojas: Wybrane praktyczne zagadnienia dotyczące poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego", „Finanse Komunalne" 2006, nr 4.
  4. ESA95 manual on government deficit and debt", European Communities, 2002, s. 96.
  5. J. Gumińska-Pawlic, K. Sawicka: Budżet jednostki samorządu terytorialnego. Zielona Góra 2002.
  6. C. Kosikowski: Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2003.
  7. M. Serwach, (w:) K. Defecińska-Tomczak, R. Krawczyk, M. Serwach, R. Wojas: Wybrane praktyczne zagadnienia dotyczące poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne 2006, nr 4.
  8. I. Szymańska: Poręczenia i gwarancje w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, „Biuletyn RIO w Rzeszowie" 1999, z. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu