BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nelicki Aleksander, Zachariasz Igor
Tytuł
Planowanie przestrzenne a udział podmiotów prywatnych w budowie infrastruktury publicznej : rozwiązania polskie a wybranych krajów UE i USA
Land Planning in the Light of the Participation of Private Entities in Public Infrastructure Construction : the Polish Solutions Compared with those of Selected EU States and the USA
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 10, s. 29-41
Słowa kluczowe
Infrastruktura, Planowanie przestrzenne, Inwestycje przedsiębiorstw prywatnych
Infrastructure, Spatial planning, Private enterprises investments
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Budowa i utrzymanie infrastruktury warunkującej rozwój osadnictwa zarówno w państwach Unii Europejskiej, jak i USA jest zadaniem publicznym realizowanym ze środków publicznych przez władze lokalne. W prawie USA i państw UE istnieję rozbudowane przepisy pozwalające uzupełniać działania inwestycyjne sektora publicznego w infrastrukturze miejskiej wkładem podmiotów prywatnych, zainteresowanych inwestycjami budowlanymi, zwłaszcza mieszkaniowymi. Polskie ustawy takich przepisów nie zawierają, a próby ich wprowadzenia dalekie są od standardów istniejących w państwach UE i USA. (abstrakt oryginalny)

The construction and maintenance of infrastructure conditioning the development of settlements, both in EU member states and the USA, is a public task conducted by local authorities using public funds. The laws of the USA and the EU member states contain regulations enabling the supplementation of public sector urban infrastructure investment activities with contributions of private entities interested in construction investments, especially housing investments. Polish laws do not contain such regulations, while the attempts to introduce them are distant from the existing standards of the EU member states and the USA. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. U Battis, M. Krautzberger. R.-P Lohr: Baugesetzbuch. Kommentar., Miinchen 2007, s. 266 i nast.
 2. T. Burmeister: Der stadtebauliche Vertrag als rechtliches Instrument der Kooperation mit Privaten bei der Baulandentwicklung und erschliefeung, Technische Universitat Berlin 2003, s. 22 i nast.
 3. The Community Infrastructure Levy. Communities and Local Government Publications, Wetherby 2008.
 4. B. Cullingworth, V. Nadin: Town and country planning in the UK. 14th ed., Abmgdon 2006 oraz J.C. Blackball: Planning law and practice, Abingdon 2005.
 5. S. Enemark: Land Management and Means of Planning Control. Centralized versus decentralized, and planning led versus market led approaches - A global European overview and the case of Denmark, materiał z konferencji Land Administration between Regulation and Freedom, 38th National Congress of Licensed Surveyors, Saint-Malo, 14-16 June 2006, ss. 5-6.
 6. The EU compendium of spatial planning systems and policies, Luxembourg 1997, s. 98.
 7. D.G. Hagman, J.C. Juergensmeyer: Urban planning and land development control law, St. Paul 1986, s. 204.
 8. H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz: Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego. Warszawa 2007, przygotowanym w ramach programu Ernst&Young Sprawne Państwo, ss. 27-32.
 9. A. Jędraszko: Gospodarka przestrzenna w Polsce wobec standardów europejskich. Warszawa 2008, s. 97.
 10. A.T. Kowalewski: Nowy paradygmat planowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 4, s. 6.
 11. P.. Kwaśniak: Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego. Warszawa 2008, s. 183.
 12. S.P. Marx: Europaisches Planungsrecht und Public Private Partnerships im Stadtebau, Universitat Kassel 2003, s. 16.
 13. A. Nelicki, I. Zachariasz: Rozwiązania prawne w wybranych państwach UE i USA zobowiązujące inwestorów budowlanych do zapewnienia - w porozumieniu z władzami lokalnymi - odpowiedniej infrastruktury publicznej (szkół, przedszkoli, terenów zielonych, dróg itp.), kwiecień 2008 r.
 14. Z. Niewiadomski: Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003, s. 123.
 15. W. Nurek: Renta planistyczna w praktyce, „Nierucho mości" 2006, nr 8, ss. 27-28.
 16. ODPM Circular 05/2005, Planning Obligations, s. 10.
 17. M. Oldiges: Baurecht, (w:) U Steiner (Hrsg.): Besonderes Verwaltungsrecht, Heidelberg 1995, s. 501.
 18. G. Olejniczak: Planowanie przestrzenne w RFN, Bydgoszcz 2006.
 19. E. Radziszewski: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz, Warszawa 2006, s. 20.
 20. Spatial Planning in Denmark, Ministry of the Environment, Copenhagen 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu