BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mosiej Gerard
Tytuł
Funkcjonowanie systemu celnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
Poland's Customs System After the Country's Accession to the European Union
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 9, s. 97-116, tabl., wykr., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Cła, System celny, Integracja gospodarcza Polski z UE, Rynek samochodowy
Customs, Customs system, Poland's economic integration with the EU, Car market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza negatywnych aspektów związanych z funkcjonowaniem systemu celnego w Polsce po wejściu do UE. W sferze instytucjonalnej autor wskazuje kwestie związane z przekształceniami organizacyjnymi i kadrowymi w ramach służby celnej, które zrodziły wiele konfliktów w łonie środowiska funkcjonariuszy celnych. W sferze ekonomicznej niekorzystnymi zjawiskami, jakie uwidoczniły się po akcesji do UE, był zdaniem autora spadek ochrony celnej rynku krajowego, znaczny spadek wpływów z ceł do budżetu krajowego, pogorszenie się sytuacji sprzedawców nowych samochodów osobowych oraz likwidacja wielu agencji celnych i bezrobocie wśród ich pracowników. Autor przekonuje, że opisane zjawiska miały swoje źródło wynikające wprost z przyjętych unijnych regulacji celnych, które były niezależne od funkcjonowania krajowego systemu celnego (czynniki egzogeniczne), inne zaś były bezpośrednim efektem działania polskiej administracji celnej (czynniki endogeniczne).

The paper discusses some negative aspects of the work of Poland’s customs system after the country’s entry to the European Union on May 1, 2004. The author attempts to explain the reasons for these shortcomings and also examines their social and economic implications. Negative developments in the Polish customs service have included misguided organizational changes that have led to conflicts among customs officers, Mosiej says. Another problem is corruption among customs administration employees, a trend that has risen considerably since the country’s EU accession, according to Mosiej. Other unsettling trends include decreased customs protection of the domestic market, a major drop in government revenue from customs duties, and the closure of many customs agencies and the resulting loss of jobs, the author says. All these negative trends have resulted from both exogenous and endogenous factors. The former include the adopted EU customs regulations, while the latter involve the activities of Polish customs officers themselves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza konsekwencji członkostwa dla wymiany handlowej, [2005], E. Kaliszuk (red.), IKCHZ, Warszawa.
 2. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2004 roku, [2005], NIK, Warszawa.
 3. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2005 roku, [2006], NIK, Warszawa.
 4. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2006 roku, [2007], NIK, Warszawa.
 5. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2007 roku, [2008], NIK, Warszawa.
 6. Begovic B., Mijatovic B., Seoi R., Vasovic M., Vukovic S,, [2G02J, Corruption At the Customs, Center for Liberal-Democratic Studies, Belgrade.
 7. Biuletyn Statystyczny GUS, [2003-2007], GUS, Warszawa.
 8. Dane statystyczne Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, Warszawa, http://wvvw.samar.pl.
 9. Dane Statystyczne Służby Celnej RP, http://www,mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=523&:vysw=82&sub=subl6.
 10. Gordhan R, [2007], Customs in the 21st Century, "World Customs Journal", No. 1.
 11. Goudie A.W, Stasavage D., [1997], Corruption: The Issues, OECD Development Centre, "Working Paper", No. 122.
 12. Gutierrez X., Hintsa J., Hameri A.R, Wieser R, [2005], New Roles for Customs Brokers in the International Supply Chain, University of Lausanne, "Working Paper" No. 0510.
 13. Grzyb R., [29 stycznia 2008], Przewoźnicy mogą domagać się odszkodowań, "Gazeta Prawna".
 14. Gwardzińska E., [2006], Stan i perspektywy rozwoju agencji celnych w Polsce, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 8.
 15. Horse L, [2001], Fighting Corruption in Customs Administration: What Can We Learn from Recent Experiences?, OECD Development Centre, "Working Paper", No. 175.
 16. Informacja o wynikach kontroli przygotowania Służb Celnych do wykonywania na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej zadań związanych z akcesją Polski do UE w latach 2002-2005 (I kw), [2005], NIK, Lublin.
 17. Informacja o wynikach kontroli przygotowania organów administracji rządowej w związku z wejściem Polski do strefy Schengen, [2007], NIK, Warszawa.
 18. Informacja dotycząca zwalczania przestępczości zorganizowanej, [2003-2006], CBS KGP, Warszawa.
 19. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwo, w 2006 roku, część 84. Środki własne Unii Europejskiej, [2007], NIK, Warszawa.
 20. Kaliszuk E., [2007], Wspólna polityka handlowa a interesy gospodarcze Polski, [w:] Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, (red.) H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej, SGH, Warszawa.
 21. Kaliszuk E., [2006], Wspólna taryfa celna Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie", nr 11.
 22. Krzak J., [2004], Sytuacja na rynku samochodów osobowych w pierwszych miesiącach członkostwa Polski w UE, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa, Raport nr 229.
 23. Makrusev W, [2001], Osnovy sistemnovo tamozennovo dieta: napravlienia, probliemy, mietodologia, Rosijskaja Tamozennaja Akademia, Moskva.
 24. McLinden G., [2005], Integrity in Customs, [w:] Customs Modernization Handbook, (red.) De Wulf L., Sokół J.B" The World Bank, Washington D.C.
 25. Mosiej G., [2003], Polityka celna a rynek środków transportu, "Optimum-Studia Ekonomiczne" 2003, nr 1.
 26. Mosiej G., [2004a], Polityka celna Polski w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 27. Mosiej G., [2004b], Polska administracja celna w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" nr 6.
 28. Mosiej G., [2006], Przekształcenia w polskiej administracji celnej w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" nr 1.
 29. Mosiej G., [2007a], Korupcja w systemie celnym Polski po wejściu do UE, "Wspólnoty Europejskie", nr 1.
 30. Mosiej G., [2007b], Rola i znaczenie fiskalne systemu celnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, [w;] Studia Prawno-Finansowe, (red.) A. Drwiłło, "Gdańskie Studia Prawnicze", tom XVI.
 31. Mosiej M., [2004], Sytuacja agencji celnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe" Wyższej Szkoły Celnej w Warszawie, nr 9.
 32. Opinions on Organised Cross-Border Crime and Corruption, [March 2006], European Commission, Special Eurobarometer 245/Wave 64.3.
 33. Sokołowska B., [2006], Cła jako element składki członkowskiej Polski do UE, "Wspólnoty Europejskie", nr 4.
 34. Supply Chain Security: EU Customs role in the fight against terrorism, [April 2006], Taxation and Customs Union Directorate General.
 35. Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski za 3 m-ce 2004 roku wg SAD, [2004], Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 36. Trochymiak B., [25 styczeń 2005], Odprawa agentów celnych, "Gazeta Prawna".
 37. Widdowson D., [2007], The changing role of Customs: evolution or revolution?, "World Customs Journal", No. 1.
 38. Wygoda M., Błażej M., [2005], Finanse publiczne w 2004, [w:] Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2004 r., (red.) J. Kotyński, IKCHZ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu