BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyśkiewicz-Mazur Anna
Tytuł
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - wybrane zagadnienia
Public-private Partnership Agreement - Selected Issues
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 11, s. 19-28
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Spółki partnerskie, Regulacje prawne
Public-Private Partnerships (PPP), Professional partnerships, Legal regulations
Abstrakt
Artykuł omawia charakter prawny umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz wskazuje na budzącą kontrowersje kwestię zakwalifikowania ww. umowy (umowa nazwana czy też nienazwana). Przedstawia również kluczowe zagadnienia związane z jej podmiotem oraz przedmiotem. W części artykułu dotyczącej strony podmiotowej umowy dokonano analizy pojęcia podmiotu publicznego oraz partnera prywatnego, wskazując na możliwość uznania tej samej jednostki raz za podmiot publiczny, innym razem natomiast za partnera prywatnego. Z kolei we fragmencie poświęconym przedmiotowi umowy zaprezentowano normatywne ujęcie definicji wynagrodzenia partnera prywatnego oraz przedsięwzięcia (art. 4 pkt. 7 i 4 ustawy), postulując jednocześnie rozszerzenie zakresu ostatniego z ww. terminów. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the legal nature of the public-private partnership agreement, as well as the matter of the qualification of this agreement (named or unnamed), which gives rise to controversies. It also presents key issues related to its object and subject. The pan of the aniele regarding the objective side of the agreement presents an analysis of the notion of the public entity and the private party, indicating the possibility of considering the same unit sometimes as a public entity and sometimes as a private partner. In turn, the fragment devoted to the subject of the agreement presents the normative wording of the definition of the private partner's fee and the project (article 4(7) and (4) of the Act), simultaneously postulating the extension of the scope of the latter with regard to the above terms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 8, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 9.
 2. S. Biernat: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1994, s. 13.
 3. G. Dziarski: Prawo o PPP do poprawki, „Gazeta Samorządu i Administracji" 2006, nr 5, s. 7.
 4. W. Dzierżanowski, Partnerstwo publiczno-prywatne a przepisy o zamówieniach publicznych, „Finanse Komunalne" 2003, nr 4, s. 24.
 5. W. Gonet: Uwagi o umowie o partnerstwo publiczno-prywatne, „Przegląd Legislacyjny" 2006, nr 6, s. 67.
 6. J. Gruszczyński: Nowoczesne systemy realizacji zadań publicznych. Poradnik partnerstwa pu-bliczno-prywatnego, M. Chałas (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2006, s. 83.
 7. W. Grzybowski: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - ramy określające standardową zawartość, Ministerstwo Gospodarki. Departament Instrumentów Wsparcia, Warszawa 2007, s. 19.
 8. J. Jerzykowski: Definicja partnera oraz procedura wyboru partnera prywatnego, (w:) J.E. Tarno (red.): Finanse samorządów terytorialnych a współfinansowanie projektów europejskich. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jako forma realizacji inwestycji komunalnych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, Zielona Góra - Sulechów 2004, s. 220.
 9. D. Kijowski: Umowy w administracji publicznej, (w:) Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80. urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2005, s. 291.
 10. B.P. Korbus, M. Strawiński: Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, wyd. l, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 286.
 11. A. Kozłowska: Partnerska realizacja inwestycji i usług, „Gazeta Samorządu i Administracji" 2005, nr 20, s. 40.
 12. A. Kozłowska: Przygotowanie umowy o PPR „Gazeta Samorządu i Administracji" 2005, nr 25, s. 20.
 13. M. Kulesza, M. Bitner, A. Kozłowska: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, wyd. I, Dom Wvdawniczv ABC, Warszawa 2006, s. 29.
 14. A. Miruć: PPP jako sposób realizacji zadań publicznych, (w:) Jan Zimmermann (red.): Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Zakopane 24—27 września 2006 r., Wolters Kluwers Polska 2007, ss. 485-486.
 15. M. Moszoro: Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, wyd. l, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 212.
 16. S. Pieprzny, , E. Ura, M. Ura: Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jako czynnik efektywności i sprawności działań samorządu terytorialnego, (w:) E. Ura (red.): Sprawność działania administracji samorządowej. VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Rzeszów 2006, ss. 504 i nast.
 17. S. Wikariak: Koncesje zastąpią martwe partnerstwo, Rzeczpospolita z 15 stycznia 2008 r.
 18. K. Wiśniewski, (w:) Komentarz do kodeks cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom l, G. Bieniek (red.), wyd. 8, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, s. 635.
 19. M. Zieniewski: Prawne regulacje dla PPR (w:) A. Gajew-ska-fedwabny (red.): Partnerstwo publiczno-prywatne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu